Zawód doradcy podatkowego jako zawód zaufania publicznego, funkcjonuje na polskim rynku od 25 lat, tj. od wejścia w życie ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, która go ukonstytuowała. Pozwoliło to wyodrębnić profesję doradcy podatkowego jako wiodącą na rynku usług doradczo-finansowych, a także zapewniło większą ochronę podatnikom korzystającym z pomocy udzielanej przez przedstawicieli tego zawodu. Aktualnie mamy około 8800 doradców podatkowych wpisanych na listę, uprawnionych do wykonywania tego zawodu, a zainteresowanie zawodem wciąż rośnie.

- W Ministerstwie Finansów, które sprawuje pieczę nad regulacjami prawnymi dotyczącymi doradztwa podatkowego, a także nad dostępem do zawodu w zakresie związanym z egzaminem, obserwujemy systematycznie rosnące zainteresowanie egzaminem na doradcę podatkowego. Kandydatów przystępujących do egzaminu jest z każdym rokiem coraz więcej. Przykładowo w 2016 r. zostało zakwalifikowanych do egzaminu 761 kandydatów, w 2017 r. – 1166, w 2018 r. – 1913, a w 2019 r. – 2833. Na przestrzeni ostatnich lat zainteresowanie uzyskaniem uprawnień doradcy podatkowego wzrasta zatem o ponad 50 proc. rok do roku – mówi dr Przemysław Szymczyk, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów.

Dyrektor Szymczyk wskazuje również, że egzamin na doradcę podatkowego, choć wyróżniający się wśród egzaminów zawodowych jawnością wykazu pytań i kazusów egzaminacyjnych, w związku z szerokim zakresem materiału i wymaganej wiedzy pozostaje nadal trudnym, ale i sprawnym narzędziem weryfikacji kompetencji kandydatów chcących wykonywać tę profesję.

Egzamin przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego, której Przewodniczącą jest prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, pracownik WPiA Uniwersytetu Śląskiego, była Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Zobacz również: Prof. Modzelewski: Prawa podatkowego nie da się już zrozumieć >>

 

Geneza zawodu doradcy podatkowego z przeszkodami

Niekwestionowane zasługi dla powstania zawodu doradcy podatkowego i rozwoju doradztwa podatkowego w Polsce ma prof. dr hab. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, prof. WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. To on jest wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem 00001.  W latach 1992-1996 był on wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. To za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, przepisy o identyfikacji podatników (NIP) oraz  opracowano ważne projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym.

- Idea powołania zawodu zaufania publicznego o charakterze interdyscyplinarnym, mającym jednak charakter zawodu prawniczego powstała w roku 1994. Jej realizacją był opracowany wówczas rządowy projekt ustawy o doradztwie podatkowym - tłumaczy prof. Witold Modzelewski. Podkreśla także, że istotą zawodów zaufania publicznego jest połączenie szczególnych wymogów o charakterze merytorycznym oraz etycznym, stawianych członkom tego zawodu ze szczególnymi kompetencjami, które zagwarantowane są wyłącznie w tej grupie.

- Niezbędnym elementem statusu zawodu zaufania publicznego jest również obowiązkowy samorząd zawodowy, sprawujący pieczę nad wykonywaniem tego zawodu przez członków Izby, przy czym piecza ta jest wykonywana w interesie publicznym i w celu jego ochrony. W ten sposób chcieliśmy, jako twórcy ustawy, przeciwstawić się patologiom biznesu podatkowego, który nie tylko działa na szkodę interesu publicznego lecz przede wszystkim uczciwych podatników, wplątując ich w „transakcje optymalizacyjne” – zaznacza prof. Witold Modzelewski. Podkreśla również, że od początku ta koncepcja miała swoich zdecydowanych przeciwników, wywodzących się zwłaszcza z biznesu, który zajmował się ucieczką od opodatkowania. Niewiele brakowało aby ustawa ta została faktycznie uchylona z inicjatywy ówczesnego ministra finansów w 1999 r.

- Wspólnym wysiłkiem naszego środowiska udało się obronić ideę wolnego zawodu zaufania publicznego w 2001 r. Niestety ewolucja tej ustawy od roku 2010, mająca na celu „liberalizację” zawodu, powoli zatraca pierwotną ideę, o której była mowa na wstępie. Doradca podatkowy jako zawód zaufania publicznego jest obowiązany działać dla dobra obywatela, kierując się jednak bezwzględnie zasadą legalizmu, wysokim poziomem kompetencji oraz rzetelnością i etyką zawodową. Tylko wtedy istnieje sens wyodrębnienia ustawowego zawodu doradcy podatkowego, który pod tym względem nie może być „liberalizowany” – podkreśla prof. Witold Modzelewski.

 


Krajowa Izba Doradców Podatkowych jako samorząd zawodowy, podejmuje szereg działań propagujących zawód doradcy podatkowego, podnoszących świadomość zalet korzystania przez podatników z profesjonalnej pomocy w sprawach finansowych i rozliczeniach z organami administracji publicznej.

- Profesja doradcy podatkowego wiele lat budowała swoją renomę i prestiż. Niewątpliwie do korzystania z usług doradców podatkowych zachęca dodatkowo fakt, że obejmuje ich obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, obowiązani są do przestrzegania zasad etyki, posiadają ubezpieczenie OC, a za swoją działalność ponoszą odpowiedzialność nie tylko cywilną, ale także dyscyplinarną, co pozwala podatnikom powierzyć przedstawicielom tego zawodu swoje sprawy w poczuciu zaufania i bezpieczeństwa – podkreśla dr Przemysław Szymczyk.

 

Warto wiedzieć, że zawodowe świadczenie usług, w obszarze zastrzeżonym dla podmiotów uprawnionych, bez wymaganych uprawnień podlega odpowiedzialności karnej.

Zobacz również: Wciąż trwa spór, gdzie kończy się księgowość, a zaczyna doradztwo podatkowe >>

 

Elektronizacja i cyfryzacja zawodu doradcy podatkowego

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego wymaga szerokiej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego, rachunkowości i przepisów dot. postępowań przed sądami administracyjnymi, a także prawa karnego. Zawód doradcy podatkowego jest więc zawodem multi-dyscyplinarnym. Konieczne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji, aktualizowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności, zwłaszcza w zakresie wymagań technologicznych. Postępująca modernizacja i digitalizacja przeobraziła metody pracy doradców podatkowych. Świadczenie przez nich usług w coraz większej mierze opiera się o ich elektronizację, nowoczesne narzędzia informatyczne i technologie cyfrowe, które doradca podatkowy wykorzystuje np. przy elektronicznym obiegu dokumentów, w e-administracji, przekazując JPK, sporządzając e-deklaracje, uczestnicząc w zdalnych rozprawach sądowych.

- W przyszłym roku dodatkowo wprowadzone zostaną e-faktury oraz elektronizacja doręczeń nakazująca każdemu doradcy podatkowemu wykonującemu zawód posiadanie adresu do doręczeń elektronicznychpodkreśla dr Przemysław Szymczyk.

 

Rośnie ranga zawodu doradcy podatkowego

Rola doradców podatkowych stale rośnie. Podatnicy coraz częściej korzystają z ich usług, powierzając swoje sprawy finansowe specjalistom, których wiedza została zweryfikowana. Zwiększa się udział doradców podatkowych jako pełnomocników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Dane przedstawiane w sprawozdaniach z działalności tych sądów wskazują, że średnio ok. 2500 doradców podatkowych rocznie bierze udział w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi (np. w 2019 r. – 2369). Od kilku lat doradcy podatkowi są w czołówce pełnomocników w postępowaniach przed Izbą Finansową Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie przykładowo w 2005 r. stanowili 16,6 proc. pełnomocników, a radcowie prawni – 25,9 proc.,  już w 2010 r. doradcy podatkowi stanowili aż 23,2 proc. pełnomocników, a radcowie prawni – 13,7 proc., natomiast w 2020 r. 20 proc. pełnomocników stanowili doradcy podatkowi, a radcowie prawni – 16,6 proc., zaś adwokaci – 9 proc.. Statystyki dotyczą tylko doradców podatkowych niebędących adwokatami i radcami prawnymi, a biorąc pod uwagę, że wielu doradców posiada również takie kwalifikacje, mimo że występują przed NSA, nie są uwzględniani w tych wyliczeniach. Zatem, rzeczywista liczba doradców podatkowych występujących przed NSA jest wyższa.

Mając na uwadze rosnące znaczenie zawodu doradcy podatkowego na przestrzeni 25 lat jego istnienia i jego obecną pozycję lidera na rynku usług doradztwa prawno-finansowego, Ministerstwo Finansów organizuje konferencję pod nazwą „25 lat ustawy o doradztwie podatkowym i zawodu doradcy podatkowego”, która odbędzie się 10 grudnia br. O zawodzie doradcy podatkowego i jego ewolucji mówić będą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, sędziowie, członkowie Komisji Egzaminacyjnej i doradcy podatkowi – starając się pokazać jak najszersze spektrum spraw związanych z tym zawodem.

Szczegółowe informacje na temat konferencji są dostępne tutaj. >>