Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w trakcie roku kalendarzowego został określony ustawowo i może wynosić 20 albo 26 dni. Jest to podstawowy wymiar przysługujący pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok kalendarzowy i dotyczy pracowników, którzy nie są objęci przepisami szczególnymi. Dodatkowe urlopy przysługują – po spełnieniu dalszych warunków – m.in. części osób niepełnosprawnych, pracownikom socjalnym.

Czytaj również: Urlop dodatkowy przysługuje części pracowników niepełnosprawnych >

Sprawdź w LEX: Ustalanie stażu pracy pracownika - PROCEDURA krok po kroku >>>

Sprawdź w LEX: Urlop wypoczynkowy w przypadku równoległego zatrudnienia na przykładach >>>

Wymiar urlopu

Art. 154 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) wprowadza dwa wymiary urlopu wypoczynkowego dla pracowników:

  • 20 dni – dla pracowników zatrudnionym poniżej 10 lat,
  • 26 dni – dla pracowników zatrudnionym co najmniej 10 lat.

Do okresu uprawniającego do urlopu wliczamy wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy (nie podlegają zaliczeniu okresy wykonywania umów cywilnoprawnych czy prowadzenia działalności gospodarczej). Zaliczamy nie tylko zakończone okresy zatrudnienia, ale również trwające nadal po podjęciu pracy u kolejnego pracodawcy (w takim przypadku zaliczeniu podlega okres pracy przed podjęciem pracy u danego pracodawcy – okresy zatrudnienia trwające równolegle nie dublują się).

Poza stażem pracy do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wliczamy także inne okresy – okresy zaliczane do uprawnień pracowniczych. Będzie to np. okres, za który pracownik uzyskał odszkodowanie w przypadku skrócenia przez pracodawcę okresu wypowiedzenia w oparciu o art. 36(1) k.p.

Sprawdź w LEX:

Kalkulator urlopowego stażu pracy >

Kalkulator - wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników podmiotów leczniczych >

 

 

Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu zaliczamy także okres nauki, ale nie wprost jego długość. Podlega on jednak wliczeniu zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 155 k.p. Z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej – wliczamy czas trwania nauki wynikający z programu nauczania, jednak nie więcej niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,.
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat.

Przyjmujemy przy tym najwyższy zakończony poziom nauki – poszczególne „stopnie edukacji” nie podlegają sumowaniu.

Jeżeli podczas nauki pracownik był zatrudniony wliczeniu podlega bądź okres nauki, bądź pracy w zależności od tego, co będzie dla niego bardziej korzystne.

Przykład: Po liceum ogólnokształcącym pracownik rozpoczął jednolite 5-letnie studia magisterskie. Od początku studiów pracował na podstawie umowy o pracę.  Bezpośrednio po studiach zmienił pracę.

Jego staż urlopowy na dzień podjęcia nowej pracy wynosi:

  • około 9 lat  („za liceum”4 lat oraz około 5 lat zatrudnienia – studia nie trwają równe 5 lat),
  • 8 lat jeżeli przyjąć staż z tytułu ukończenia studiów.

Pierwsza opcja jest oczywiście bardziej korzystna dla pracownika, a zatem ją powinniśmy przyjąć. 


Ważne! Liceum ogólnokształcące dla dorosłych jest średnią szkołą ogólnokształcącą.  Z tytułu pobierania w niej nauki należy więc zaliczyć do urlopowego stażu pracy 4 lata.

Z kolei w związku ze studiami licencjackimi wliczymy 8 lat – należy je kwalifikować jako ukończenie szkoły wyższej.

WZORY DOKUMENTÓW w LEX: