Co oznacza termin kształcenie w formie stacjonarnej?

Termin: kształcenie w formie stacjonarnej jest wieloznaczny. Inaczej definiuje go prawo oświatowe, inaczej przepisy regulujące funkcjonowanie uczelni. Pojęcie to nabrało innego znaczenia w czasie pandemii - mówiono tak o nauczaniu na miejscu, odróżniając je od kształcenia zdalnego, które masowo odbywało się w czasie trwania obostrzeń spowodowanych pandemią.

17.11.2022

Urlop wypoczynkowy to 20 albo 26 dni, w zależności od stażu pracy

Prawo pracy

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 albo 26 dni, w zależności od posiadanego tzw. stażu urlopowego. Staż ten budowany jest przez okresy zatrudnienia, okresy wliczane do okresów zatrudnienia. W istotny sposób wpływa na niego stopień ukończonej nauki. Wyższe wykształcenie daje osiem lat takiego stażu.

17.11.2022

W razie braku świadectwa pracy okres zatrudnienia może zostać potwierdzony innym dokumentem

Prawo pracy

Podstawowym dokumentem potwierdzającym staż pracy jest na pewno świadectwo pracy, ale nie oznacza to, że jest on jedyny. Przepisy nie ograniczają zakresu dokumentów, którym mogą zostać wykazane okresy zatrudnienia, a zatem może to być każdy dokument, z którego w wiarygodny sposób wynikało co najmniej, że dana osoba pozostawała w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy oraz okresy tego zatrudnienia.

14.11.2022

Koszty można rozliczać u dwóch pracodawców, ale są limity

PIT Rachunkowość

Z każdego stosunku pracy pracownikowi przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że każdy z pracodawców powinien od wypłaconego wynagrodzenia potrącić miesięcznie koszty uzyskania przychodów. Wysokość kosztów jest ograniczona limitami. Zależą one m.in. od miejsca położenia siedziby pracodawcy i miejsca zamieszkania pracownika.

09.11.2022

Pomoc nauczyciela może mieć wykształcenie podstawowe

Zarządzanie oświatą

Status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z wyjątkiem asystentów nauczycieli określają przepisy o pracownikach samorządowych, a zatem kwalifikacje pomocy nauczyciela również określają te przepisy. Natomiast warunki zatrudnienia reguluje Kodeks pracy.

08.11.2022

Czy zagraniczny numer identyfikacji podatkowej należy zgłosić do urzędu skarbowego?

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Spółka z o.o. mająca siedzibę w Polsce otrzymała jako udziałowiec spółki hiszpańskiej numer NIP. Czy powinna go zgłosić w urzędzie skarbowym w Polsce? Jeżeli tak, to na jakim formularzu? Otóż nie trzeba zgłaszać urzędowi skarbowemu zagranicznego numeru identyfikacji podatkowej.

08.11.2022

Jak traktować odmowę pełnienia dyżurów przez ratowników medycznych?

Prawo pracy Zawody medyczne

Obowiązek pełnienia dyżurów medycznych dla ratowników medycznych zatrudnionych w SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe powstał w momencie wejścia w życie regulacji art. 95 ust. 1a ustawy o działalności leczniczej, tj. od 30.12.2020 r. W razie odmowy pełnienia dyżurów, tego rodzaju zachowanie stanowiłoby odmowę wykonania polecenia pracodawcy stanowiącego podstawę odpowiedzialności pracowniczej - wyjaśnia Małgorzata Kałuża z LEX Ochrona Zdrowia.

11.10.2022

Destrukt asfaltowy można wykorzystać wielokrotnie

Samorząd terytorialny Odpady Budownictwo

Usunięty asfalt w postaci destruktu jest pełnowartościowym materiałem, który może być ponownie wykorzystany. Zarówno w mieszankach mineralno-asfaltowych, jak też do utwardzania poboczy, podbudów drogowych, zjazdów czy dróg serwisowych. Przez długi czas, mimo apeli zarządców dróg, destrukt był traktowany jako bezużyteczny odpad. Z danych GDDKiA wynika, że tylko w latach 2018-2019 nie wykorzystano 72 tys. ton.

11.10.2022

Odległość billboardów od granicy działki uregulowana nie tylko w prawie miejscowym

Drogi Administracja publiczna Budownictwo

Lokalizacja szyldu czy billboardu na działce uzależniona jest od wielu przepisów, zarówno prawa miejscowego jak i rangi ustawowej. Inwestor zobowiązany jest do zachowania zgodności z każdym z nich. Do niedawna zasady sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów były regulowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obecnie takie działania są niedopuszczalne.

28.09.2022

Lekarz określa, jak długo ważne jest badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Prawo pracy BHP

Obowiązujące przepisy dotyczące badań do celów sanitarno-epidemiologicznych nie wskazują okresu, przez jaki ważne jest badanie sanitarno-epidemiologiczne, jak również tego, w jakich przypadkach traci ważność orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu takich badań. Okres ważności badań powinien zostać określony przez lekarza.

29.08.2022

Odpisy aktualizujące należności trzeba ująć w księgach rachunkowych

Rachunkowość Finanse

W przypadku, gdy dłużnik zalega ze spłatą należności z tytułu dostawy towarów, a sytuacja majątkowa i finansowa dłużnika jest niepokojąca, prawdopodobieństwo uregulowania należności staję się mniej prawdopodobne. W takiej sytuacji, czyli w przypadku powstania ryzyka niewypłacalności dłużnika, podmiot powinien na dzień bilansowy utworzyć odpis aktualizujący te należności.

26.08.2022

Najem okazjonalny trzeba zgłosić do urzędu w określonym terminie

PIT

Zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego dokonuje się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu, nie jest więc istotna data podpisania umowy czy pobrania pieniędzy tytułem zadatku czy zaliczki, a dochody (przychody) z tego najmu można opodatkować zarówno na zasadach ogólnych, jak i ryczałtem.

17.08.2022

Rozporządzenie określa wymiary stopni schodów ewakuacyjnych

BHP Budownictwo

Schody ewakuacyjne muszą jednocześnie spełniać wymagania dla schodów, jak i wymagania dla dróg ewakuacyjnych. Wszystkie te wymagania określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Np. szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej to co najmniej 0,35 m.

17.08.2022

Jednostki samorządu terytorialnego mają zadania w zakresie ochrony zdrowia

Samorząd terytorialny Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej określają zarówno przepisy rangi konstytucyjnej, ale też szeregu innych ustaw. Rodzaje tych zadań zależą od szczebla samorządowego. Te z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje samorząd gminny.

12.08.2022

Choć radny pracuje społecznie, diety nie można go pozbawić

Samorząd terytorialny

Za pracę na rzecz samorządu radny nie pobiera wynagrodzenia, a rekompensatą za obecność na sesjach i pracę w komisjach jest dieta radnego. Jej wysokość, sposób naliczania i wypłacania poszczególnym radnym określa samodzielnie rada danej gminy, przestrzegając jednak reguł narzuconych przez ustawodawcę.

09.08.2022

Księgowanie zakupu prenumeraty wymaga szczególnego podejścia

Rachunkowość

Zgodnie z obowiązującymi w rachunkowości zasadami, koszty powinny zostać wykazane w księgach okresu sprawozdawczego, którego dotyczą, bez względu na termin ich zapłaty. Trochę inne zasady obowiązują jednak przy okazji księgowania kosztów prenumeraty. W tym przypadku trzeba zbadać m.in. poziom istotności wydatku.

08.08.2022

Przy podziale gruntów rolnych urząd może naliczyć opłatę adiacencką

Samorząd terytorialny Budownictwo

Obrót gruntami rolnymi, od czasu wprowadzenia daleko idących ograniczeń w tym zakresie, właściwie w każdym przypadku stanowi złożone przedsięwzięcie. Nie inaczej jest wówczas, gdy grunty te mają zostać podzielone. Tym bardziej, że z przeprowadzeniem tej operacji może się wiązać naliczenie opłaty adiacenckiej, gdy po podziale działki zyskają na wartości.

06.08.2022

Kontrola dowodów księgowych jest konieczna

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe. Kwestia ich prawidłowości ma szczególne znaczenie. Dowody te stwierdzają bowiem dokonanie operacji gospodarczej, co pozostaje w związku z szeroko rozumianą sprawozdawczością finansową. Stąd istotnym zagadnieniem, którego jednostka nie może tracić z pola widzenia, jest zapewnienie kontroli ujmowania dowodów księgowych w księgach rachunkowych.

01.08.2022

Koszty pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym określa ustawa

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Wysokość opłaty ustala kierownik zakładu, ale zgodnie w zasadami określonymi w ustawie. Przepisy precyzują, że wynosi ona 250 proc. najniższej emerytury, ale jednocześnie nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 proc. miesięcznego dochodu.

26.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski