Pytanie użytkownika LEX Biuro Rachunkowe: Spółka z o.o. na mocy uchwały notarialnej powołała likwidatora spółki z o.o. Na mocy tej uchwały zarządu ustalono miesięczne wynagrodzenie w kwocie netto. Wynagrodzenie likwidatora przez cały rok nie było wypłacone ani postawione do dyspozycji. Jak powinno być zaksięgowane zobowiązanie z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia likwidatora spółki? Czy należy utworzyć rezerwę na to zobowiązanie w wartości brutto wynagrodzenia? Czy wynagrodzenie powinno zostać na koncie 230 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń?

Odpowiedź

Wynagrodzenie przyznane likwidatorowi, nawet jeżeli nie zostało wypłacone, powinno być ewidencjonowane przykładowo zapisem:

Wn konto 404 Wynagrodzenia

Ma konto np. 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.

Koszty i przychody ujmujemy w okresach, których dotyczą, bez względu na termin zapłaty

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej u.o.r.) w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Powyższa zasada memoriału nakazuje ujmować koszty i przychody w okresach, których dotyczą, bez względu na termin ich zapłaty. A zatem wynagrodzenie należne likwidatorowi za każdy miesiąc należy ujmować w kosztach spółki, nawet jeżeli nie zostało wypłacone ani postawione do dyspozycji.

Do czego służy konto 404?

Zgodnie ze Wzorcowym planem kont konto 404 Wynagrodzenia służy do ewidencji wynagrodzeń pieniężnych oraz wartości świadczeń w naturze (np. deputatów) bądź ich ekwiwalentów – zaliczanych zgodnie z przepisami do wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, agencyjno-prowizyjnych, honorariów wypłaconych pracownikom i innym osobom fizycznym. Na koncie 404 ujmowane są także wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych jednostki.

Natomiast w myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 u.o.r. za kierownika jednostki (a więc organ zarządzający) uważa się również likwidatora.

Do czego służy konto 231?

Z kolei konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń służy do ewidencji wypłaconych pracownikom na podstawie umowy o pracę, na podstawie umowy zlecenia, a także innym osobom w ramach umowy o dzieło, umowy agencyjnej itp., wszelkich wypłat pieniężnych oraz świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentów pieniężnych zaliczanych do wynagrodzeń bądź niezaliczanych do wynagrodzeń – jeżeli są one wypłacane na podstawie list płac.

Więcej pytań pochodzących z LEX Biuro Rachunkowe:

Jak zaksięgować niedobory? >

Jak zaksięgować rozchód z magazynu? >

Jak zaksięgować notę kredytową? >