Pytanie użytkownika LEX Księgowość: Wspólnik spółki z o.o. zapłacił za fakturę spółki ze swojego konta prywatnego kwotę 40.000 zł. Czy faktura będzie kosztem spółki, jeżeli została zapłacona z konta prywatnego jednego ze wspólników?

Odpowiedź

Przepis art. 19 ust. 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców przewiduje limit 15.000 zł dla transakcji gotówkowych. Limit ten dotyczy jednorazowej wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności. Co więcej płatność nastąpić powinna za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. Tym samym zapłata z innego rachunku płatniczego niż rachunek przedsiębiorcy albo zapłata gotówkowa nie mieści się w ograniczeniach wynikających z art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opłacony w ten sposób koszt nie może być więc kosztem podatkowym. Nie może być zatem kosztem podatkowym koszt opłacony z rachunku wspólnika spółki z o.o., choćby otrzymał on następnie zwrot wydatków.

 

Wspólnika można uznać za wyręczyciela

Można rozważać wykorzystanie rachunku wspólnika na gruncie cywilnoprawnym w kategoriach wyręczenia, wspólnika można bowiem uznać za wyręczyciela (posłańca), który jedynie dokonuje faktycznych czynności (wpłat kontrahentom) za spółkę. Warunkiem takiego ujęcia jest, by rachunek, choć przypisany do wspólnika, był wykorzystywany przez spółkę i wspólnik nie ponosił kosztów, ani nie uzyskiwał przysporzeń z tytułu operacji finansowych spółki. Sytuacja taka ma miejsce czasami, gdy spółka chce uniknąć wygórowanych opłat pobieranych niekiedy za firmowe rachunki bankowe czy inne instrumenty. Taka organizacja obrotu bezgotówkowego ma więc na celu ograniczenie kosztów spółki. Skorzystanie dla wykonania obowiązku płatności z rachunku z pomocy wspólnika nie wyłączałoby możliwości zaliczenia uregulowanego przez wyręczyciela kosztu do kosztów podatkowych. Trudno jednak polecać takie rozwiązanie bez zawarcia konkretnej umowy o wyręczenie i uzyskania indywidualnej interpretacji, nie znajduje ono bowiem podstaw w przepisach prawa, a jedynie w ewentualnej umowie o wyręczenie. Konsekwencją zaś takiego wyręczenia może być utrata kosztów podatkowych. Co istotne rachunek ten musiałby zostać ujęty na białej liście jako rachunek spółki.

Jedynym pewnym rozwiązaniem byłoby uzyskanie zwrotu zapłaconej kwoty na rachunek spółki (choćby w oparciu o naruszenie przywołanego art. 19 ustawy - Prawo przedsiębiorców) i dokonanie ponownej płatności z tego rachunku.