Sytuacja świadczeniodawcy AOS zależna będzie od tego w jakiej formie prowadzą on rachunkowość swojej działalności. Jeżeli więc, z uwagi na formę prawną działalności (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) prowadzi on księgi rachunkowe, będzie objęty obowiązkiem stosowania standardu rachunku kosztów. W przeciwnym razie (np. gdy jest to spółka cywilna osób fizycznych nie przekraczająca kryterium wysokości przychodów) będzie z tego obowiązku zwolniony na mocy art. 31lc ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) - dalej u.ś.o.z.


Zmiany w rachunku kosztów placówek medycznych - czytaj tutaj>>

Znowelizowany w lipcu br. art. 31lc ust. 8 u.ś.o.z. zwalnia z obowiązku stosowania standardu rachunku kosztów świadczeniodawców:

1) udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

2) którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych,

3) o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. d u.ś.o.z.

Ze względu na rodzaj udzielanych świadczeń z w/w obowiązki zwolniono więc jedynie świadczeniodawców POZ oraz podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne (art. 5 pkt 41 lit d u.ś.o.z.).

 

Ważne w jakiej formie prowadzi rachunkowość

Sytuacja pozostałych świadczeniodawców zależna będzie od tego w jakiej formie prowadzą oni rachunkowość swojej działalności. Świadczeniodawca AOS może więc podlegać obowiązkowi stosowania standardu rachunku kosztów lub nie, w zależności od tego kryterium.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych określa art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) i w zakresie jaki najczęściej dotyczy świadczeniodawców AOS obejmuje on: spółki handlowe, jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, a osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych tylko jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Jeżeli więc świadczeniodawca AOS, z uwagi na formę prawną działalności (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) prowadzi księgi rachunkowe, będzie objęty obowiązkiem stosowania standardu rachunku kosztów. W przeciwnym razie (np. gdy jest to spółka cywilna osób fizycznych nie przekraczająca kryterium wysokości przychodów) będzie z tego obowiązku zwolniony na mocy art. 31lc ust. 8 pkt 2 u.ś.o.z.