Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak podkreśla resort, aktualna sytuacja prawna nie stanowi bariery dla sprawowania opieki nad pacjentami za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych. Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Dodatkowo przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przewidują możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Stanowi o tym m.in. art. 3 ust. 1 i ust. 2a u. o. d. l. Niemniej jednak możliwość udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności powinna wynikać wprost również z innych przepisów prawa. W związku z powyższym w projekcie rozporządzenia doprecyzowuje się kwestię udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych, tj. przez bezpośredni kontakt ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 

Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor

Sprawdź  

Telemedycyna także w rozporządzeniu koszykowym

Przepisy prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty umożliwiają orzekanie o stanie zdrowia po uprzednim zbadaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Konieczne jest jednak wdrażanie tych regulacji również do aktów wykonawczych prawa powszechnie obowiązującego niższego rzędu, jak rozporządzenia, w szczególności do tzw. „rozporządzeń koszykowych”.

Projektowane rozporządzenie wydawane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, przez doprecyzowanie kwestii udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych (wskazując, że może to następować przez bezpośredni kontakt ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).

Dzięki zmianie przepisów istnieje możliwość częstszego lub stałego monitorowania stanu zdrowia pacjenta, możliwość szybkiego i łatwego kontaktu z pacjentem oraz możliwość kontynuowania leczenia w warunkach domowych. Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor

Sprawdź