Czy pracodawca ma prawo odmówić urlopu szkoleniowego?

Pracodawca odmawiając udzielenia urlopu szkoleniowego w trybie art. 61a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz.576 ze zm.) - dalej u.o.z.p.i.p. w związku z uczęszczaniem pielęgniarki na kurs specjalistyczny postąpił prawidłowo, ponieważ przepis ten odnosi się do innych form kształcenia podyplomowego, niż określone w art. 66 ust. 1 u.o.z.p.i.p.

Art. 66 ust. 1 u.o.z.p.i.p. stanowi, że ustala się następujące rodzaje kształcenia podyplomowego:

  1. szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej "specjalizacją";
  2. kurs kwalifikacyjny;
  3. kurs specjalistyczny;
  4. kurs dokształcający.

Są to podstawowe formy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Nie obejmują one jednak np. konferencji, kursów naukowych w ramach stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Pielęgniarki, położne często wykorzystują własny urlop wypoczynkowy w celu uczestniczenia w powyższych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Obietnice ministra, czyli sześć dni urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek - czytaj tutaj>>

 


Urlop na szkolenie 

Ustawodawca, realizując postanowienie § 1 ust. 7 Porozumienia zawartego w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, dniem 23 sierpnia 2019 r. wprowadziła w życie nowelizacja u.o.z.p.i.p., dodając między innymi przepis art. 61a u.o.z.p.i.p., który stanowi w ust. 1, że  pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1 u.o.z.p.i.p. przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki i położnej, o której mowa w ust. 1, jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 61a ust. 2 u.o.z.p.i.p.). Urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, przysługuje również pielęgniarce i położnej, która zamierza odbyć kształcenie podyplomowe bez skierowania, na podstawie umowy zawartej z organizatorem kształcenia, pod warunkiem, że przedstawi pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1.u.o.z.p.i.p.

 

Co zawiera pakiet Szumowskiego dla pielęgniarek? - czytaj tutaj>>

W przypadku zastosowania przepisu art. 61a należy pamiętać, iż niezbędny jest wniosek pielęgniarki, położnej o udzielenie jej tego urlopu oraz zgoda pracodawcy.

Odnośnie form kształcenia podyplomowego określonych w art. 66 ust. 1 u.o.z.p.i.p. pielęgniarka, położna może wnioskować o udzielenie jej urlopu szkoleniowego na udział w obowiązkowych zajęciach w ciągu całego okresu trwania kształcenia podyplomowego i wynosi do 28 dni roboczych. Warunkiem jest podjęcie kształcenia na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, który ustala liczbę dni urlopu w zależności od czasu trwania kształcenia podyplomowego (art. 65 ust. 1 u.o.z.p.i.p.).

W przypadku wniosku o udzielenie urlopu szkoleniowego, w celu odbycia kursu specjalistycznego, nie ma tu zastosowania urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 61a u.o.z.p.i.p., ponieważ przepis ten dotyczy innych form kształcenia, niż podstawowe, o których stanowi art. 66 ust. 1 u.o.z.p.i.p.

Pracodawca musi się zgodzić

Pracodawca prawidłowo postąpił nie wyrażając zgody na udzielenie urlopu szkoleniowego, o którym mowa w art. 61a ust. 1u.o.z.p.i.p.

Warto podkreślić, że w przypadku obu rodzajów urlopów szkoleniowych warunkiem niezbędnym jest zgoda pracodawcy, pracownik nie może bez zgody pracodawcy korzystać z tego urlopu.