TK orzekał w składzie: Mariusz Muszyński – przewodniczący, Justyn Piskorski – sprawozdawca, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Jarosław Wyrembak.

Skargę do Trybunału Konstytucyjnego wniosła kobieta, która zrezygnowała z pracy, by opiekować się niepełnosprawną córką, a której w 2014 r. MOPS odmówił świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na ustalone prawo do renty inwalidzkiej.

Podstawą odmowy przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego był art. 17 ust. 5 pkt l lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Stanowi on, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

 

Państwo ma wspierać niepełnosprawnych

Zdaniem TK rodzina, której członek został dotknięty niepełnosprawnością i wymaga opieki ze strony innego członka rodziny - zmuszonego z tego powodu do rezygnacji z zatrudnienia - potrzebuje szczególnej pomocy ze strony państwa. - Trybunał Konstytucyjny przyjął, że różnicowanie sytuacji prawnej sytuacji osób rezygnujących z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi w oparciu o przyjęte przez ustawodawcę kryterium posiadania przez takie osoby ustalonego prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest niedopuszczalne - mówił sędzia Justyn Piskorski.

 

Trybunał zwrócił uwagę, że wysokość renty jest niższe niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego i osoby w takiej sytuacji jak skarżąca nie mają wyboru między tymi świadczeniami.

Trybunał wydał wyrok w pięcioosobowym składzie. Zdanie odrębne do wyroku złożył przewodniczący składu orzekającego Mariusz Muszyński. Jego zdaniem TK, wydając wyrok w tej sprawie, wszedł w kompetencje innych organów władzy publicznej, które mają "konstytucyjne i ustawowe zadania kształtowania i prowadzenia polityki społecznej i gospodarczej, w tym opracowania koncepcji zabezpieczenia społecznego".

Czytaj też: RPO: Potrzebne zmiany w prawie, by wykonać wyrok TK o emeryturach kobiet'53 >>>>