Czy starosta może powierzyć techniczne prowadzenie powiatowej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych PCPR?

Rada tworzona jest przy staroście, więc czy będzie prawidłowe jeśli zbiór danych dotyczący rady był przechowywany w jednostce organizacyjnej powiatu?

Starosta nie posiada kompetencji do powierzania zadań Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, jednak stosowne zadanie może być – na wniosek starosty – przypisane Centrum przez zarząd powiatu.

Zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) - dalej r.z.i.s., przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych będące organami opiniodawczo-doradczymi.

 

Ustawa, ani rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 25.03.2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62 poz. 560) - dalej r.d.s.o.n. nie określa, w jaki sposób starosta ma zorganizować obsługę rady (jak np. w odniesieniu do komisji bezpieczeństwa i porządku – por. 38c ust. 2 ustawy z 5.03.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) - dalej u.s.p.).

Należy przy tym zauważyć, że to zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, do których zaliczyć należy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Również – jeżeli przepisy odrębne stanowią inaczej – zarząd powiatu uchwala regulaminy organizacyjne określające organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu.

Jednocześnie jednak, co wprost wynika z art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) - dalej w.r.s.p.z., zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej za pośrednictwem – między innymi – powiatowego centrum pomocy rodzinie wykonuje starosta.

Czytaj też: Sejm uchwalił ustawę o 500 złotowym świadczeniu dla niepełnosprawnych>>

Co może w tej kwestii starosta?

Literalnie odczytując przepisy ustawowe, wskazać należałoby, że brak jest podstaw do powierzenia obsługi powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych powiatowemu centrum pomocy rodzinie. Centrum wykonuje bowiem zadania z innego zakresu zadań powiatu.

Niemniej jednak – wobec braku jakichkolwiek unormowań pozwalających na powierzenie obsługi powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej powiatu (odrzucając racjonalność przyjmowania, że Rada nie może mieć obsługi kancelaryjno-biurowej, albo że taką sprawować ma osobiście starosta, co wynikać by mogło z luki prawnej w tym zakresie), uznać należy, że starosta może skorzystać – na potrzeby powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych – z obsługi kancelaryjno-biurowej zarówno starostwa powiatowego, jak i innej jednostki organizacyjnej powiatu, w tym powiatowego centrum pomocy rodzinie, o ile stosowne zadanie zostałoby na taką jednostkę nałożone przez zarząd powiatu w regulaminie organizacyjnym tej jednostki.