W przypadku importu podatek akcyzowy powinien zwiększać cenę nabycia win. Tym samym podatek ten stanie się kosztem bilansowym w momencie sprzedaży tego alkoholu i zostanie wykazany w rachunku zysków i strat w wartości sprzedanych towarów.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Zobacz również: Dobre piwo obroni się samo, także podatkowo >>

Sejm za uszczelnieniem obrotu olejem opałowym >>

Z kolei zgodnie z art. 28 ust. 2 u.o.r. cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.