Jak należy zaksięgować opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia z dniem 1.01.2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na mocy ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w prawo własności tych gruntów z terminem płatności do 29 lutego 2020 roku?

Czy będą to należności roku bieżącego, które należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S, mimo terminu płatności w następnym roku budżetowym?