Upoważnienie asystenta medycznego do wystawienia określonego dokumentu medycznego nie jest jednak nowością. Począwszy od 23.10.2018 r. możliwość taką przewiduje art. 54a ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w odniesieniu do zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

O ile jednak upoważnienie uregulowane przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mogło dotyczyć siłą rzeczy jedynie wystawienia zaświadczeń w imieniu lekarza, o tyle wystawianie recept i skierowań (w określonym zakresie) jest również uprawnieniem pielęgniarek i położnych. Ustawodawca nie zdecydował się jednak na wyposażenie tych dwóch grup zawodowych w prawo do delegowania wystawiania recept i skierowań asystentom medycznym, ograniczając tę możliwość tylko do recept i skierowań wystawianych przez lekarzy.

 

Asystent medyczny będzie mógł w imieniu lekarza wypisać zwolnienie - czytaj tutaj>>

 

Kwalifikacje asystenta medycznego

Asystent medyczny nie jest odrębnym zawodem. Jest to swego rodzaju rola, jaką pełnić można w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Rolę tę powierzyć można:

  • osobie wykonującej zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – tj. osobie uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny – mogą to być więc m.in. pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni;
  • osobie wykonującej czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którą może być np. asystentka stomatologiczna czy rejestratorka medyczna.

Decyzja o powierzeniu danej osobie roli asystenta medycznego nie wiąże się zatem z koniecznością ustalenia dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych (chyba że taka będzie wola podmiotu udzielającego upoważnienia), lecz odpowiedniego powierzenia danej osobie czynności asystenckich. Należy przy tym zadbać o to, by we wszystkich generowanych na tę okoliczność dokumentach używać pełnego zwrotu „asystent medyczny”. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami zna bowiem stanowisko asystenta (jest to stanowisko lekarskie), zatem nie powinny powstawać żadne wątpliwości, iż chodzi tu o całkowicie inną funkcję pracowniczą.

Wystawienie e-recepty, e-skierowania przez asystenta medycznego

Nie ulega wątpliwości, że o treści recepty oraz skierowania decyduje lekarz, który dokonuje na tę okoliczność wpisu w dokumentacji medycznej. Dane wprowadzone przez asystenta medycznego powinny dokładnie odzwierciedlać treść decyzji lekarza, a zatem być zgodne z wpisem w dokumentacji medycznej.

Wynika to jednoznacznie z nowej treści art. 41a ust 4 u.z.l.l.d., który stanowić będzie, że od dnia udzielenia upoważnienia do wystawiania e-recept, recept, e-skierowań, skierowań do dnia jego cofnięcia albo wygaśnięcia osoba upoważniona jest obowiązana do zapewnienia zgodności danych zamieszczonych na tych receptach i skierowaniach z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej.

Ważne: Nowy art. 41a ust. 2 u.z.l.l.d. stanowi, iż asystent medyczny może być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz jest obowiązany do zachowania poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w związku z wystawianiem recepty lub skierowania. Analogiczny zapis wprowadzony zostaje do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 54a ust. 7). Stwarza to możliwość takiej organizacji pracy lekarza, która przewidywać będzie wystawianie recept i skierowań przez asystenta medycznego już podczas samej wizyty.

Podsumowanie

  • W możliwość upoważnienia asystenta medycznego do wystawiania e-recept lub e-skierowań pielęgniarki wyposażono tylko lekarzy; nie przewidziano analogicznej możliwości dla recept i skierowań wystawianych przez pielęgniarki lub położne.
  • Ustawa nie wyklucza udzielenia jednemu asystentowi medycznemu upoważnienia przez kilku lekarzy.
  • Upoważnienie następuje przez wprowadzenie danych do systemu; ewentualne upoważnienie w formie pisemnej może i powinno poprzedzać czynności wykonywane w systemie, ale pozostanie dokumentem wewnętrznym podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
  • Asystent medyczny nie musi być pracownikiem etatowym podmiotu wykonującego działalność leczniczą, może to być również osoba współpracująca z tym podmiotem na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  • Upoważnienie obejmuje wszystkie rodzaje recept i wszystkie rodzaje skierowań, do których uprawniony jest dany lekarz, bez możliwości jego ograniczenia.