Stosownie do postanowień art. 2091 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczyć pracowników do udzielania takiej pomocy. Działania te powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Ponadto liczba pracowników, o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

 

Czytaj też: Czy przy gaśnicach i apteczkach umieszczonych na korytarzach muszą wisieć instrukcje? >

Doprecyzowanie powyższego przepisu znajdziemy w § 44 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. System ten powinien obejmować w szczególności:

  1. punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;
  2. apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Liczba, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń. Warto jednak zaznaczyć, że zasadą jest, aby w apteczkach znajdowały się wyłącznie środki opatrunkowe (plastry, bandaże, woda utleniona – ewentualnie w punktach pierwszej pomocy dodatkowo zestawy do resuscytacji, nosze, maski i kombinezony ochronne itp.), natomiast nie powinny znajdować się w nich leki, środki przeciwbólowe, krople itp. medykamenty, chyba że osoba wyznaczona do pierwszej pomocy posiada wykształcenie medyczne (np. lekarskie) i jest upoważniona do podawania tego rodzaju środków.

Obsługa punktów i apteczek, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Ponadto w punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach należy wywiesić instrukcje dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników wyznaczonych do jej udzielania, natomiast same punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane.

Podsumowując, przepisy BHP nie określają zalecanego wyposażenia punktów pierwszej pomocy (w tym apteczek). Wyposażenie to powinno być bowiem uzależnione od rodzajów i nasilenia zagrożeń występujących w danym zakładzie pracy. Tym samym decyzję w zakresie wyposażenia apteczek powinien podjąć pracodawca w porozumieniu z lekarzem medycyny pracy.
 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX BHP:

Ocena warunków bhp w biurze - POBIERZ WZÓR >

Ocena ryzyka zawodowego a kontrola PIP >

Wyposażenie oraz prawidłowa organizacja stanowiska komputerowego - komentarz praktyczny >