Czy gmina może przekazać nieodpłatnie drzewo dla osób fizycznych poszkodowanym w pożarze? Jakie będą obciążenia dla gminy w związku z takim faktem (podatek VAT, podatek dochodowy itp)?

Drzewo zostało przez nas wycięte. Zostało przez nas pozyskane. Jedno drzewo jest w klocu a drugie już w postaci desek z naszego drzewa.

Możliwość nieodpłatnego przekazywania przez gminę drzewa (drewna) pochodzącego z lasu stanowiącego własność gminy, na rzecz osób fizycznych, może zostać przewidziana w zarządzeniu wójta

 


Należy wskazać, że gmina co do zasady może przekazać nieodpłatnie osobom fizycznym drewno pochodzące z nieruchomości, należących do gminy, przy czym zasady przekazywania przez gminę takiego drewna, powinien określić wójt w drodze zarządzenia wydanego na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2019 r. poz. 506) regulującego kwestie gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością gminy. W zarządzeniu tym, wójt może określić w jakich sytuacjach możliwe jest przekazanie drewna nieodpłatnie. W praktyce w zarządzeniu takim, wskazuje się, że do nieodpłatnego przekazania drewna może dojść w wyjątkowych sytuacjach losowych, na rzecz np. pogorzelców, czy osób dotkniętych skutkami powodzi.

Czytaj też: WSA: Zasiłek celowy nie może być stałym źródłem utrzymania

W takim wypadku nieodpłatne przekazanie drewna, jest traktowane jako pomoc rzeczowa w rozumieniu ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Wówczas, świadczenie to będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.). Powyższe znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie: ,,(…) w sytuacji, gdy - na podstawie zarządzenia Burmistrza - Urząd Miasta będzie wydawał drewno (jako świadczenie rzeczowe z pomocy społecznej) osobom fizycznym wskazanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, to wówczas świadczenie to będzie objęte zwolnieniem przedmiotowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.’’ (por. Interpretacja Indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 31.01.2018 r., 0115-KDIT2-2.4011.369.2017.1.MM).

Ponadto, nieodpłatne przekazanie drewna na rzecz osób na podstawie umowy darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (por. Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19.12.2016 r., 2461-IBPP1.4512.918.2016.1.AW).