TK stwierdził, że przepis Prawa ochrony środowiska, zgodnie z którym wpływy z opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu zamiast przypadać województwu, w 35 proc. stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 65 proc. funduszu wojewódzkiego ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jest zgodny z Konstytucją.

Trybunał przypomniał też, że ustawodawca przewidział ogólny mechanizm kompensujący samorządowi województwa koszty związane z realizacją przez marszałka zadań przekazanych ustawą o ochronie przyrody. Chodzi o przepis stanowiący, że jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, czynności związane z zezwoleniem na usunięcie drzew lub krzewów wykonuje marszałek województwa.

Czytaj też: WSA: Przed ścięciem drzew warto sprawdzić, czy potrzebne jest zezwolenie

Części opłat samorząd przeznacza na wykonanie swoich zadań

TK podkreśla, że zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek NFOŚiGW oraz WFOŚiGW wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska pomniejsza te wpływy o: 3 proc. lub 1,5 proc. w zależności od tego, czy wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły, odpowiednio, do 100 mln zł, czy powyżej 100 mln zł.

 


Kwotę uzyskaną z tytułu tego pomniejszenia samorząd województwa ma przeznaczyć m.in. na zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, a więc realizowanie m.in. zadań z ustawy o ochronie przyrody. Zdaniem sędziów, wnioskodawca formułując zarzut naruszenia norm konstytucyjnych poprzez niezapewnienie udziału w środkach publicznych celem realizowania przekazanych samorządowi województwa zadań, nie odniósł się do przedmiotowego sposobu dystrybucji części środków.

Czytaj też: Czy można umorzyć opłatę za usunięcie drzew w przypadku obumierającego nasadzonego drzewa?

Nie ma rażącej dysproporcji

TK stwierdził, że wnioskodawca nie przedstawił danych przemawiających za tym, iż zachodzi rażąca dysproporcja pomiędzy zadaniem a kosztami jego realizacji. I stwierdził, że art. 402 ust. 5 Prawa ochrony środowiska nie narusza zasady adekwatności oraz samodzielności finansowej samorządu.

Wniosek Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczył ustaw o ochronie przyrody i Prawa ochrony środowiska.

Zobacz też komentarze praktyczne:

Usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości zabytkowych

Opłata za usuwanie drzew lub krzewów