Pytanie użytkownika LEX Ochrona Środowiska:

Starosta prowadzi postępowanie w sprawie umorzenia opłaty ustalonej w decyzji z 8.05.2014 r. za usunięcie 27 szt. drzew. Organ udzielił zezwolenia na usunięcie ww. drzew pod warunkiem zastąpienia ich 27 sztukami nowych. Za usunięcie drzew została naliczona opłata, która została odroczona na okres 3 lat. Podmiot dokonał nasadzeń 27 sztuk świerków, co potwierdzono podczas wizji w terenie przeprowadzonej w dniu 26.11.2014 r. Natomiast w trakcie wizji 6.03.2018 r. ustalono, że drzewa w ilości 3 sztuk obumarły, jedno jest zamierające (zły stan zdrowotny), a pozostałe drzewa zachowały żywotność. Postępowanie wykazało, że przyczyną obumarcia drzew jest wystąpienie szkodnika (ochojnika), konkurencyjność innych wyższych gatunków (utrudnione warunki siedliskowe), przemarznięcie, choroby grzybowe. Podmiot nie wykazał, że podjął jakiekolwiek czynności mające na celu zachowanie żywotności drzew.

Czy można umorzyć opłatę za usunięcie drzew? Czy należy odmówić umorzenia opłaty za usunięcie trzech drzew? W jaki sposób należy wyliczyć opłatę, w której należy odmówić umorzenia dot. trzech obumarłych drzew? Czy można umorzyć opłatę w przypadku obumierającego drzewa?

 

 

Czytaj: WSA: Przed ścięciem drzew warto sprawdzić, czy potrzebne jest zezwolenie >>

Potrzebna opinia biegłego
 

O tym, czy drzewa zachowałyby żywotność, w przypadku gdyby posiadacz nieruchomości zobowiązany do dokonania nasadzeń podjął działania mające na celu zachowanie żywotności, powinna zadecydować opinia biegłego, który w takim przypadku powinien zostać powołany na podstawie art. 84 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli z opinii biegłego wynikać będzie, że posiadacz nieruchomości nie dokonał aktu staranności, jakim jest dbałość o nasadzenia, to opłatę należy naliczyć za drzewa, które utraciły żywotność, według zasady, o której mowa w art. 85 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (dalej u.o.p.), tj. mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Biegły powinien wypowiedzieć się również, jaki jest stan zdrowotny obumierającego drzewa i czy ma ono szansę zachowania żywotności.

 

Nie można po raz kolejny odroczyć opłaty

Niestety nawet, gdyby zachowanie żywotności drzewa zależało od natychmiastowego podjęcia działań pielęgnacyjnych, to organ nie może po raz kolejny opłaty odroczyć, aby sprawdzić, czy przyniosły one zamierzony skutek. Zatem, jeżeli z oceny biegłego wywieźć będzie można, że drzewo nie zachowa żywotności, to organ powinien naliczyć opłatę.

W konsekwencji organ powinien naliczyć opłatę za 3 drzewa. Natomiast to, czy opłata powinna zostać naliczona za drzewo obumierające, powinno wynikać z ekspertyzy biegłego.

Stawki opłat zostały określone w rozporządzeniu w sprawie wysokości stawek za usunięcie drzew lub krzewów. W decyzji zezwalającej na usunięcie drzew uwarunkowanej dokonaniem nasadzeń będą zapisane wszystkie wymiary drzew usuwanych oraz ich gatunek.

Z informacji nie wynika, ile drzew zostało usuniętych. Wiadomo jedynie, ile drzew zostało posadzonych. Stąd też trudno określić, jaka będzie opłata, mając na względzie, że opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew, które nie zachowały żywotności.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu - POBIERZ WNIOSEK >

Czy możliwe jest wstrzymanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew? >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >