Prawo.pl
Niezmiennie odpowiedzialność karna dotyczyłaby rażącego niezachowania ostrożności, a dodatkowo podkreślić należy, że prawo karne stanowi tylko jeden z kilku instrumentów weryfikacji postępowania medycznego - mówi lek. Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, który przewodniczy zespołowi ds. reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia.
Katarzyna Nocuń
22.09.2022
Prawo karne Zawody medyczne
Wiele osób spośród tych, które chciałyby skorzystać ze zwolnienia podatkowego w PIT z tytułu kontynuowania zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego i niepobierania emerytury, nie będzie miała takiego prawa. Wszystko przez błąd ustawodawcy, który prawo do zwolnienia uzależnił od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, zapominając, że wiele osób nabywa uprawienia emerytalne dużo wcześniej.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład

Zmiany w spadkach i utracona (?) szansa dla partnerów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Rządowy projekt przewiduje zmiany w katalogu uprawnionych do dziedziczenia, w tym ograniczenie kręgu spadkobierców należących do trzeciej grupy wyłącznie do dziadków, wujów, stryjów, ciotek i stryjenek spadkodawcy oraz ich dzieci. Szkoda, że przy okazji nie pomyślano o osobach, które pozostają ze sobą w związkach faktycznych, włączając w to pary jednopłciowe, które tworzą związek partnerski.
Mateusz Wąsik
22.09.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Cywilne postępowanie o zakazanie korzystania lokatorowi z butli gazowej może toczyć się równolegle z postępowaniem prowadzonym w tej sprawie przez nadzór budowlany. Jego organy nie tylko nie muszą czekać na rozstrzygnięcie sądu, jak też nie byłyby związane jego ustaleniami. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może zatem na tej podstawie zawiesić postępowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
22.09.2022
BHP Budownictwo
Przyśpieszenie budowy tzw. bezpośrednich linii energetycznych, możliwość one łączenia jednostek wytwarzania energii, w tym w szczególności ze źródeł odnawialnych (np. farmę wiatrową, zaporę wodną, farmę słoneczną) bezpośrednio z odbiorcą - takie m.in. rozwiązania przewiduje przygotowywane przez rząd pakiet wsparcia firm w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej.
Krzysztof Sobczak
21.09.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

MF: System KSeF działa, dane są bezpieczne

Rachunkowość Doradca podatkowy RODO
Ministerstwo Finansów zapewniło w środę, że Krajowy System e-Faktur działa prawidłowo. Resort zaznacza, że KSeF jest na bieżąco monitorowany, a dane z wystawionych faktur są bezpieczne. Rano w mediach pojawiła się informacja, że inny rządowy portal - efaktura.gov.pl został zhakowany. Umieszczono na nim linki do stron dla dorosłych.
Krzysztof Koślicki
21.09.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy RODO
Regionalny System Ostrzegania i Alarm112 – te dwie aplikacje mają obowiązkowo znaleźć się w każdym smartfonie, sprzedawanym na terenie Polski. To pomysł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zdążył już wywołać sporo kontrowersji. Obowiązkowa instalacja aplikacji może nie przełożyć się na skuteczność systemu alarmowego, proponujemy więc dwa skuteczniejsze rozwiązania.
Michał Kanownik
21.09.2022
Administracja publiczna Nowe technologie
Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiło ofertę programów edukacyjnych pn. „Przygody z Paragrafem”, skierowanych do uczniów szkół podstawowych, klas 7 – 8. Programy przewidują zarówno klasyczne lekcje o prawie jak i różnorodne zajęcia praktyczne i ćwiczenia prowadzone przez profesjonalistów.
Krzysztof Sobczak
21.09.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Powstało narzędzie informatyczne, przy pomocy którego każdy może sprawdzić, jak kształtuje się udział kobiet i mężczyzn wśród studentów i absolwentów studiów z różnych dziedzin w Polsce i w innych krajach europejskich. Narzędzie to pozwala także uzyskać dane na temat kobiet zatrudnionych w sektorze nauki oraz zjawiska szklanego sufitu.
Krzysztof Sobczak
21.09.2022
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Wprowadzające konsumentów w błąd sortowanie ofert w serwisie oraz iluzoryczna ochrona kupujących w ramach „Pakietu ochronnego” – to niektóre z zakwestionowanych praktyk stosowanych przez popularną platformę sprzedażową OLX.pl. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił firmie zarzuty dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, za co grozi kara do 10 proc. obrotu.
Krzysztof Sobczak
21.09.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Statut organizacji, aby umożliwiał udział w postępowaniach sądowych, nie musi zawierać postanowienia wyraźnie, dosłownie odnoszącego się do udziału w nich - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. W konsekwencji uwzględniono skargę kasacyjną stowarzyszenia, które działając na rzecz osób fizycznych, wytoczyło powództwo o zapłatę przeciwko bankowi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2022
Prawo cywilne
Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.
Krzysztof Sobczak
21.09.2022
Drogi Budownictwo
Zgodnie z nową ustawą o crowdfundingu dostawcy zobowiązani są do przekazywania rzetelnych i jasnych informacji dotyczących funkcjonalności platformy, a w szczególności, opłat związanych z usługami lub inwestycjami, ryzyk finansowych, czy charakteru usług finansowania. Co więcej, obowiązek informacyjny dotyczy oddzielenie każdej oferty finansowania społecznościowego.
Piotr Wojnar Łukasz Świątek
21.09.2022
Prawo gospodarcze Finanse
Trybunał Konstytucyjny zbada, czy ustawa o emeryturach i rentach z FUS w brzmieniu nadanym ustawą z 11 maja 2012 r. w zakresie, w jakim dotyczy ubezpieczonej, która prawo do emerytury nabyła przed 1 stycznia 2013 r., jest zgodna z Konstytucją. Sprawa dotyczy rocznika 1951, ale może objąć wszystkie osoby z przedziału 1949-1952. To oznacza, że w TK walczą już wszystkie roczniki emerytów, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Oprócz dotychczasowego oznakowanego przejścia, od 21 września pojawi się też przejście sugerowane, czyli nieoznakowane miejsca umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów i torowiska. Zmienia się też sytuacja pieszych na drodze dla rowerów. Takie zmiany wprowadza wchodząca właśnie w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Czy piesi się w tym połapią?
Robert Horbaczewski
21.09.2022
Prawo karne Administracja publiczna
Dyrektywa o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym jest najistotniejszą dyrektywą harmonizującą prawo autorskie w Unii Europejskiej od czasów Dyrektywy o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym - pisze dr hab. Rafał Sikorski, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I dodaje, że największe kontrowersje budzi artykuł 17 tej dyrektywy.
Rafał Sikorski
21.09.2022
Prawo cywilne Prawo unijne
Dostosowanie przepisów Kodeksu wyborczego do umowy zawartej w 2020 r. między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, to cel ustawy, której projekt przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Chodzi o udział w niektórych wyborach przez obywateli jednego państwa, zamieszkujących na terytorium drugiego państwa.
Krzysztof Sobczak
20.09.2022
Administracja publiczna Wybory
Ludzie skarżą się na niewystarczającą wobec wzrostu kosztów utrzymania i spadku wartości pieniądza wysokość świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentów oraz zasiłków pobieranych przez osoby w trudnej sytuacji. Od dłuższego czasu nie zwiększano kwot tych świadczeń, w efekcie dziś nie odpowiadają one potrzebom.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Organ ochrony konkurencji może, w ramach wykonywania przysługujących mu uprawnień, wziąć pod uwagę to, czy dana praktyka handlowa jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Winien jednak wziąć pod uwagę wszystkie decyzje wydane przez organ nadzorczy właściwy na mocy tego rozporządzenia i wszczęte przezeń dochodzenia - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Krzysztof Sobczak
20.09.2022
RODO Prawo unijne
ZUS zakończył we wtorek wypłatę dodatkowego rocznego świadczenie, popularnie zwanego czternastą emeryturą – poinformował Zakład. Ostatnia transza, jaka została przelana we wtorek dla 1,3 mln osób wyniosła łącznie 1,5 mld zł. W całym kraju dodatkowa wypłatę dostało 7,2 mln osób. W sumie wypłata 14-tki kosztowała ponad 8,7 miliardów zł.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Niedozwolone jest uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie przez operatorów świadczących usługi łączności elektronicznej danych o ruchu przez rok od dnia ich zapisu, zapobiegawczo, w celu zwalczania naruszeń w postaci nadużyć na rynku, do których należy wykorzystywanie informacji poufnych - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
20.09.2022
Administracja publiczna RODO
Komisja Europejska poinformowała o podpisaniu umowy z Polską dotyczącej finansowania z Funduszu Odbudowy. Konieczne jest jeszcze podpisanie porozumienia operacyjnego. Potem państwa członkowskie mogą złożyć swój pierwszy wniosek o płatność, pod warunkiem, że spełniły odpowiednie etapy i cele. W przypadku Polski to m.in. tzw. kamienie milowe dotyczące praworządności.
Krzysztof Sobczak
20.09.2022
Finanse publiczne Prawo unijne
W sierpniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 2,4 proc. i wyniosło 6502,6 tys. etatów, a w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszyło się o 0,1 proc. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 12,7 proc. i wyniosło 6583,03 zł (brutto). Względem lipca 2022 r. zmniejszyło się o 2,9 proc. – podał we wtorek GUS.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2022
Rynek Prawo pracy
Aż 70 proc. Polaków deklaruje, że nie wie, kto powinien zająć się negatywnymi konsekwencjami wycieku danych osobowych, a 1/3 z tych, którzy mają świadomość, jak sobie radzić z utratą danych, uważa, że musi to zrobić sam poszkodowany. Pozostali wskazują m.in. na policję, UODO oraz inspektorów ochrony danych.
Krzysztof Sobczak
20.09.2022
Administracja publiczna RODO

Sąd: Emerytka z prawem do ekwiwalentu za deputat węglowy

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Emerytowani pracownicy kolei mają prawo do uzyskania ekwiwalentu za deputat węglowy. Przepisy nie wymagają, by wykonywanie pracy na kolei i pobieranie deputatu miało miejsce bezpośrednio przed przejściem na emeryturę. Wystarczy, że świadczenie to było pobierane w czasie zatrudnienia, a nabycie prawa do emerytury nastąpiło w oparciu o zatrudnienie wykonywane na kolei.
Dorian Lesner
20.09.2022
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Coraz więcej zawiadomień do prokuratury na nadużycia z tarcz finansowych

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
W 2021 roku ZUS i PFR skierowały do prokuratury więcej niż w poprzednich latach doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstw dotyczących m.in. zgłaszania nieprawdziwych danych o podleganiu ubezpieczeniom społecznym jako pracowników osób pozornie zatrudnianych, by wprowadzić w błąd i uzyskać pomoc publiczną z tarczy finansowej PFR.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2022
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Orzeczenie na rok dla dziecka z zespołem Downa – rząd zapowiada ukrócenie tych praktyk

Pomoc społeczna Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotuje listę schorzeń, m.in. genetycznych i rzadkich, aby wyeliminować problem czasowego orzekania w powiatowych i miejskich zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności osób z tymi chorobami. Możliwe, że lista zostanie wpisana do rozporządzenia, bo dotychczasowe wytyczne dla lekarzy orzeczników nie poprawiły sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
Beata Dązbłaż
20.09.2022
Pomoc społeczna Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Zgodnie z nowymi przepisami obywatele Federacji Rosyjskiej nie będą mogli wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez granicę zewnętrzną w celach gospodarczych, sportowych, turystycznych czy kulturalnych. Ograniczona została także możliwość wjazdu przez lotnicze i morskie przejścia graniczne. Zmiana w tym zakresie będzie obowiązywała od 26 września br.
Krzysztof Sobczak
19.09.2022
Administracja publiczna
Nowy dodatek grzewczy będą mogły otrzymać osoby ogrzewające swoje domy i mieszkania gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, olejem opałowym. Sejm w czwartek ostatecznie uchwalił ustawę, przyjmując część poprawek Senatu. Nie przyjął jednak poprawek rozszerzających zakres wsparcia m.in. na małe firmy, oraz wykreślających zniesienie norm jakości paliw stałych. Regulacje opublikowano w Dzienniku Ustaw.
Renata Krupa-Dąbrowska Katarzyna Nocuń Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
19.09.2022
Domowe finanse Nieruchomości

Lewiatan: Umiarkowany optymizm Polaków w sprawie wynagrodzeń

Domowe finanse Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy
Aż połowa Polaków spodziewa się wzrostu dochodów, a 42 proc. szacuje, że ich wysokość pozostanie bez zmian. Oczekiwania są mniej optymistyczne niż na początku roku, ale nadal wysokie, zważywszy na niepewną koniunkturę i coraz częściej zauważane przez ekonomistów spowolnienie gospodarcze. O niepewności Polaków świadczy rosnący odsetek spodziewających się obniżenia pensji, wynoszący obecnie 8,3 proc.
Grażyna J. Leśniak
19.09.2022
Domowe finanse Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy