Rada Ochrony Pracy podczas swojego plenarnego posiedzenia 4 lipca 2023 r. zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2022 roku”. O efektach pracy inspekcji mówiła Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy.

Czytaj również: Inspekcja pracy planuje 60 tys. kontroli w 2023 roku

PIP odzyskała 78 milionów złotych dla pracowników

W 2022 roku inspektorzy pracy przeprowadzili prawie 60 tys. kontroli. 41 proc. z nich nastąpiło na skutek skarg skierowanych do inspekcji. W ubiegłym roku do inspekcji wpłynęło ponad 50,5 tys. skarg obejmujących 87,5 tys. różnych zagadnień. Zdecydowana większość, bo aż 32 tys. z nich, dotyczyła problemów związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą – poinformowała Katarzyna Łażewska-Hrycko. Podała, że w wyniku działań pokontrolnych ponad 52 tys. zatrudnionych otrzymało należne im pieniądze. W sumie dzięki interwencjom inspektorów pracy na rzecz pracowników odzyskano 78 mln zł.

Czytaj w LEX: Praca zdalna pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy >

W trakcie kontroli bezpieczeństwa pracy Państwowa Inspekcja Pracy zlikwidowała ponad 52 tys. bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracowników.

Ponadto Centrum Poradnictwa w Głównym Inspektoracie Pracy w 2022 roku udzieliło ponad 393 tys. porad telefonicznych.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu na stałe dodatkowego poradnictwa telefonicznego w okręgowych inspektoratach pracy, co skutkowało wzrostem ogólnej liczby porad o 1/5 w stosunku do poprzedniego roku – poinformowała Łażewska-Hrycko.

Czytaj w LEX: Jak należy przygotować zakład do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? >

 

Sprawdź również książkę: MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy >>


Kontrola zatrudnienia cudzoziemców

W 2022 r. inspektorzy pracy prowadzili też kontrole w zakresie legalności zatrudniania cudzoziemców. Według PIP, zjawisko nielegalnej pracy utrzymuje się na poziomie podobnym, jak w latach ubiegłych. Najczęściej stwierdzano brak wymaganego zezwolenia na pracę oraz powierzanie cudzoziemcom pracy niezgodnie z warunkami wskazanymi w zezwoleniu na pracę. Pozytywną tendencją, według PIP, jest obserwowane w roku sprawozdawczym zmniejszenie się liczby cudzoziemców pracujących nielegalnie ze względu na nielegalny pobyt na terytorium Polski. Nadal rozpowszechnioną praktyką jest natomiast zawieranie z cudzoziemcami (w szczególności wykonującymi pracę tymczasową) umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca może wysłać obywateli Ukrainy w podróż służbową albo oddelegować ich do wykonywania pracy w innym pańskie UE? >