Stronę związkową reprezentowali: Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Ze strony Państwowej Inspekcji Pracy porozumienie podpisała Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy.

Czytaj również: Społeczni inspektorzy pracy konieczni w dużych firmach, ale potrzebna zgoda między związkami

Zawarte porozumienie ma pomóc w skuteczniejszej ochronie stosunku pracy oraz tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, eliminowania zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Porozumienie przewiduje m.in. zintensyfikowanie współpracy na rzecz eliminowania naruszeń prawa związanych z zatrudnieniem, zwłaszcza w odniesieniu do:

  1. elastycznych form zatrudnienia, pracy nierejestrowanej, pracowników migrujących, nowozatrudnionych, outsourcingu pracowniczego oraz pracy zdalnej;
  2. prawidłowości wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, ewidencji i rozliczania czasu pracy, zasadności zawierania umów cywilnoprawnych, legalności zatrudnienia, a także działalności i funkcjonowania agencji pracy tymczasowej i agencji zatrudnienia.

Ponadto współpraca związków zawodowych z Państwową Inspekcją Pracy dotyczyć będzie działalności szkoleniowej oraz przedsięwzięć informacyjno–promocyjnych i prewencyjnych.

W uroczystości uczestniczyli także zastępcy GIP: Małgorzata Dziemińska, Jarosław Leśniewski, Dariusz Mińkowski.

Sprawdź w LEX: