Pytanie użytkownika LEX Ochrona Danych Osobowych: Kto powinien mieć wgląd w rejestr chorób zawodowych? Pracodawca nie chce go udostępnić m.in. ze względu na ochronę danych osobowych. Ostatnio wpłynęło zapytanie od SIP o dostęp do rejestru. Czy pracodawca powinien go udostępnić?

 

Odpowiedź

Do rejestrów chorób zawodowych mają zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych

W myśl art. 235 § 4 Kodeksu pracy jednym z obowiązków pracodawcy związanych z chorobami zawodowymi jest prowadzenie rejestru obejmującego przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby. Natomiast stosownie do § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, do rejestrów chorób zawodowych i rejestrów skutków chorób zawodowych mają zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych. Obecnie podstawowe znaczenie posiada w tym zakresie RODO. Informacje gromadzone w rejestrach chorób zawodowych oraz w rejestrach skutków tych chorób są danymi o stanie zdrowia pracownika i jako tzw. dane szczególne podlegają z tego tytułu wzmożonej ochronie na gruncie RODO. Stosownie do art. 9 ust. 1 RODO zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Katalog przesłanek umożliwiających przetwarzanie danych osobowych szczególnych, w tym dotyczących stanu zdrowia, został określony w art. 9 ust. 2 RODO.

 


Katalog przesłanek umożliwiających przetwarzanie danych osobowych szczególnych

Sformułowany w art. 9 ust. 2 RODO katalog obejmuje następujące okoliczności legalizujące proces przetwarzania danych sensytywnych:

  • zgodę;
  • realizację praw i obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
  • ochronę żywotnych interesów osoby fizycznej;
  • wykonywanie działalności o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych;
  • upublicznienie danych przez podmiot danych;
  • ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń oraz sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
  • ważny interes publiczny;
  • realizację celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego;
  • interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego oraz
  • realizację celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych.

Odnosząc się zatem do postawionego pytania wgląd w rejestr chorób zawodowych będą miały te podmioty, które spełnią wskazane powyżej przesłanki.

Społeczny inspektor pracy ma prawo wglądu w rejestr chorób zawodowych

W przypadku społecznego inspektora pracy należy wskazać, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o społecznej inspekcji pracy (dalej u.s.i.p.), społeczny inspektor pracy ma prawo żądać od kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania. Mając na uwadze określony w art. 4 u.s.i.p. katalog uprawnień społecznego inspektora pracy, w literaturze przedmiotu nie neguje się uprawnienia społecznego inspektora pracy do wglądu w dokumentację dotyczącą spraw pracowniczych, w tym rejestrów chorób zawodowych, jeżeli dostęp do tych dokumentów jest związany z pełnioną przez niego funkcją i wykonywanymi zadaniami. Należy zatem podkreślić, że żądanie społecznego inspektora pracy wglądu w omawiany rejestr powinno wiązać się ze wskazaniem uzasadnienia zgłoszonej potrzeby. Jeżeli uzasadnieniem będzie fakt przeprowadzania kontroli, to ma on prawo wglądu w omawiane dokumenty.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz w LEX Ochrona Danych Osobowych:

Czy liszaj jest chorobą zawodową? >

Kiedy należy zgłosić zakażenie COVID-19 jako chorobę zawodową? >