Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 czerwca 2023 r. w sprawie obywatelstw, w przypadku posiadania których nie pobiera się opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, obywatele białoruscy zostali zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (obecnie to 350 zł). Zwolnienie ma charakter bezterminowy i będzie obowiązywać tak długo, jak w mocy będzie pozostawać rozporządzenie.

W przypadku gdy obywatel Białorusi złożył już wniosek o wydanie dokumentu, dokonał stosownej opłaty i do 30 czerwca 2023 r. dokument nie został wydany (data wydania jest umieszczana w samym dokumencie), wówczas zostanie ona zwrócona przez wojewodę (na podstawie przepisu art. 236a ustawy o cudzoziemcach), któremu opłata została uiszczona. Jeżeli zaś dokument został wydany przed 1 lipca 2023 r., opłata nie będzie zwracana.

 

Preferencyjna podstawa do ubiegania się o dokument podróży

1 lipca, weszło też w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 czerwca 2023 r. w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Na tej podstawie obywatele białoruscy mogą ubiegać się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca na preferencyjnej podstawie (ustanowionej w przepisie art. 252a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). W jej ramach muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

  1. cudzoziemiec utracił swój dokument podróży albo jego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, albo nie posiadał on dotąd dokumentu podróży;
  2. cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (w tym ostatnim przypadku bez względu na podstawę udzielenia tego zezwolenia).

Urząd do Spraw Cudzoziemców podkreśla, że tym samym wspomniana szczególna podstawa wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca różni się od podstawy określonej w ogólnym przepisie art. 252 ustawy o cudzoziemcach, tym że:

  • wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca może ubiegać się również osoba, która dotąd nie posiadała dokumentu podróży,
  • nie ma konieczności wykazywania, że nie jest możliwe otrzymanie przez tę osobę nowego dokumentu podróży u władz państwa jej obywatelstwa,
  • osoba, która ubiega się o wydanie dokumentu, może posiadać zezwolenie na pobyt czasowy udzielone również na innej podstawie niż przepis art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach.

Warunkiem skorzystania przez obywateli białoruskich z możliwości uzyskania polskiego dokumentu podróży w ramach tej preferencyjnej podstawy jest złożenie wniosku o jego wydanie w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Wnioski złożone do wojewodów przed dniem 1 lipca 2023 r. zostaną rozpatrzone na podstawie ogólnego przepisu art. 252 ustawy o cudzoziemcach.

Przeczytaj także: Kolejne sankcje gospodarcze dla podmiotów powiązanych z Rosją i Białorusią

 

Wkrótce zmieni się formularz

Urząd do Spraw Cudzoziemców informuje, że w najbliższym czasie ulegnie zmianie wzór formularza wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca wzór formularza wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca. Obecnie trwają prace nad jego dostosowaniem do nowej podstawy prawnej wydawania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, określonej w art. 252a ust. 1 ustawy  o cudzoziemcach.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób opodatkować dochody obywatela Białorusi, mieszkającego w Polsce, wykonującego zdalne usługi na rzecz podmiotu z innego państwa? >

Do czasu wprowadzenia nowego wzoru formularza wniosku Urząd do Spraw Cudzoziemców rekomenduje, aby obywatele białoruscy, którzy będą składać wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca z powołaniem się na posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie innego przepisu niż art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach, nie zaznaczali żadnej z dostępnych w rubryce D opcji dotyczących posiadanego zezwolenia pobytowego, a dołączali do wniosku odrębne oświadczenie pisemne o posiadaniu zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie innej niż art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ze wskazaniem organu, który tego zezwolenia udzielił oraz daty wydania decyzji.

Czytaj w LEX: Antolak Wiktor, Tarapata Szymon, Zontek Witold, Przekroczenie granicy i pobyt na terytorium Polski imigrantów w warunkach stanu wyższej konieczności >

Bez zmian pozostaje konieczność umieszczenia w rubryce D formularza wniosku danych dotyczących posiadanej karty pobytu. Podobnie, rekomenduje się, aby obywatele białoruscy, którzy będą składać wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca z powołaniem się na to, że nie mieli dotąd dokumentu podróży, nie zaznaczali w rubryce F opcji dotyczących zdarzeń odnoszących się do posiadanego wcześniej dokumentu podróży, a dołączali do wniosku odrębne oświadczenie pisemne, że nie posiadali wcześniej dokumentu podróży.

Sprawdź w LEX: Czy obywatel Białorusi mający zezwolenie na pobyt stały może otrzymać Kartę Dużej Rodziny? >

 

POLECAMY