Według ustawy o ewidencji ludności każdy obywatel podlega obowiązkowi meldunkowemu. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego oraz przebywanie przez okres ponad 3 miesięcy.

Posłanka Katarzyna Osos przytacza sytuację, w której obywatel potrzebował przedłużenia zameldowania na pobyt czasowy na dwa miesiące. Meldunek miał być przedłużony pod tym samym adresem, gdzie osoba była już dotychczas zameldowana czasowo. Niestety przepisy nie zezwalają na przedłużenie pobytu na okres dwóch miesięcy. Tym samym obywatel został zmuszony do przedłużenia również umowy najmu na okres trzy miesięcy co łączyło się z dodatkowymi kosztami. Ogranicza to też prawo do decydowania, gdzie i jak długo osoba będzie mieszkała.

 

Można „sztucznie” przedłużyć pobyt czasowy wcześniej na ponad 3 miesiące

Sylwester Tułajew, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiada na interpelację, że za pobyt czasowy uznaje się przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy. Ustawa nie wiąże więc obowiązku zameldowania z krótszym okresem pobytu. Jednak każdy, przed upływem okresu zameldowania czasowego, może zdecydować się na dalszy pobyt pod tym samym adresem, który nie będzie przekraczał trzech miesięcy. Takie przedłużenie spowoduje nieprzerwany pobyt pod adresem zameldowania czasowego, który w sumie przekracza trzy miesiące.

- Mamy do czynienia z jej nieprzerwanym pobytem pod adresem zameldowania czasowego, który w sumie przekracza trzy miesiące – wyjaśnia. Urzędnik gminy może więc przyjąć kolejne zgłoszenie zameldowania osoby na pobyt czasowy, jeśli wskazany w nim okres pobytu nie przekracza 3 miesięcy.

Czytaj też: Zgłoszenia członków komisji wyborczych przyjmują komitety wyborcze i urzędy gmin>>
 

Dwa dni bez meldunku

Z przepisów wynika też, że datą zameldowania na pobyt czasowy jest data przedłożenia prawidłowo wypełnionego formularza. Jeśli pomiędzy są dni świąteczne, dwa dni osoba pozostaje bez meldunku, co w przypadku chociażby prowadzenia działalności może stanowić problem.

Zdaniem wiceministra, jeżeli osoba jest zainteresowana ciągłością zameldowania, to w jej interesie leży, aby złożenia kolejnego zgłoszenia zameldowania pobytu czasowego dokonać najpóźniej w ostatnim dniu zadeklarowanego wcześniej pobytu.

- Dokonanie zameldowania po jego upływie spowoduje przerwę w ciągłości zameldowania, a jednocześnie w takim przypadku kolejne zameldowanie powinno nastąpić na okres przekraczający trzy miesiące – tłumaczy. I dodaje, że każdy przypadek należy traktować indywidualnie.

W związku z tym gmina badając ciągłość pobytu osoby pod danym adresem, powinna wziąć pod uwagę dzień upływu okresu pobytu czasowego i możliwość dokonania zgłoszenia w dni pracy urzędu. Dokonując „przedłużenia” okresu zameldowania czasowego powinna uwzględnić również dni wolne od pracy w ramach ciągłości pobytu czasowego.

On line nie ma wolnego

Wiceminister zauważa, że istnieje również możliwość dokonania zgłoszenia zameldowania online. W takiej sytuacji datą zameldowania jest dzień doręczenia organowi gminy właściwego zgłoszenia, a zatem również dzień wolny od pracy urzędu.

Ireneusz Krześnicki, sekretarz województwa łódzkiego, były dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, podkreśla, że zameldowanie dokonane drogą elektroniczną następuje z chwilą wpływu odpowiednio wypełnionego wniosku do urzędu gminy.

Czytaj więcej w LEX: Z jaką datą należy dokonać zameldowania, jeśli osoba składa wniosek o zameldowanie przez ePUAP?

Jak podkreśla, z ustawy wynika, że wykonanie obowiązku meldunkowego może mieć formę pisemną - na formularzu złożonym w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której ktoś zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. Inna forma to złożenie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem wojewodów, skieruje do organów gmin, wystąpienie zawierające rekomendowany sposób postępowania w przedstawionych sytuacjach dotyczących zameldowania czasowego.