Czy wydanie zaświadczenia na podstawie art. 217 § 1 k.p.a, art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a. i art. 217 § 3 k.p.a. w związku z art. 218 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. o braku osób zameldowanych w lokalu X podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej?

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu

Powyższe zaświadczenie wydane jest na wniosek klienta, który wskazał, że cel wydania zaświadczenia to sprzedaż przedmiotowego lokalu lub jego wynajęcie. Zaświadczenie to zostanie okazane i złożone w kancelarii notarialnej.

 


Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu, jest zaświadczeniem wydawanym na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Czytaj też: NSA: Zasiłek z MOPS zdradzi miejsce zamieszkania

Należy wskazać, że zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu jest zaświadczeniem wydawanym na podstawie przepisów ustawy z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności - dalej u.e.l. W efekcie, jego wydanie podlega opłacie skarbowej wysokości 17 zł zgodnie z cz. I załącznika do ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – dalej u.o.s.

W opisanej sytuacji nie znajdzie natomiast zastosowania zwolnienie od opłaty skarbowej, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. h u.o.s., bo jak wyżej wskazał Autor, przedmiotowy wniosek o wydanie zaświadczenia, jest wydawany zgodnie z przepisami u.e.l. na podstawie danych zgromadzonych w ewidencji ludności, a nie na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, które w tym przypadku nie mają zastosowania. Wydanie zaświadczenia na podstawie przepisów u.e.l. nie korzysta ze zwolnienia od opłaty skarbowej w świetle zapisów u.o.s.

Zobacz też w LEX:

Pojęcie ewidencji ludności - definicja legalna

Zastosowania ulgi meldunkowej przy sprzedaży gruntu - omówienie orzecznictwa

Sposoby stwierdzenia tożsamości przy dokonywaniu czynności notarialnej