Pytanie użytkownika LEX ADMINISTRACJA:

Czy jest właściwe postępowanie urzędu miasta, które odmawia wydania zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wnioskodawcy na potrzeby złożenia tego dokumentu u notariusza?

Gmina twierdzi, że ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym daje podstawę do wydania wypisu i wyrysu z planu i jest nadrzędna nad art. 217 i 218 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., które mówią o zaświadczeniach.

Jaka jest podstawa prawna, która nakazuje notariuszowi uzyskanie przed sporządzeniem aktu notarialnego właśnie zaświadczenia, a nie wypisu i wyrysu z planu?

Zaświadczenia są mniej precyzyjne od treści aktu prawa miejscowego. Często ogólne przeznaczenie terenu opisane w zaświadczeniu nie oddaje całkowitej sytuacji prawnej. Np. oznaczenie przeznaczenia "MN-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna" nie wskazuje, że na załączniku graficznym planu, dla fragmentu tego terenu obowiązuje np. zakaz zabudowy czy też inne ograniczenia. W zaświadczeniu nie będzie to widoczne - na wyrysie byłoby oczywiste.

ODPOWIEDŹ

Przepisy ustawy z 14.02.1991 r. Prawo o notariacie nie określają enumeratywnego katalogu dokumentów, jakie należy obowiązkowo przedłożyć notariuszowi na potrzeby sporządzenia aktu prawnego nabycia nieruchomości. Zważywszy na złożoność stanów faktycznych, w praktyce notariusz w każdej sprawie indywidualnie wskazuje, jakiego rodzaju dokumenty są mu niezbędne do ustalenia stanu faktycznego i prawnego nieruchomości. Jeśli notariusz żąda przedłożenia zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie miejscowym, to najwidoczniej uważa on, że informacje zamieszczane standardowo w takim zaświadczeniu będą wystarczające do opisania przeznaczenia nieruchomości będącej przedmiotem aktu notarialnego. Zauważyć należy, że co do zasady, w aktach notarialnych nie zamieszcza się tak szczegółowych informacji na temat nieruchomości, jak na przykład ograniczenia czy zakazy w zagospodarowaniu terenu albo parametry dopuszczonej zabudowy. Stanowisko notariusza wydaje się zatem być właściwe.

Zastrzeżenia budzi natomiast stanowisko urzędu miasta. Okoliczność, iż niektóre rodzaje dokumentów są faktycznie wydawane w trybie szczególnym, a nie według przepisów k.p.a. o wydawaniu zaświadczeń, nie oznacza bynajmniej, że wystąpienie o wydanie zaświadczenia nie jest dopuszczalne. Wskazać tu należy na wyrok WSA w Gliwicach z 22.04.2014 r., II SA/Gl 1504/13, w którym badano analogiczną kwestię, a mianowicie możliwość żądania wydania zaświadczenia odnośnie do danych zamieszczonych w ewidencji gruntów i budynków (zamiast wyrysu i wypisu z tej ewidencji). W wyroku tym WSA sformułował następującą tezę: "Z danych zawartych w operacie ewidencyjnym gruntów istnieje możliwość wydawania nie tylko wypisów i wyrysów, lecz także zaświadczeń, o których mowa w art. 217 § 1 k.p.a., o ile wyrys zawiera wszystkie dane dotyczące określonej działki gruntu zawarte w operacie, o tyle zaświadczenie odnosi się do konkretnych danych figurujących w tym operacie". Analogicznie, przyjąć należy, że jest możliwe wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym i urząd miasta powinien takie zaświadczenie wydać.