Zapisy w nowelizacji dotyczą m.in. warunków, jakie należy spełnić, aby zapewnić interoperacyjność systemu kolei na terytorium Polski. Zmiany w prawie stopniowo zmierzają do unifikacji systemu kolei na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także do likwidacji barier technicznych i proceduralnych na granicy Polski z państwami Unii Europejskiej oraz harmonizacji prawa.
Nowela m.in. ustanawia terminy przewidziane na wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego oraz ustala jednoznaczne kryteria warunkujące wydanie takiego zezwolenia. Uszczegóławia także zadania prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, związane z prowadzeniem i udostępnianiem krajowego rejestru pojazdów kolejowych. Określa także zasady nadawania przez prezesa UTK europejskiego numeru pojazdu kolejowego dla pojazdów kolejowych dopuszczanych po raz pierwszy do eksploatacji w UE, których dysponentami są przedsiębiorcy działający w Polsce.
Większość senackich poprawek doprecyzowuje treść przepisów. Posłowie odrzucili jedną merytoryczną poprawkę zaproponowaną senatorów. Dotyczyła ona zwiększenia stawek za wydawanie lub przedłużanie ważności certyfikatów, świadectw, licencji itp. Senatorowie proponowali przywrócenie katalogu stawek, jakie proponował rząd w projekcie noweli, a które zostały obniżone podczas prac w Sejmie. Odrzucenie tej poprawki rekomendowała sejmowa komisja infrastruktury. (PAP)