Sędziowie pokoju mają zajmować się sprawami drobnymi i prostymi, ale proces ich wprowadzania do polskiego wymiaru sprawiedliwości taki nie będzie. Istotna jest też kwestia zagwarantowania ich apolityczności i niezawisłości, przy powszechnych wyborach i silnym upartyjnieniu życia publicznego - bez tego będzie to destrukcyjne dla całego państwa - pisze adwokat dr Andrzej Olaś,
Andrzej Olaś
02.04.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości w mediacjach widzi jeden ze sposobów na uleczenie sądów. Proponuje m.in. by umowy między przedsiębiorcami, ale też te o pracę, zawierały postanowienia, że w przypadku sporu pierwszym krokiem będzie próba mediacji. W ocenie prawników to ładnie wygląda na papierze, bo w rzeczywistości - przez luki w przepisach - może prowadzić i do absurdów i niesprawiedliwości
Patrycja Rojek-Socha
02.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Wątpliwości dotyczące przeprowadzanej w ostatnich latach reformy wymiaru sprawiedliwości, niewykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zawieszenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a także brak reakcji na wskazane przez Komisję Europejską uchybienia w związku z uchwaleniem tzw. ustawy kagańcowej - to niektóre z uwag Departamentu Stanu
Krzysztof Sobczak
01.04.2021
Wymiar sprawiedliwości
Ostatni rok pokazał, że szybka cyfryzacja jest możliwa, i to z sukcesem. Ta rewolucja technologiczna nie byłaby realna bez wielkiej zmiany mentalnej, jaka dokonała się wśród decydentów niemal wszystkich segmentów rynku. Wszyscy przekonali się do zdalnych spotkań, elektronicznych podpisów czy obiegu dokumentów w chmurze, a to otwiera przed nami kolejne możliwości - mówi Marcin Kleina,
Jolanta Ojczyk
01.04.2021
Nowe technologie LegalTech
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim powziął wątpliwość przy rozpoznawaniu sprawy: Czy do rozpoznania zażalenia, które zostało wniesione po 7 listopada 2019 r. na postanowienie sądu pierwszej instancji o odrzuceniu skargi na wpis referendarza sądowego w księdze wieczystej, właściwy jest inny skład sądu pierwszej instancji? Czy sąd drugiej instancji?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.04.2021
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Od 1 kwietnia w warszawskim sądzie specjalny wydział do spraw frankowiczów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Początkowo sprawami frankowymi ma zajmować się 15 - 16 orzeczników. Liczba sędziów może jednak ulec zmianie w zależności od wpływających spraw. Już w tej chwili w warszawskim sądzie okręgowym prowadzonych jest ponad 21 tys. spraw, w tym 435 w drugiej instancji. A sędziowie spodziewają się, że będzie ich znacznie więcej po spodziewanej uchwale Sądu Najwyższego.
Patrycja Rojek-Socha
01.04.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Koronawirus wymusza informatyzację także w sądach. Już odbywają się e-rozprawy, a w Sejmie trwają prace nad doręczaniem e-pism sądowych pełnomocnikom. Wśród samych prawników są nadal duże dysproporcje, część w nowych technologiach czuje się dobrze i widzi ich potencjał, inni nie czują go wcale. Nadal też dla wielu szczytem e-możliwości jest mail, komunikatory i edytor tekstów.
Patrycja Rojek-Socha
01.04.2021
Prawnicy Koronawirus a prawo
Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce „w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów”. Zwróciła się również o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli wstrzymania prawa Izby Dyscyplinarnej SN do uchylania immunitetów sędziom do czasu wydania ostatecznego wyroku. Zdaniem rządu, polskie regulacje nie odbiegają od standardów w UE.
Krzysztof Sobczak
31.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Rząd włącza do grup zawodowych, które mimo lockdownu będą mogły korzystać z usług hotelarskich, członków składów orzekających, rzeczników dyscyplinarnych, a także obrońców i pełnomocników stron w postępowaniach dyscyplinarnych. Jak zaznacza, zmiana jest konieczna by unikać w tego typu sprawach przedawnienia.
Patrycja Rojek-Socha
31.03.2021
Wymiar sprawiedliwości

SN: Każda przemoc psychiczna musi być karana

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Przestępstwo z użyciem przemocy to każde przestępstwo, które faktycznie zostało popełnione z użyciem przemocy. Z tym, że słowo "przemoc" obejmuje przemoc zarówno psychiczną, jak i fizyczną - brzmi uchwała trzech sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego z 31 marca br. Inne rozumienie słowa "przemoc" spowodowałoby, że nie można by było karać za użycie przemocy psychicznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.03.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Podjęcie decyzji o włączeniu pracowników prokuratury w program szczepień wraz z prokuratorami, którzy obecnie są szczepieni jest bezwzględną koniecznością, bo również od nich zależy bezpieczeństwo prawne obywateli - wskazuje Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, apelując by nie było w tym zakresie wyjątków. O szczepienie swojej grupy zawodowej apelują też m.in. adwokaci.
Patrycja Rojek-Socha
31.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Na drugim roku aplikacji skarżący nie zaliczył dwóch kolokwiów, a ponadto opuścił w ciągu tego roku szkoleniowego zbyt dużą ilość zajęć, co skutkowało niezaliczeniem mu aplikacji i skreśleniem z listy aplikantów radcowskich - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Dodał, że przepisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych nie miały w tej sprawie zastosowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.03.2021
Prawnicy Strefa aplikanta
Niejednokrotnie w toku prowadzonego postępowania istnieje obawa, że oskarżony ukryje majątek, by udaremnić późniejsze wykonanie kary i środków karnych o charakterze majątkowym. Aby zapobiec takim przypadkom organy procesowe mogą stosować zabezpieczenie majątkowe.
Aleksandra Partyk
31.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
E-rozprawy mają być lekiem na covidową zapaść. Jednak mimo "tarczowych" zachęt, nadal są duże dysproporcje - część sędziów chętnie z nich korzysta, a niektórzy wcale. Powodów jest wiele - począwszy od braków sprzętowych, skończywszy na braku sędziowskiego przekonania. Tymczasem resort prezesom, a prezesi sędziom zaczynają dokręcać śrubę - brak trybu online grozi już notatką służbową.
Patrycja Rojek-Socha
31.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
W Sejmie zakończyło się we wtorek pierwsze czytanie obywatelskiego projektu "Tak dla rodziny, nie dla gender", dotyczącego wypowiedzenia tzw. konwencji stambulskiej i zobowiązania rządu do zainicjowania prac nad międzynarodową konwencją praw rodziny. Projekt został skierowany do prac w sejmowych komisjach sprawiedliwości i praw człowieka oraz spraw zagranicznych.
Patrycja Rojek-Socha
30.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
W dobie trzeciej fali koronawirusa w wielu sądach zaczynają spadać sprawy z wokand. Ministerstwo Sprawiedliwości rozesłało do prezesów apelacji rekomendacje, w których przypomina o możliwości prowadzenia rozpraw online i podkreśla, że odwoływanie rozpraw i posiedzeń powinno być ostatecznością.
Patrycja Rojek-Socha
30.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Roczna stopa oprocentowania pożyczki zawartej przez pozwaną sięgnęła 134 proc. Spółka windykacyjna wystąpiła o wydanie nakazu zapłaty i sąd to zrobił, stosując wprost przepisy kodeksy postępowania cywilnego. W ocenie Prokuratora Generalnego pominął przy tym konsumencki charakter sprawy, stąd skarga nadzwyczajna wniesiona do Sądu Najwyższego.
Patrycja Rojek-Socha
30.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Sąd rejonowy wysłał zawiadomienie o rozprawie nie do oskarżonego ale na adres osoby, która miała takie samo imię i nazwisko. Potem mimo braku potwierdzenia uznał, że został on prawidłowo powiadomiony. Sąd Najwyższy wskazuje, że doszło do uchybienia, która uderza w prawo do obrony i dodaje: bez pewności w tym zakresie, nie można prowadzić rozprawy.
Aleksandra Partyk
30.03.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Epidemia postawiła pod ścianą nie tylko obywateli, gospodarkę i przedsiębiorców, ale też w dużym stopniu sądy. Te od ubiegłorocznego wiosennego lockdownu cały czas pracują, ale zmagają się i z koronawirusem, i z problemami kadrowymi. Zmiany w przepisach miały pomóc, tyle że szybkość w ich wprowadzaniu nie służy orzekaniu. Do tego - jak mówią prawnicy - dochodzą niedopracowane "wrzutki"
Patrycja Rojek-Socha
30.03.2021
Wymiar sprawiedliwości

Jest nowe prezydium NRA

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Podczas pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się zdalnie 29 marca 2021 r. wybrano skład Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Nowymi wiceprezesami zostali Agnieszka Zemke-Górecka i Bartosz Tiutiunik, skarbnikiem na kolejną kadencję Henryk Stabla, sekretarzem Bartosz Grohman i zastępcą sekretarza NRA - Jarosław Szczepaniak.
Patrycja Rojek-Socha
29.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Premier Mateusz Morawiecki złożył w poniedziałek wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie wyższości polskiego prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym. To pokłosie wyroku TSUE w sprawie statusu sędziów Sądu Najwyższego powołanych z udziałem nowej KRS, a rząd liczy, że oczekiwany wyrok TK pozwoli na jego zignorowanie.
Krzysztof Sobczak
29.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Zwracamy się z prośbą o jak najszybsze skierowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącej „ustawy kagańcowej” i funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, wraz z kompleksowym wnioskiem o pilne zarządzenie środków tymczasowych - wystąpienie takiej treści do kierownictwa Komisji Europejskiej skierowała grupa polskich organizacji oraz kilkudziesięciu wybitnych prawników z różnych państw.
Krzysztof Sobczak
29.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

SN: Sprostowanie nie może zmieniać sentencji wyroku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Sprostowanie orzeczenia nie może prowadzić do jego merytorycznej zmiany niezgodnej z intencją wynikającą z całokształtu okoliczności sprawy, zwłaszcza do zasądzenia innego świadczenia niż to, które zostało określone spójnie w uzasadnieniu orzeczenia albo uzupełnienia rozstrzygnięcia o zasądzenie odsetek - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.03.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Zanim strony zdecydują się na zawarcie umowy, warto ustalić to, w jakiej formie powinny być złożone ich oświadczenia. Niedochowanie przepisów prawa i zastosowanie niewłaściwej formy w określonych przypadkach rodzi skutek nieważności umowy.
Aleksandra Partyk
29.03.2021
Prawo cywilne
Nie zamierzam marnować czasu do drugiej części Krajowego Zjazdu Adwokatury. Dyskusja o zmianach w zasadach etyki powinna toczyć się nadal, a naturalnym kierunkiem, w którym powinniśmy teraz ją rozwinąć, jest pion dyscyplinarny samorządu adwokackiego - mówi adwokat Przemysław Rosati, prezes NRA. Wśród pilnych priorytetów wymienia też określenie zasad świadczenia pomocy prawnej.
Patrycja Rojek-Socha
29.03.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prawnicy są zgodni, że kara ograniczenia wolności powinna być częściej stosowana, bo pełni istotną rolę wychowawczą. Problem w tym, że szczególnie w okresie koronawirusa brakuje miejsc, w których skazani mogą wykonywać prace społeczne. Przypomnijmy, jest to kara nieizolacyjna, wymierzana najczęściej za lżejsze przestępstwa.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
28.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
Choć większość sądów nadal pracuje, w wielu z nich trzecia fala koronawirusa staje się mocno odczuwalna. W co najmniej kilku wprowadzono ograniczenia i szczególne zasady pracy, są też takie, które do 9 kwietnia odwołały wszystkie posiedzenia jawne - rozpatrywane są tylko sprawy pilne. Odwoływane są badania w Opiniodawczych Zespołach Specjalistów Sądowych.
Patrycja Rojek-Socha
27.03.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Przedsiębiorcy, którzy mimo ogłoszonych obostrzeń, chcą otworzyć swoje biznesy, muszą się liczyć z kontrolami. Ich utrudnianie lub udaremnianie może stanowić wykroczenie lub nawet przestępstwo, za co grożą kary. Dlatego zamykając drzwi przed inspektorem sanepidu, lepiej się dwa razy zastanowić. Jeśli jednak wyda decyzję nakładającą karę, warto wnieść odwołanie, bo podstawa kar jest wątpliwa.
Jolanta Ojczyk
27.03.2021
Prawo karne Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Skazanie karne za krytyczną wypowiedź w kontekście zawodowym i zarzucenie współpracownikowi złej wiary stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii - stwierdził w wydanym w czwartek wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wyrok dotyczy sprawy z Grecji, ale jest też kolejnym argumentem za wykreśleniem z polskiego kodeksu karnego art. 212, penalizującego zniesławienie.
Katarzyna Warecka
26.03.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Podczas sejmowych prac nad nowelą procedury cywilnej wprowadzono poprawkę, która zakłada e-doręczenia pism procesowych przez sądowy portal informacyjny. Plusem jest 14 dni na awizowanie, bo zgodnie z wstępną wersją projektu skutek doręczenia miał być następnego dnia. Prawnicy są jednak sceptyczni, bo nowa propozycja oznacza konieczność masowego rejestrowania się w systemie.
Patrycja Rojek-Socha
26.03.2021
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski