Przygotowany przez resort finansów projekt zakłada rozszerzenie obowiązku lokowania wolnych środków w formie depozytu prowadzonego przez ministra finansów na niektóre jednostki sektora finansów publicznych.

Chodzi o instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zobacz: Zmiany w finansach publicznych pomogą obniżyć dług publiczny >>

W uzasadnieniu do projektu podano, że część pieniędzy, którymi dysponują te podmioty, nie jest wykorzystywana na ich bieżącą działalność, lecz lokowana przede wszystkim w bankach. Na koniec 2012 r. była to kwota 3,5 mld zł.

"Zakłada się również wykorzystanie w zarządzaniu płynnością budżetu państwa środków pieniężnych składanych dotychczas do depozytu sądowego lub na rachunki depozytowe sądu (depozyty sądowe), co również przyczyni się do zmniejszenia potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, a przez to obniżenia poziomu długu publicznego i minimalizowania kosztów jego obsługi" - dodano.

Według MF "ostrożny szacunek" wpływu proponowanych rozwiązań tylko z tytułu poprawy zarządzania płynnością na poziom państwowego długu publicznego w 2015 r. wskazuje na możliwość obniżenia długu o ok. 0,2 proc. w relacji do PKB, a także nieznacznej poprawy wyniku sektora finansów publicznych.

"W wyniku wprowadzonych zmian potrzeby pożyczkowe budżetu państwa powinny w 2015 r. obniżyć się o ok. 4,5 mld zł, a docelowo o ok. 5,5 mld zł" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji. Mniejsze potrzeby pożyczkowe przełożą się na obniżenie poziomu długu publicznego i zmniejszenie kosztów jego obsługi.

Wejście w życie ustawy - zdaniem MF - może mieć także pozytywny wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego, które zdecydują się przyjmować depozyty od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, na warunkach określonych w projektowanej ustawie.

Zgodnie z danymi MF na koniec IV kwartału 2013 r. SPZOZ-y prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego posiadały depozyty terminowe w NBP i bankach komercyjnych na kwotę 1 mld 184,3 mln zł, samorządowe instytucje kultury na kwotę 28,9 mln zł, a samorządowe osoby prawne na kwotę 1 mld 695 mln zł (75 proc. tej kwoty depozyty wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą objęte obowiązkiem lokowania pieniędzy na kontach MF).

Resort finansów przyznał, że jednym ze skutków proponowanych rozwiązań będzie zmniejszenie, po stronie banków, poziomu lokat dokonywanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Zjawisko to - uważa MF - nie powinno mieć negatywnego wpływu na gospodarkę.

"Szacunkowa wartość depozytów, które w wyniku zmian w ramach konsolidacji odpłyną z sektora bankowego, wynosi ok. 4,7 mld zł (płynne środki jednostek objętych konsolidacją oraz depozyty sądowe umiejscowione w bankach komercyjnych). Natomiast stan depozytów sektora bankowego na koniec 2013 r. wyniósł 978,2 mld zł i wzrósł w ciągu roku o 49,2 mld zł" - napisano. Według MF środki, które odpłyną z sektora bankowego w związku z konsolidacją, stanowią zaledwie 0,5 proc. stanu depozytów bankowych na koniec 2013 r.

"Należy również zauważyć, że środki, które w ramach konsolidacji wpłyną na rachunki Ministra Finansów, powrócą na rynek, a więc i do sektora bankowego. Celem konsolidacji jest bowiem zmniejszenie potrzeb pożyczkowych, a nie wzrost wartości środków przechowywanych na rachunkach Ministra Finansów" - podkreślono.

Przeprowadzona w 2010 r. nowelizacja ustawy o finansach publicznych nałożyła obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu u Ministra Finansów na Narodowy Fundusz Zdrowia, agencje wykonawcze oraz niektóre państwowe osoby prawne.

Natomiast na państwowe fundusze celowe nałożono obowiązek oddawania w zarządzanie wolnych środków stanowiących aktywa finansowe Skarbu Państwa. Pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych przyznano możliwości lokowania środków w formie depozytu u Ministra Finansów. (PAP)

mmu/ son/

Zobacz też: Więcej instytucji zdeponuje wolne środki na koncie MF >>