Pytanie

Firma będąca podatnikiem VAT zajmuje się skupem złomu. Złom skupowany jest od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, który następnie odsprzedawany jest na podstawie faktury VAT z odwrotnym obciążeniem.


Czy sprzedaż złomu z " odwrotnym obciążeniem" należy wykazać w rejestrach VAT i deklaracji VAT-7? Czy podatnik ma prawo do odliczania VAT od pozostałych nabyć (kosztów)?


Odpowiedź

Sprzedaż złomu (wymienionego w załączniku nr 11 do ustawy) należy ująć w ewidencji VAT oraz wykazać w deklaracji VAT-7 (pole 31 - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca). Jeśli pozostałe zakupy towarów i usług są związane z prowadzoną przez podatnika działalnością opodatkowaną, to firmie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Uzasadnienie

Jak wynika z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. podatnikami są również podmioty nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy (m.in. odpady i złom metali nieszlachetnych - PKWiU ex 24.45.30.0, odpady i złom z pozostałych metali - PKWiU ex 38.32.29.0), jeżeli łącznie spełnione są trzy warunki:

  • a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. (czyli podatnik nie korzystający z tzw. zwolnienia podmiotowego),
  • b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u.,
  • c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. (tj. zwolnieniem od podatku obejmującym dostawy towarów używanych).

Powyższy przepis dotyczy tzw. odwrotnego obciążenia, które polega na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do u.p.t.u. W przypadku, gdy zastosowanie będzie miał powyższy przepis, zgodnie z art. 17 ust. 2 u.p.t.u. podatnicy dokonujący dostaw tych towarów nie rozliczają podatku należnego. Co istotne, nie zwalnia to jednak dostawców złomu z obowiązku udokumentowania dokonywanych dostaw fakturami oraz z wykazywania tych dostaw w ewidencji VAT oraz w deklaracji VAT-7 (pole 31 - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca). Dostawę złomu należy wykazać w deklaracji VAT-7 składanej za okres w którym wystawiono fakturę nie później jednak niż 7 dnia, licząc od dnia wydania tych towarów. Natomiast, jeśli chodzi o prawo do odliczenia podatku naliczonego od pozostałych zakupów towarów i usług, co do zasady, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikające z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. W art. 88 u.p.t.u. zostały wymienione przypadki, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z otrzymanej faktury. Nie ma jednak wśród nich zakazu odliczania podatku naliczonego w przypadku, gdy podatnik sprzedaje złom zgodnie z zasadą odwrotnego obciążenia. Tak więc, jeśli pozostałe zakupy towarów i usług są związane z prowadzoną przez podatnika działalnością opodatkowaną, to firmie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego