WSA: Przy rekrutacji w starostwie droga na skróty może się wydłużyć

Samorząd terytorialny Prawo pracy HR

Konkurs prowadzony na wolne stanowisko urzędnicze, nawet jeśli bierze w nim udział jeden kandydat, musi być prowadzony zgodnie z prawem oraz w poszanowaniu gwarancji procesowych zgłaszającego się. W przeciwnym wypadku nie da się ocenić, czy to kandydat wypadł słabo, czy też komisja była do niego uprzedzona - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

28.09.2022

NSA: Noclegi przychodem obcokrajowców, koszty legalizacji pracy już nie

PIT Doradca podatkowy

Pokrywanie przez spółkę kosztów procedur legalizacji pracy obcokrajowców z rynków wschodnich nie stanowi nieodpłatnego świadczenia i nie powoduje powstania u nich przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Przychód taki powoduje natomiast zapewnienie im przez spółkę noclegów – stwierdził we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

27.09.2022

SN wyjaśni: Osoba transpłciowa pozywa małżonka i dzieci czy tylko rodziców

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące uzgodnienia płci przedstawione przez Prokuratora Generalnego, który wnosi o podjęcie uchwały w składzie siedmiu sędziów. Jego zdaniem prawo do ochrony życia prywatnego i rodziny pozwala pozywać przez osobę transpłciową, w takiej sprawie nie tylko rodziców, ale i nierozwiedzionego małżonka i ich dzieci.

27.09.2022

SN: Państwowa komisja może oskarżać pedofili na równi z pokrzywdzonym

Prawo karne

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, może występować w postępowaniu karnym na prawach oskarżyciela posiłkowego, to jej pozycję procesową określają przepisy odnoszące się do oskarżyciela posiłkowego, a więc strony - takie stanowisko przedstawił Sąd Najwyższy.

27.09.2022

WSA: Karta miejska z danymi osobowymi albo bez uprawnień

Samorząd terytorialny RODO

Wnioskodawczyni chciała korzystać z karty miejskiej i wynikających z jej posiadania ulg i zniżek. Konsekwentnie jednak odmawiała wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych i domagała się ich zastąpienia kodem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ocenił, że przetwarzanie danych osobowych miało podstawę w przepisach RODO.

27.09.2022

Sąd: Prof. Romanowski nie pomówił sędziego Radzika

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia uznał, że nie doszło do pomówienia zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędziego Przemysława Radzika przez znanego adwokata i profesora Wydziału Prawa i Administracji UW Michała Romanowskiego, który jest m.in. pełnomocnikiem sędziego Pawła Juszczyszyna w jego zabiegach o cofnięcie skutków decyzji Izby Dyscyplinarnej SN o zawieszeniu go w czynnościach służbowych.

26.09.2022

WSA: Nauczyciele zarabiają mało, ale i tak podzielą się tą informacją

Kadry w oświacie Prawo pracy RODO

Dyrektor szkoły ma obowiązek podać wysokość zarobków zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz uzyskiwanych przez nich dodatków motywacyjnych. Zastrzeżona jest tylko informacja obejmująca te składniki wynagrodzenia, które wynikają ze statusu rodzinnego lub socjalnego pracownika - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

26.09.2022

SN: Za małe zadośćuczynienie za nielegalny eksperyment ze szczepionkami na grypę

Prawo cywilne Opieka zdrowotna Farmacja

Wykazanie w procesie cywilnym rozstroju zdrowia powinno w istotnym stopniu zwiększać kwotę należnego pokrzywdzonemu zadośćuczynienia. Jednak w żadnym razie wykazanie braku rozstroju zdrowia, nie może być uznane za okoliczność uzasadniającą przyznanie symbolicznego zadośćuczynienia, tak jak w tym przypadku tylko 500 zł - orzekła izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i uchyliła wyrok.

24.09.2022

SN: Trzeba wykazać szkodę, która wynika z niepełnej dotacji oświatowej

Finansowanie oświaty

Uprawniony z tytułu dotacji oświatowej, któremu nie wypłacono dotacji w należnej wysokości, musi wykazać, że poniósł szkodę - orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Niewypłacenie dotacji w określonej kwocie nie powoduje powstania szkody równej niedopłacie, inaczej prowadziłoby do uzyskania przez beneficjenta sumy dotacji bez obowiązku rozliczenia - dodał SN.

23.09.2022

Sąd Okręgowy: Juszczyszyn ma wrócić do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zawieszony sędzia Paweł Juszczyszyn ma być dopuszczony do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych - nakazał Sądowi Rejonowemu w Olsztynie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Wyrok jest prawomocny, a apelacje bydgoskiej prokuratury oraz olsztyńskiego sądu zostały oddalone. Prezes olsztyńskiego sądu zapowiada kasację od SN, wraz z wnioskiem o wyłączeniem wszystkich sędziów uczestniczących w wydaniu "uchwały trzech izb.

22.09.2022

NSA: Nadzór budowlany sam oceni, czy butla z gazem stanowi zagrożenie

BHP Budownictwo

Cywilne postępowanie o zakazanie korzystania lokatorowi z butli gazowej może toczyć się równolegle z postępowaniem prowadzonym w tej sprawie przez nadzór budowlany. Jego organy nie tylko nie muszą czekać na rozstrzygnięcie sądu, jak też nie byłyby związane jego ustaleniami. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może zatem na tej podstawie zawiesić postępowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

22.09.2022

SN: Stowarzyszenie może wytoczyć powództwo przeciwko bankowi na rzecz innych osób

Prawo cywilne

Statut organizacji, aby umożliwiał udział w postępowaniach sądowych, nie musi zawierać postanowienia wyraźnie, dosłownie odnoszącego się do udziału w nich - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. W konsekwencji uwzględniono skargę kasacyjną stowarzyszenia, które działając na rzecz osób fizycznych, wytoczyło powództwo o zapłatę przeciwko bankowi.

21.09.2022

SN: Zawieszenie sędziego jest represyjne, orzekanie nie stanowi przestępstwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej w składzie tymczasowym nie wyraziła zgody na zawieszenie sędzi Małgorzaty D.-W. z Zielonej Góry, która zastosowała dwa tygodnie aresztu wobec osoby uchylającej się od wymiaru sprawiedliwości. Dlatego że minęło już trzy lata od popełnionego czynu i 2,5 roku od złożenia przez rzecznika wniosku o zawieszenie do Izby Dyscyplinarnej, która na ten wniosek nie zareagowała. A nowy przepis ustawy o SN stanowi, że błąd w orzekaniu nie narusza prawa.

21.09.2022

WSA: Proces może blokować usunięcie danych osobowych pracownika

Prawo pracy RODO

Pracodawca zwolnił pracownika dyscyplinarnie. Głównym dowodem były dane osobowe o lokalizacji, które zostały pozyskane za pośrednictwem monitoringu GPS. Prezes UODO nakazał ich usunięcie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił uwagę, że sporne dane stanowią dowód w sądzie pracy, przed którym toczy się postępowanie w sprawie niezgodnego z prawem rozwiązania z stosunku pracy.

21.09.2022

Izba Odpowiedzialności Zawodowej: Minister niesłusznie wkroczył w sferę orzeczniczą

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN stwierdziła niezasadność zarządzenia ministra sprawiedliwości z 24 stycznia 2022 roku o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych Marzanny Piekarskiej-Drążek, sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. I postanowiła umorzyć postępowanie sądowe, a kosztami obciążyć skarb państwa. Nie padły jednak słowa o bezprawności działań ministra, czego domagali się obrońcy.

20.09.2022

Rzecznik TSUE: Organ ochrony konkurencji tylko wyjątkowo może sprawdzać ochronę danych

RODO Prawo unijne

Organ ochrony konkurencji może, w ramach wykonywania przysługujących mu uprawnień, wziąć pod uwagę to, czy dana praktyka handlowa jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Winien jednak wziąć pod uwagę wszystkie decyzje wydane przez organ nadzorczy właściwy na mocy tego rozporządzenia i wszczęte przezeń dochodzenia - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

20.09.2022

Sąd: Emerytka z prawem do ekwiwalentu za deputat węglowy

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Emerytowani pracownicy kolei mają prawo do uzyskania ekwiwalentu za deputat węglowy. Przepisy nie wymagają, by wykonywanie pracy na kolei i pobieranie deputatu miało miejsce bezpośrednio przed przejściem na emeryturę. Wystarczy, że świadczenie to było pobierane w czasie zatrudnienia, a nabycie prawa do emerytury nastąpiło w oparciu o zatrudnienie wykonywane na kolei.

20.09.2022

WSA: Każdy zainteresowany może zażądać sprawdzianu i klasówki

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Arkusze sprawdzianu i klasówki informują o procesie nauczania uczniów, który realizuje szkoła, jako publiczna instytucja. Nie można ich uznać zatem za dokument prywatny czy wewnętrzny. Szkoła ma obowiązek je zainteresowanemu udostępnić, o ile nadal znajduje się w ich posiadaniu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

20.09.2022

SN: Nie wiadomo, czy prokuratorzy, którym Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet, mogą stanąć przed sądem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, które doprowadziły do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, nie rozstrzygają, czy uchylone immunitety prokuratorskie pozwalają na ukaranie tych osób. Nie zawierają rozwiązania, które „automatycznie” czyniłoby bezskutecznymi decyzje Izby Dyscyplinarnej. Co więcej, nie jest możliwy tryb wznowienia postępowania, gdyż dotyczy tylko sędziów.

20.09.2022