Uchwała NSA: Można pouczyć przedsiębiorcę wywożącego śmieci za nierzetelne sprawozdanie

Samorząd terytorialny Odpady Prawo gospodarcze

Do postępowania administracyjnego w sprawie kar pieniężnych, o których mowa w rozdziale ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stosuje się kodeks postępowania administracyjnego i możliwość odstąpienia od wymierzenia kary - taką ustawę podjął Naczelny Sąd Administracyjny 9 czerwca br. w składzie siedmiorga sędziów. I tym samym ujednolicił wykładnię przepisów.

10.06.2022

Przywrócenie terminu tylko w wyjątkowych sytuacjach

Ordynacja Doradca podatkowy

Instytucja przywrócenia terminu została zastrzeżona dla sytuacji wyjątkowych, w których przekroczenie terminu do dokonania określonej czynności było następstwem nadzwyczajnych, nietypowych i niemożliwych do przewidzenia zdarzeń, zaś stronie nie można przypisać chociażby lekkiego niedbalstwa czy braku dbałości o swoje interesy - przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny.

10.06.2022

SN: Nie trzeba być domownikiem w gospodarstwie rolnym, aby uzyskać emeryturę

Ubezpieczenia społeczne

Przy ustaleniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości przypadających przed 1 stycznia 1983 roku okresów pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia nie jest konieczne, aby ubezpieczony był domownikiem, spokrewnionym i mieszkającym w gospodarstwie - taką uchwałę podjął 8 czerwca br. Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

09.06.2022

NSA: Zakończenie działalności nie blokuje prawa do podatku liniowego

Ordynacja PIT Doradca podatkowy

Osoba fizyczna, która w jednym roku podatkowym zakończyła prowadzenie samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i w następnym roku uzyskała jako wspólnik przychody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, może nadal korzystać z dokonanego wcześniej wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

08.06.2022

SO: Bank złamał zasady współżycia i oskarżył o to klientów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Nie może na naruszenie zasad współżycia społecznego przez przeciwnika procesowego powoływać się ten, kto sam działa wbrew tym zasadom. Wprowadzenie zaś przez bank do obrotu wzorca umowy, który zawierał niedozwolone klauzule umowne, doprowadzając do podważenia równości stron z korzyścią dla siebie – stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego - orzekł sąd.

08.06.2022

WSA: Udostępnienie danych na potrzeby wyborów kopertowych naruszyło RODO

RODO Wybory

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie dostrzegł problemu w przekazaniu spółce danych osobowych na potrzeby organizacji wyborów prezydenckich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał jednak, że do udostępnienia danych doszło z naruszeniem przepisów RODO. Nie było bowiem przepisu prawa rangi ustawowej, który przewidywałby dla spółki jakiekolwiek zadania i obowiązki związane z organizacją wyborów.

07.06.2022

TSUE: Nawet polityczny charakter stanowiska nie pozbawia ochrony antydyskryminacyjnej

Prawo pracy Prawo unijne

Ustanowiona w statucie organizacji pracowników granica wieku uprawniająca do ubiegania się o stanowisko przewodniczącego tej organizacji jest objęta zakresem stosowania dyrektywy antydyskryminacyjnej - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że ani polityczny charakter takiego stanowiska, ani sposób rekrutacji (wybory) nie mają znaczenia z punktu widzenia stosowania tej dyrektywy.

06.06.2022

SN: Spór rodzinny może prowadzić do powództwa o ochronę dóbr osobistych w imieniu dziecka

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Wytoczenie przez rodzica w imieniu dziecka powództwa o ochronę dóbr osobistych przeciwko drugiemu z rodziców tego dziecka jest czynnością z zakresu reprezentacji dziecka - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w odpowiedzi na pytanie krakowskiego sądu. Powództwo w imieniu dziecka przysługuje drugiemu rodzicowi w sytuacji braku zainteresowania nim.

04.06.2022

SN: Byli studenci szkoły policyjnej są dyskryminowani - pozbawieni prawa do obrony

Prawo karne

Lustrowani przez Instytut Pamięci Narodowej byli słuchacze i studenci szkół resortu spraw wewnętrznych z przełomu lat 1989-1990 doznają bezprawia - taki jest sens uchwały Izby Karnej Sądu Najwyższego. Naruszono w ten sposób zasadę równości wobec prawa poprzez różne traktowanie tej samej grupy obywateli przez dwie różne ustawy. SN w pełni przychylił się do argumentacji Rzecznika Praw Obywatelskich.

03.06.2022

SO: Spółki nie ma, a ZUS zaległe składki każe płacić prezesowi

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie mógł przypisać członkowi zarządu spółki odpowiedzialności za zaległości składkowe spółki, gdyż nie wykazał bezskuteczność egzekucji wobec spółki - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. I wskazał, że zobowiązanie powstało po wykreśleniu spółki z KRS i jest wynikiem dokonanej przez ZUS korekty na koncie płatnika w późniejszym czasie.

03.06.2022

TSUE wyjaśni, kto odpowiada za puste faktury? Pracownik czy spółka?

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Kogo uznać za osobę zobowiązaną do zapłaty VAT w sytuacji, gdy pracownik podatnika wystawił fałszywą fakturę z wykazanym VAT, na której wykazał dane pracodawcy jako podatnika, bez jego wiedzy i zgody? Takie pytanie kieruje Naczelny Sąd Administracyjny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Organ podatkowy i WSA wskazały na odpowiedzialność firmy.

03.06.2022

Uchwała SN: KRS nielegalna, niezawisłość sędziów do oceny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa ukształtowana od 2018 r. nie jest organem tożsamym z organem konstytucyjnym - stwierdza przyjęta w czwartek uchwała poszerzonego składu Sądu Najwyższego. Ale dodaje, że brak jest podstaw do przyjęcia z góry, że każdy sędzia nominowany po 2018 roku przez KRS nie spełnia wymogu minimum bezstronności, chociaż wszyscy "nowi" sędziowie dotknięci są wadą złego powołania.

02.06.2022

NSA: Nabór na stanowisko w ambasadzie jest informacją publiczną

Administracja publiczna Prawo pracy HR

Skład komisji prowadzącej nabór na stanowisko kierownicze w ambasadzie jest informacją publiczną - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, uznając skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść obywatela, który domagał się od Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. danych członków komisji prowadzącej nabór na stanowisko kierownika w jednej z ambasad RP.

02.06.2022

SN: Bank złamał dobre obyczaje, ale umowa frankowa nadal może być ważna

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Wyeliminowanie niedozwolonych klauzul z umowy kredytowej dotyczących przeliczenia kursu waluty obcej z niejasną marżą pozwalają na utrzymanie takiej umowy w mocy - orzekł Sąd Najwyższy. Wbrew temu jak oceniły sporną umowę frankową sądy obu instancji. Pewne jest, że interes pożyczkobiorców został naruszony, tyle że teraz sąd musi ustalić, co było żądaniem powodów.

01.06.2022

SN: Antypandemiczne zamiany składów, ale sędzia referent zostaje

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Wejście w życie ustawy antycovidowej z 2021 r. spowodowało niemałe zamieszanie w sądach. Nie tylko opóźniło rozpoznawanie spraw, ale też wywołało zasadnicze pytanie: czy na czas pandemii zrywamy z kolegialnością, zwłaszcza przy rozpoznawaniu apelacji spraw w toku. Sąd Najwyższy wyjaśnia w uchwale: referent pozostaje ten sam, dwaj inni sędziowie - będą losowani.

01.06.2022

WSA: Wymierzając karę upomnienia trzeba mieć na uwadze aspekt finansowy

Policja Prawo pracy

Przełożeni zarzucili funkcjonariuszowi, że nieprawidłowo dokumentował w notatniku przebieg służby. Czyn ten został uznany za naruszenie dyscypliny służbowej, za który policjant został ukarany upomnieniem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podkreślił, że jest to najłagodniejsza z kar dyscyplinarnych, ale ma ona też negatywne skutki w zakresie finansowym, które trzeba mieć na uwadze przy jej wymierzaniu.

31.05.2022

SA: ZUS naprawia swój błąd i cofa prawo do renty powypadkowej

Emerytury i renty BHP

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy nie należy się ubezpieczonemu, gdyż uraz nogi nie spowodował powstania choroby onkologicznej - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach. Dodał też, że błąd popełniony przez ZUS, który rentę powypadkową przyznał, a potem ją cofnął, mieści się w granicach ustawy. Organ rentowy jest uprawniony do naprawienia błędu - dodał sąd.

30.05.2022

Strasburg: Obowiązkowe ubezpieczenie medyczne uzasadnioną ingerencją w prywatność

Opieka zdrowotna RODO Prawo unijne

Nałożenie na osobę obowiązku wykupienia podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego nie stanowi naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego ani naruszenia prawa do poszanowania mienia ubezpieczonego - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem Trybunału, nawet jeśli doszło do naruszenia tych praw, to ingerencja ta jest jednak proporcjonalna i uzasadniona.

28.05.2022

NSA: Pełną odprawę za zwolnienie ze służby można przyznać tylko raz

Prawo pracy Wojsko

Zwolniony funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie otrzymał odprawy w pełnej wysokości. Została ona pomniejszona o wysokość świadczeń, które dostał w przeszłości z tytułu zwolnienia ze służby w Wojsku Polskim i Straży Granicznej. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wielokrotne przyznawanie odprawy w pełnej wysokości, byłoby nieuzasadnionym i niesprawiedliwym przywilejem.

27.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski