Izba Dyscyplinarna zlikwidowana, ale immunitet sędziemu SN uchyla

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła 27 czerwca br. immunitet sędziemu tego sądu w stanie spoczynku i zezwoliła na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Wniosek, który złożył prokurator Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczył czterech czynów kwalifikowanych jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości, w tym bezprawnego pozbawienia wolności.

30.06.2022

SN: Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w drugiej instancji nie przysługuje

Prawo cywilne Prawnicy

Na postanowienie sądu upadłościowego jako sądu drugiej instancji o odrzuceniu zażalenia na postanowienie sędziego - komisarza nie przysługuje zażalenie według Prawa upadłościowego. A w razie wniesienia takiego zażalenia odrzuca je sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów - to sens uchwały podjętej przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego.

29.06.2022

SN odpowie, czy odszkodowanie z OC można obniżyć o rabaty

Prawo cywilne

Czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku kolizji o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu? Czy poszkodowany ma obowiązek ugodzić się z zakładem, aby zminimalizować szkodę? Izba Cywilna Sądu Najwyższego odpowie na te pytania w formie uchwały.

29.06.2022

NSA podtrzymał unieważnienie uchwał "anty-LGBT" zaskarżonych przez RPO

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał orzeczenie unieważniające samorządową uchwałę "anty-LGBT" ws. gminy Serniki. Po południu - na posiedzeniach niejawnych - NSA oddalił skargi w analogicznych sprawach Klwowa, Istebnej i Osieka. Uchwałę do wojewódzkiego sądu administracyjnego zaskarżył rzecznik praw obywatelskich.

28.06.2022

NSA: Skarga kasacyjna w sprawie prywatnej to nie informacja publiczna

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO

Treść skargi nadzwyczajnej w prywatnej sprawie nie jest informacją publiczną - uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Rzecznik praw obywatelskich uważał, że argumentacja prawna skargi nadzwyczajnej jest na tyle istotna dla życia publicznego, że powinna podlegać udostępnieniu, natomiast według prokuratury chodziło o naruszenie interesu prawnego osoby prywatnej, co nie jest "sprawą publiczną".

28.06.2022

Sądy administracyjne bezwzględne wobec rodziców nieszczepiących dzieci

Pacjent Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Nasila się zjawisko odmowy szczepienia obowiązkowego dzieci. Tylko w jednym miesiącu - maju br. - NSA wydał 10 wyroków przymuszających rodziców grzywną do poddania dzieci szczepieniom. A wojewódzkie sądy administracyjne wydały takich wyroków w maju około 40. Wynika z nich m.in., że unikanie badania kwalifikującego do szczepienia nie uchroni rodzica od nałożenia kary.

28.06.2022

TSUE: Polska ma wydać dokument tożsamości dziecku dwóch kobiet

Administracja publiczna

Państwo polskie zobowiązane jest do uznania dwóch matek z zagranicznego aktu urodzenia w celu umożliwienia dziecku swobody przepływu - a więc, w konsekwencji, uwzględnienia obu matek w dokumentach podróży tego dziecka - stwierdził w ogłoszonym w poniedziałek wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

27.06.2022

SN: Członek SKOK nie pokrywa straty bilansowej kasy

Prawo cywilne Finanse

Jeśli dany przepis może zostać interpretowany w różny sposób, przypisanie mu danego znaczenia, mieszczącego się w granicach tej interpretacji, nie oznacza błędnej wykładni - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i oddalił skargę Prokuratora Generalnego. Upadająca kasa oszczędnościowo-kredytowa domagała się od członka kasy pokrycia jej straty bilansowej.

27.06.2022

WSA: Udziały w spółce nie blokują prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Pomoc społeczna Domowe finanse Administracja publiczna

Posiadanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawa własności. Natomiast ewentualna dywidenda jest skutkiem posiadania tego prawa, a nie wynagrodzeniem uzyskanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym okoliczność ta nie może stanowić podstawy do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

27.06.2022

SN oceni, czy radca nominowany na sędziego może udzielać dalszych pełnomocnictw

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Pełnomocnik, który został powołany na urząd sędziego nie może następczo zatwierdzać czynności swoich substytutów. Ale mocodawca czynności procesowych - tak. Sąd Okręgowy powziął wątpliwość na tle procesu o podział majątku, którą przedstawił Sądowi Najwyższemu: Czy udzielone przez radcę prawnego adwokatowi dalsze pełnomocnictwo procesowe traci moc prawną w takich okolicznościach?

25.06.2022

SO: Gdy turysta nie przyjeżdża w terminie do hotelu - traci zadatek

Prawo cywilne Rynek i konsument

Turystka straciła ponad 2 tys. zł, gdyż nie przyjechała w ustalonym terminie do hotelu, gdzie miała zapewnioną rezerwację pokoju. Kwota dana przy zawarciu umowy, musiała mieć skonkretyzowany cel, jakim było zabezpieczenie wykonania tejże umowy, a zatem stanowiła ona zadatek, nie zaś zaliczkę - orzekł Sąd Okręgowy. I dodał, że na tę rezerwację mogły przyjechać inne, wskazane przez powódkę osoby.

25.06.2022

USA: Sąd Najwyższy znosi prawo do aborcji

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Amerykański Sąd Najwyższy postanowił, że "konstytucja nie przyznaje prawa do aborcji", a wyroki w precedensowych sprawach Roe kontra Wade i Casey kontra Planned Parenthood zostają uchylone. Wyroki te ustanowiły konstytucyjne prawo do aborcji dokonywanych w początkowym okresie ciąży przed uzyskaniem przez płód stanu przeżywalności. Oznacza to, że państwo będzie mogło narzucać swój moralny wybór kobiecie i zmusić ją do urodzenia dziecka.

24.06.2022

SN: Dziecko nie może spłacać zaległego czynszu rodziców

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Obciążenie dziecka obowiązkiem zapłaty należności z tytułu czynszu najmu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu za ten okres solidarnie z rodzicami nie miało podstaw prawnych - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, zgadzając się z rzecznikiem praw obywatelskich, że nakaz zapłaty naruszył konstytucyjne zasady oraz prawa i wolności człowieka i obywatela.

24.06.2022

SN: Umowa o zakazie konkurencji z prezesem banku wymaga uchwały rady nadzorczej

Prawo cywilne Prawo pracy

Samo złożenie podpisów przez członków zarządu banku pod umową o zakazie konkurencji nie wystarczy. Potrzebna jest uchwała rady nadzorczej. Była sporządzona umowa o zakazie konkurencji z prezesem banku, ale rada nadzorcza nie podjęła w tej sprawie uchwały, co jest wymagane w prawie spółdzielczym - orzekł Sąd Najwyższy i oddalił skargę kasacyjną o wypłatę odszkodowania.

24.06.2022

NSA: Pediatra negujący szczepienia musi uzupełnić wiedzę medyczną

Pacjent Zawody medyczne

Lekarka pediatra wypowiadała tezy o złym wpływie szczepień na zdrowie i odporność dzieci. Samorząd lekarski uznał, że twierdzenia te nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną, więc skierował lekarkę na obowiązkowe staże. Sądy administracyjne zgodziły się, że było to uzasadnione interesem publicznym, który wynika z troski o bezpieczeństwo leczenia pacjentów.

24.06.2022

SN: Uniewinnienie oskarżonego i przedawnienie blokują kasację prokuratora

Wymiar sprawiedliwości CIT PIT

Nie można składać kasacji od uniewinniającego orzeczenia sądu w sprawie uchylania się od opodatkowania, gdy karalność czynu jest przedawniona. Nawet jeśli nastąpił błąd co do kwalifikacji prawnej czynu - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i umorzył postępowanie wynikające z dwóch skarg złożonych przez prokuratora i naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego.

23.06.2022

TVP ma przeprosić za homofobiczny reportaż

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Przeprosiny w głównym wydaniu Wiadomości, ponad 35 tys. zł na rzecz organizacji LGBT+ oraz całkowity zakaz dystrybucji „Inwazji” – taki wyrok 21 czerwca br. wydał Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie homofobicznego reportażu TVP. - Celem "Inwazji" było tak naprawdę zohydzenie środowiska LGBT. Manipulując przekazem, z ofiar uczyniono prześladowców - stwierdził sędzia Rafał Wagner.

22.06.2022

NSA: Stypendium rektora dla studiującego ponad 6 lat

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Sześć lat otrzymywania świadczeń nie jest korzystaniem ponad miarę z pomocy państwa przez studentów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie stanowi to naruszenia prawa do równego dostępu do wykształcenia gwarantowanego w Konstytucji RP. A zwiększa prawo do kształcenia na poziomie wyższym, skoro obejmuje tym uprawnieniem także studentów studiujących ponad sześć lat.

22.06.2022

TSUE: Dane pasażerów można przetwarzać w związku z zagrożeniami

Policja RODO

W przypadku braku rzeczywistego i aktualnego lub przewidywalnego zagrożenia terrorystycznego, przed którym stoi państwo członkowskie, prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym przekazywanie i przetwarzanie danych pasażerów w odniesieniu do lotów wewnątrzunijnych, jak również do transportu innymi środkami w obrębie Unii - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.

21.06.2022

NSA: Wicedyrektor szkoły nie może być zwolniony za krytykowanie pomysłów szefa

Kadry w oświacie Prawo pracy

Aby zwolnić wicedyrektora szkoły musi wystąpić zdarzenie nadzwyczajne, destabilizujące funkcjonowanie placówki i wywołujące konieczność natychmiastowego odsunięcia wicedyrektora od kierowania szkołą, ponieważ dalsze sprawowanie przez niego tej funkcji stanowi istotne zagrożenie. Zwolnienie z powodu krytyki jest nie do przyjęcia - potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

21.06.2022