WSA: Pracownicze szafki ubraniowe nie mogą być rotacyjne

Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze

Pracownicy nie mogą korzystać z tej samej szafki ubraniowej. Pracodawca ma obowiązek przydzielić każdemu z nich indywidualne miejsce do przechowywania odzieży. WSA w Poznaniu orzekł, że pracownik nie ma obowiązku zwolnienia szafy, by udostępnić ją kolejnemu pracownikowi, który rozpoczyna pracę na kolejnej zmianie.

12.08.2019

WSA: Wywiad środowiskowy można wykorzystać do więcej niż jednej decyzji

Pomoc społeczna

Wywiad środowiskowy powinien być co do zasady przeprowadzany do konkretnej sprawy. Jednakże w szczególnych sytuacjach praktyka ta nie może istotnie rzutować na prawidłowość wydanej decyzji. Szczególnie w sytuacji, gdy nie ma wątpliwości związanych z aktualnością wywiadu, który został przeprowadzony na potrzeby innego postępowania. Tak orzekł WSA w Białymstoku.

12.08.2019

NSA: Elementy ocenne we wniosku o interpretację to wada nie do usunięcia

Ordynacja

Wadliwe przedstawienie stanu faktycznego poprzez włączenie do tego opisu elementów ocennych to wada, która nie mogła zostać usunięta przez wezwanie wnioskodawcy do usunięcia braków. Organ zasadnie więc odmówił wszczęcia postępowania, co prawidłowo zaakceptował sąd I instancji. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.

12.08.2019

SN: Przegląd prasy z całymi artykułami nie korzysta z prawa do cytowania

Prawo cywilne

Cytowanie całych utworów cudzego autorstwa to nie jest przegląd prasy - orzekł Sąd Najwyższy. - Agencja sprzedająca zbiory artykułów prasowych bez żadnego twórczego wkładu wyrządziła szkody powodowej spółce w postaci zmniejszenia zainteresowania wydawnictwem papierowym i internetowym oraz archiwami - dodał sąd.

12.08.2019

Pozwany uznaje powództwo, ale to powód przegrywa. Wszystko przez przedawnienie

Prawo cywilne Rynek i konsument

W obecnym stanie prawnym w sporze wytoczonym przeciwko konsumentowi sąd musi zbadać, czy roszczenie powoda nie jest przedawnione. Taka analiza jest przeprowadzana, nawet jeśli pozwany nie zgłosi zarzutu przedawnienia – orzekł Sąd Rejonowy w Człuchowie. Problematykę przedawnienia wyjaśnia adwokat Piotr Ruszkiewicz.

10.08.2019

SN: Ekstradycja do Białorusi ściganego za uprawę marihuany

Prawo karne

Nie wyklucza się ekstradycji w sytuacji, gdy w inny sposób niż na drodze sądowej odbywa się tymczasowe aresztowanie. Tą zasadą kierował się Sąd Najwyższy dopuszczając wydanie Białorusi ściganego plantatora konopi indyjskich, który zbiegł do Polski.

09.08.2019

WSA: Maszt telekomunikacyjny nie może być tymczasowy

Administracja publiczna Budownictwo

O tymczasowym charakterze obiektu nie może rozstrzygać wyłącznie zamiar inwestora. Jest to niewątpliwie warunek konieczny do zastosowania procedury zgłoszeniowej, lecz z pewnością niewystarczający. Dlatego budowa masztu telekomunikacyjnego o wysokości 27 m wymaga pozwolenia na budowę. Tak orzekł WSA w Opolu.

09.08.2019

SN: Nie można przywracać własności lasów kościołowi

Finanse publiczne

Kościołowi nie trzeba zwracać lasów, odebranych mu przez państwo na mocy dekretu po II wojnie światowej. Pierwszeństwo ma zasada zachowania narodowego charakteru strategicznych zasobów kraju, a nie przepisy ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego - taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

08.08.2019

WSA: Miejscowy plan zablokował wydobycie kopaliny

Samorząd terytorialny Budownictwo

Spółka ubiegała się o wydanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla wydobycia kopaliny. Organ jednak odmówił, ponieważ inwestycja ta należała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które były zakazane przez przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Akt ten dopuszczał jedynie poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

08.08.2019

SN: Napiwki to część wynagrodzenia, także w okresie wypowiedzenia

PIT Prawo pracy

Napiwki są źródłem zobowiązań płacowych - orzekł Sąd Najwyższy w sporze krupierki z kasynem gry. - To było świadczenie o charakterze premiowym, rekompensatą za minimalną płacę. A zatem powódka miała do niego pełne prawo także w okresie wypowiedzenia - podkreślił sąd i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

07.08.2019

Sąd analizuje tylko zgłoszone zarzuty

Ordynacja

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Oznacza to, że w swoim rozstrzygnięciu nie może oprzeć się na stwierdzeniu naruszenia przepisu postępowania lub przepisu materialnego prawa podatkowego, którego w skardze nie podniesiono. Potwierdził to NSA. Sprawa trafi do ponownego rozpoznania.

06.08.2019

SN: Radca w imieniu parafii groził postępowaniem karnym w zamian za ugodę

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny nie realizuje własnej wolności osobistej, ale wykonuje czynności zawodowe - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej. I dodał, że nie może zatem szantażować kontrahenta i grozić mu doniesieniem do prokuratora za to, że nie wywiązał się z powierzonych mu prac.

06.08.2019

WSA: Dokumenty z konkursu na dyrektora podmiotu leczniczego są informacją publiczną

Zarządzanie

Organ odmówił udostępnienia dokumentów związanych z konkursem na stanowisko dyrektora publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Jak się okazało błędnie, ponieważ jednostka ta realizuje zadania służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb społeczności, więc informacje związane z naborem na stanowisko jej kierownika są publiczne.

06.08.2019

WSA: Badania psychologiczne zawsze po skazaniu za jazdę „na podwójnym gazie”

Samorząd terytorialny

Po wydaniu przez sąd karny prawomocnego wyroku w sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, sąd zawiadamia starostę o wydanym orzeczeniu. Wówczas organ ma obowiązek skierować kierowcę na badania, aby psycholog ustalił ewentualne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

04.08.2019