Sąd: Krytyka pracodawcy nie mogła być podstawą dyscyplinarki

Prawo pracy HR

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika, który publicznie krytykował pracodawcę, nie było uzasadnione. Jest to bowiem najbardziej dotkliwa sankcja przewidziana w Kodeksie pracy. Tym samym powinna ona być stosowana tylko w wyjątkowych okolicznościach. Oznacza to, że w rozpatrywanej sprawie pracodawca powinien rozważyć rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

13.07.2022

TSUE: Skarga Nord Stream 2 AG na unijną dyrektywę gazową jest dopuszczalna

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Skarga spółki Nord Stream 2 AG na unijną dyrektywę gazową z 2019 roku, która rozszerzyła niektóre zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego na gazociągi z państw trzecich, jest dopuszczalna - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zmieniając tym samym wcześniejsze postanowienie Sądu UE.

12.07.2022

SO: Odszkodowanie z ubezpieczenia AC nie według stawek robocizny, a zgodnie z umową

Prawo cywilne Rynek i konsument

Przy dobrowolnym ubezpieczeniu pojazdu polisą autocasco bez znaczenia pozostaje okoliczność, że stawka robocizny stosowana przez warsztat naprawczy jest stawką rynkową. To nie rynkowość stawki decyduje o wysokości odszkodowania, lecz zapisy umowy określające sposób jego ustalenia - orzekł sąd drugiej instancji uznając, że odszkodowanie było niedoszacowane.

12.07.2022

NSA: Nie ma przepisu pozwalającego na wypłatę odszkodowania nabywcy wierzytelności

Samorząd terytorialny Drogi Wymiar sprawiedliwości

Nie jest stroną postępowania nabywca wierzytelności w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w wyniku zdarzenia lub aktu ze sfery prawa publicznego. Źródłem interesu prawnego jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki czynności prawnej - stwierdził w uchwale siedmiorga sędziów Naczelny Sąd Administracyjny.

11.07.2022

SN: Badanie wariografem pomogło ujawnić sprawców brutalnej zbrodni

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła wyroki uniewinniające wymierzone współsprawcom zabójstwa biznesmana z Pomorza. Pozostawiła karę dożywocia dla jednego ze sprawców, gdyż wykazano, że zabił ofiarę ze szczególnym okrucieństwem - grzebiąc ją żywcem. Jednym z dowodów były wyniki badania wariografem oskarżonego. Nieskuteczny okazał się zarzut kasacji, że odbyło się to wbrew jego woli i naruszało kodeks.

09.07.2022

TSUE: Czas wychowywania dziecka za granicą liczy się do świadczenia emerytalnego

Emerytury i renty Prawo pracy Prawo unijne

Państwo członkowskie, w którym beneficjentka pracowała i opłacała składki, z wyjątkiem okresu, w którym przeniosła miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego, w którym poświęciła się wychowywaniu dzieci, powinno uwzględnić te okresy przeznaczone na wychowywanie dziecka – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Tym samym TSUE potwierdził swoje dotychczasowe orzecznictwo.

09.07.2022

TSUE po stronie podatników rozliczających transakcje łańcuchowe

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Artykuł 41 dyrektywy VAT stoi na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, gdy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które uznaje się za dokonane na terytorium tego państwa członkowskiego, wynika z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – stwierdził TSUE w wyroku z 7 lipca br. Orzeczenie ma duże znaczenie dla transakcji łańcuchowych.

08.07.2022

SN: Błędnie wystawiony rachunek za prąd narusza prawa człowieka

Prawo cywilne Rynek i konsument

Choć obywatel nie był stroną umowy o dostawę prądu, sąd nakazał mu spłatę długu – wspólnie z zajmującą mieszkanie jego partnerką, z którą dostawca energii zawarł umowę. Sąd wydał wyrok w trybie zaocznym, nie wysłuchując pozwanych. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw publicznych przyznała mu rację i wyrok uchyliła.

08.07.2022

Skarga nadzwyczajna: Dziecko odziedziczyło długi, chociaż było notarialne zrzeczenie

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Wnuczka odziedziczyła po dziadku spadek obciążony długami, chociaż matka złożyła notarialne oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu córki. Sąd uznał, że nastąpiło to już po upływie terminu dopuszczalnego przez prawo. Stając w obronie praw dziewczynki, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną na jej korzyść. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej przyznał rację rzecznikowi i uchylił niesprawiedliwy wyrok.

07.07.2022

SN: Komornik nie uniknie kary, bo popełnił przestępstwo nadużycia władzy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przedawnienie przestępstwa nadużycia władzy przez komornika stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym następuje po 10 latach od tego wyroku, a nie po pięciu latach. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej zgodził się z argumentami kasacji wniesionymi przez Prokuratora Generalnego i uchylił orzeczenie sądu drugiej instancji.

07.07.2022

SN: Sąd musi badać tok postępowania nakazowego w sprawach kredytów frankowych

Prawo cywilne

Przy zawieraniu umowy kredytowej z bankiem doszło do naruszenia zasad i wartości wywodzonych z Konstytucji RP, zwłaszcza w zakresie ochrony konsumentów i zasad praworządności. A także uchybiono przepisom ustawowym, co spowodowało wyeliminowanie zaskarżonego nakazu zapłaty z obrotu prawnego - orzekła 6 lipca br. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oceniając skargę Rzecznika Praw Obywatelskich.

06.07.2022

Izba Dyscyplinarna: Sędzia nie pójdzie na obserwację psychiatryczną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nic nie usprawiedliwia naruszenia powinności wysłuchania obwinionego sędziego przed zastosowaniem obserwacji psychiatrycznej, czyli faktycznym pozbawieniem wolności. Obowiązku zawiadomienia o posiedzeniu nie wyklucza złożone przez obwinionego pisemnej zgody na przeprowadzenie obserwacji w zakładzie leczniczym - stwierdziła izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i uchyliła orzeczenie.

06.07.2022

Spółka wykreślona z KRS, a wierzyciele zostają niezaspokojeni

Prawo cywilne Spółki

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej wyjaśni, czy Skarb Państwa odpowiada za zobowiązania wykreślonej spółki z Krajowego Rejestru Sądowego jedynie częścią swojego majątku, a mianowicie tą, którą nabył po wykreślonym z tego rejestru podmiocie. Zdaniem powoda odpowiedzialność Skarbu Państwa za likwidowaną spółkę istnieje bez wcześniejszego wykazywania, że jest mienie likwidowanej spółki.

06.07.2022

SN odpowie, czy była żona może być pozwaną w sporze o udział w lokalu spółdzielczym

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Czy nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w trakcie małżeństwa skutkuje zaliczeniem tego prawa do majątku wspólnego małżonków bez względu na treść przydziału i kogo może pozwać spadkobierczyni, siostra męża - Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w sprawie o ustalenie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

05.07.2022

WSA: Bank i Biuro Informacji Kredytowej muszą usunąć dane osobowe niedoszłego kredytobiorcy

Rynek i konsument Finanse RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazał, by SKOK i BIK usunęły dane osobowe, które zostały uzyskane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka. Organ ocenił, że odpadła przesłanka legalizująca dalsze przetwarzanie danych, ponieważ nie doszło do zawarcia umowy kredytu. WSA w Warszawie nie uznał argumentów instytucji, że dane były potrzebne do obrony roszczeń oraz budowy modeli scoringowych.

05.07.2022

SN w Izbie Kontroli oddala skargi nadzwyczajne w sprawach kredytów frankowych

Kredyty frankowe

Nie doszło do rażącego naruszenia prawa - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Uznała, że do umowy kredytu, jaką powód zawarł z pozwanym nie należało odnosić regulacji dotyczących obrotu konsumenckiego, niezależnie od tego, że sama umowa kredytu, w praktyce banku, była dedykowana obrotowi konsumenckiemu.

04.07.2022

SN: Kara za niezawiadomienie niezwłocznie o przestępstwie pedofilii

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zwrot „mając wiarygodną wiadomość” należy rozumieć jako stan wiedzy podmiotu tego czynu w chwili jego popełnienia - orzekł Sąd Najwyższy w uchwale. - Termin „niezwłocznie” odnosi się nie do czasu powzięcia informacji o czynie zabronionym polegającym na niepowiadomieniu organów ścigania o przestępstwie, ale do momentu, w którym zaktualizował się obowiązek denuncjacji, co nastąpiło 13 lipca 2017 r.

04.07.2022

Prokurator zatrzymany przez obywatela - bez immunitetu

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż prokurator został ujęty na gorącym uczynku przestępstwa i w wyniku zatrzymania obywatelskiego. Przesądza to tym samym zasadność zastosowanego natychmiastowego trybu oraz powoduje, że uchwała zezwalająca na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej jest natychmiast wykonalna - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

02.07.2022

SO: Odszkodowania od państwa dla pokrzywdzonych przez Amber Gold

Prawo cywilne Rynek i konsument Prokuratura

Sąd Okręgowy w Warszawie w piątek 1 lipca br. uwzględnił pozew grupowy 206 klientów piramidy finansowej, jaką była półka Amber Gold. Sąd I instancji zasądził od Skarbu Państwa dla każdego z powodów kwoty od 8 tys. zł do ponad miliona zł, łącznie ponad 20 mln zł. W tej sprawie wykazano związek przyczynowy między zaniechaniem prokuratury o bezprawnym charakterze a powstaniem szkody.

01.07.2022

Sprawa sędzi, która głosowała za swoją kandydaturą, do powtórzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie sądu dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania wobec sędzi, która głosowała na siebie jako kandydata na stanowisko. Dlatego że sąd I instancji błędnie przyjął, iż przed 14 lutego 2020 r., a więc nowelizacją ustawy, tylko rzecznik dyscyplinarny sądu okręgowego mógł złożyć wniosek o ukaranie. Proces rozpocznie się od nowa.

01.07.2022