SO: Nie będzie odszkodowania za zaniechanie legislacyjne ministerstwa edukacji

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Zarządzanie oświatą

Sam fakt konieczności wykonania zmian w infrastrukturze i stworzenia nowych warunków dla dwóch dodatkowych roczników w szkołach podstawowych i jednego rocznika w szkołach ponadpodstawowych, nie stanowi szkody - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. Oddalił 20 lipca br. jako niezasadny pozew złożony przez władze miasta o odszkodowanie 7,5 mln zł od Ministerstwa Edukacji i Nauki za wydatki.

20.07.2022

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej wydała pierwsze orzecznie

Prawnicy

Sędziowie orzekający w nowoutworzonej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zostali przydzieleni do spraw, w których będą sprawozdawcami. Zostało też wydane pierwsze orzeczenie dotyczące wyznaczenia sądu dyscyplinarnego do rozpoznawania sprawy sędziego w pierwszej instancji.

20.07.2022

NSA: Ciężar dowodu spoczywa na członku zarządu

Ordynacja Doradca podatkowy Spółki

Obowiązek wykazania braku winy za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ciąży na członkach jej zarządu. Skoro nie potrafili tego udowodnić, to przy zaistnieniu pewnych przesłanek ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Jeśli spółka nie regulowała zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości, to należało uznać, że wystąpiła przesłanka niewypłacalności – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

20.07.2022

SN: Świadczenie przedemerytalne liczone wraz z okresem zasiłku dla bezrobotnych

Emerytury i renty Prawo pracy

Okres 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie musi przypadać w całości wyłącznie po ostatnim zatrudnieniu ubezpieczonego oraz po rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn od niego niezależnych, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 73 ust. 3 lub 5 ustawy o promocji zatrudnienia - taki jest sens najnowszej uchwały trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

20.07.2022

NSA: Nagrody dla pracowników PFR nie muszą być jawne

Administracja publiczna Prawo pracy

Pojęcie "realizowania misji publicznej" nie jest równoznaczne z "wykonywaniem zadań publicznych" - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił wyrok sądu pierwszej instancji dotyczący wynagrodzeń i nagród wypłacanych przez Polski Fundusz Rozwoju. Uznał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie wyjaśnił, jakie konkretnie zadania publiczne ma na myśli.

19.07.2022

NSA: Uchwała rady nieważna, nawet jeśli głos radnego nie miał znaczenia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Udział w głosowaniu radnego, który ze względu na swój interes prawny podlegał wyłączeniu, należy zakwalifikować jako istotne naruszenie prawa. Nie ma przy tym znaczenia czy miał on decydujący wpływ na podjęcie uchwały. Uznanie, że doszło tylko do nieistotnego naruszenia prawa, doprowadziłoby do zdegradowania znaczenia ustawowego zakazu - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

18.07.2022

Sąd: Poczucie ciężkiej choroby nie przesądza o prawie do renty

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Subiektywna ocena zdolności do pracy i poczucie ciężkiej choroby, nie stanowią wystarczającej podstawy ustalenia niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową i przyznania renty. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma opinia biegłych, którą sąd jest związany. Nie może on bowiem dokonać ustaleń, które byłyby z nią sprzeczne - uznał Sąd Okręgowy w Suwałkach.

16.07.2022

TSUE: Przeróbki w Volkswagenach uprawniają do zerwania umów

Środowisko Prawo cywilne Prawo unijne

Oprogramowanie stanowiące wyposażenie pojazdów z silnikiem wysokoprężnym, które zmniejsza skuteczność działania układu kontrolującego emisję zanieczyszczeń przy zwykłych temperaturach przez większą część roku, stanowi zakazane urządzenie ograniczające skuteczność działania - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że taki brak zgodności pojazdu nie może zostać uznany za mający nikłe znaczenie.

15.07.2022

SO: Nielojalne wykorzystanie zaufania klienta przez bank w umowach kredytu

Rynek i konsument Domowe finanse

Skutkiem nałożenia na kredytobiorców całości ryzyka zmiany kursu franka szwajcarskiego, było bardzo nierównomierne i niesprawiedliwe rozłożenie ogólnego ryzyka ponoszonego przez obie strony w związku z zawarciem obu umów kredytu mieszkaniowego - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu i zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów zwrot nienależnego świadczenia.

15.07.2022

NSA: Odprawa emerytalna żołnierza, tak jakby nadal mieszkał z żoną i dziećmi

Administracja publiczna Wojsko

Przy obliczaniu odprawy mieszkaniowej należnej żołnierzowi zwolnionemu ze służby, zwrot "w dniu wskazanym przez żołnierza" oznacza, że stan rodziny żołnierza przy obliczaniu wysokości odprawy emerytalnej jest uwzględniany na dzień wskazany przez wnioskodawcę, a nie na dzień wydania decyzji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

14.07.2022

NSA: Nadpłata u podatnika nie zwalnia notariusza z obowiązku pobrania PCC

Prawnicy Doradca podatkowy

Notariusz jako płatnik nie może zignorować obowiązku obliczenia i pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacji stwierdzenia nadpłaty u podatnika. Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Potwierdza to wtorkowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

13.07.2022

Sąd: Krytyka pracodawcy nie mogła być podstawą dyscyplinarki

Prawo pracy HR

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika, który publicznie krytykował pracodawcę, nie było uzasadnione. Jest to bowiem najbardziej dotkliwa sankcja przewidziana w Kodeksie pracy. Tym samym powinna ona być stosowana tylko w wyjątkowych okolicznościach. Oznacza to, że w rozpatrywanej sprawie pracodawca powinien rozważyć rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

13.07.2022

TSUE: Skarga Nord Stream 2 AG na unijną dyrektywę gazową jest dopuszczalna

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Skarga spółki Nord Stream 2 AG na unijną dyrektywę gazową z 2019 roku, która rozszerzyła niektóre zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego na gazociągi z państw trzecich, jest dopuszczalna - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zmieniając tym samym wcześniejsze postanowienie Sądu UE.

12.07.2022

SO: Odszkodowanie z ubezpieczenia AC nie według stawek robocizny, a zgodnie z umową

Prawo cywilne Rynek i konsument

Przy dobrowolnym ubezpieczeniu pojazdu polisą autocasco bez znaczenia pozostaje okoliczność, że stawka robocizny stosowana przez warsztat naprawczy jest stawką rynkową. To nie rynkowość stawki decyduje o wysokości odszkodowania, lecz zapisy umowy określające sposób jego ustalenia - orzekł sąd drugiej instancji uznając, że odszkodowanie było niedoszacowane.

12.07.2022

NSA: Nie ma przepisu pozwalającego na wypłatę odszkodowania nabywcy wierzytelności

Samorząd terytorialny Drogi Wymiar sprawiedliwości

Nie jest stroną postępowania nabywca wierzytelności w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w wyniku zdarzenia lub aktu ze sfery prawa publicznego. Źródłem interesu prawnego jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki czynności prawnej - stwierdził w uchwale siedmiorga sędziów Naczelny Sąd Administracyjny.

11.07.2022

SN: Badanie wariografem pomogło ujawnić sprawców brutalnej zbrodni

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła wyroki uniewinniające wymierzone współsprawcom zabójstwa biznesmana z Pomorza. Pozostawiła karę dożywocia dla jednego ze sprawców, gdyż wykazano, że zabił ofiarę ze szczególnym okrucieństwem - grzebiąc ją żywcem. Jednym z dowodów były wyniki badania wariografem oskarżonego. Nieskuteczny okazał się zarzut kasacji, że odbyło się to wbrew jego woli i naruszało kodeks.

09.07.2022

TSUE: Czas wychowywania dziecka za granicą liczy się do świadczenia emerytalnego

Emerytury i renty Prawo pracy Prawo unijne

Państwo członkowskie, w którym beneficjentka pracowała i opłacała składki, z wyjątkiem okresu, w którym przeniosła miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego, w którym poświęciła się wychowywaniu dzieci, powinno uwzględnić te okresy przeznaczone na wychowywanie dziecka – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Tym samym TSUE potwierdził swoje dotychczasowe orzecznictwo.

09.07.2022

TSUE po stronie podatników rozliczających transakcje łańcuchowe

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Artykuł 41 dyrektywy VAT stoi na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, gdy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które uznaje się za dokonane na terytorium tego państwa członkowskiego, wynika z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – stwierdził TSUE w wyroku z 7 lipca br. Orzeczenie ma duże znaczenie dla transakcji łańcuchowych.

08.07.2022

SN: Błędnie wystawiony rachunek za prąd narusza prawa człowieka

Prawo cywilne Rynek i konsument

Choć obywatel nie był stroną umowy o dostawę prądu, sąd nakazał mu spłatę długu – wspólnie z zajmującą mieszkanie jego partnerką, z którą dostawca energii zawarł umowę. Sąd wydał wyrok w trybie zaocznym, nie wysłuchując pozwanych. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw publicznych przyznała mu rację i wyrok uchyliła.

08.07.2022

Skarga nadzwyczajna: Dziecko odziedziczyło długi, chociaż było notarialne zrzeczenie

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Wnuczka odziedziczyła po dziadku spadek obciążony długami, chociaż matka złożyła notarialne oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu córki. Sąd uznał, że nastąpiło to już po upływie terminu dopuszczalnego przez prawo. Stając w obronie praw dziewczynki, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną na jej korzyść. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej przyznał rację rzecznikowi i uchylił niesprawiedliwy wyrok.

07.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski