Prokurator Generalny w obronie naczelnego portalu fronda.pl, który pomówił aktywistę

Prawnicy

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uwzględniła wniosek pełnomocnika pokrzywdzonego o zbadanie niezawisłości dwóch sędziów wyznaczonych do tego składu, mimo że złożono go po terminie. Skargę rozpoznawano na wniosek Prokuratora Generalnego, który uznał, że wyrok Sądu Okręgowego skazującego redaktora portalu fronda.pl. był błędny. Skazany pomówił aktywistę z grupy Obywateli RP, co - zdaniem prokuratora - jest czynem o znikomej szkodliwości społecznej.

13.10.2022

NSA: Nie są kosztem nowego biznesu wydatki na mienie po spółce cywilnej

Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy

Kosztami uzyskania przychodu nie są koszty uzyskania jakiegokolwiek przychodu, lecz koszty związane z uzyskaniem przychodu z konkretnego źródła. Dlatego kosztami podatkowymi działalności gospodarczej byłej wspólniczki spółki cywilnej nie mogą być wydatki związane z utrzymaniem mienia pozostałego po tej spółce, które obecnie nie jest wykorzystywane do nowej działalności – uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

12.10.2022

Nie warto składać skarg do SN - skutki nieuczciwych warunków kredytu są jasne

Warunek umowny uznany za nieuczciwy należy, co do zasady, uznać za nigdy nieistniejący - tak, by nie wywoływał on skutków wobec konsumenta - powtórzył Sąd Najwyższy za Trybunałem Sprawiedliwości UE. I dodał, że stwierdzenie przez sąd nieuczciwego charakteru takiego warunku powinno mieć z reguły skutek w postaci przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta.

12.10.2022

SO: Powikłania po zabiegu to zdarzenie losowe, choć doszło do uszkodzenia nerwu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Pacjent, któremu uszkodzono nerw i mięśnie podczas zabiegu koronarografii, nie otrzyma odszkodowania od placówki medycznej. Sądy obu instancji uznały, że to przypadek losowy. A informacja o możliwych powikłaniach była prawidłowa, choć nie wskazywała wprost na możliwe uszkodzenia nerwu pośrodkowego, ale na powikłania dalej idące, takie jak zawał czy nawet zgon.

12.10.2022

SO: Sędzia Gąciarek ma być przywrócony do pracy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi orzekł, że sędzia Piotr Gąciarek ma być przywrócony do pracy przez prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Tak orzekł 10 października sąd w postanowieniu, które jest prawomocne, nie przysługuje już od niego odwołanie. Sędzia Gąciarek uważa, że nie potrzebuje już żadnej procedury oczyszczającej przed nową "prezydencką Izbą Odpowiedzialności Zawodowej".

11.10.2022

SN: Rabaty i ulgi w ramach OC - uwzględnić, gdy są uzasadnione ekonomicznie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy na wniosek Sądu Okręgowego.

10.10.2022

NSA: To podatnik rozlicza podatek, nie spółka

PIT Doradca podatkowy

Spółka z o.o., która odkupuje od udziałowca udziały w celu ich dalszego umorzenia, nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru podatku w związku z tą czynnością. Dobrowolne umorzenie udziałów w zamian za wypłacone udziałowcowi wynagrodzenie stanowi na gruncie podatku dochodowego odpłatne zbycie udziałów – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

10.10.2022

SN: Podpis pod sentencją i pod uzasadnieniem, inaczej orzeczenie jest nieważne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym jest orzeczeniem nieistniejącym w sytuacji, gdy podpis został złożony wyłącznie pod całym dokumentem obejmującym sentencję i zasadnicze powody rozstrzygnięcia - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Zagadnienie przedstawiła sędzia z sądu okręgowego rozpoznająca zażalenie na postanowienie, które było niezwykle zwięzłe.

08.10.2022

SN: Długi z niezapłaconych faktur od upadającego dłużnika - z odsetkami

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych pozwala na dochodzenie długów objętych postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i nie pozbawia wierzyciela uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie na zasadach ogólnych - tak stanowi najnowsza uchwała trojga sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

07.10.2022

NSA: Fiskus może ścigać podatnika, wobec którego ogłoszono upadłość

Ordynacja Doradca podatkowy

Żaden przepis nie zakazuje prowadzenia postępowania podatkowego oraz jego zakończenia decyzją wymiarową wobec podatnika, który uzyskał orzeczenie o upadłości. Organy skarbowe mogą prowadzić takie postępowania i wydawać decyzje nawet po zakończeniu postępowania upadłościowego – wynika z wtorkowego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

06.10.2022

Strasburg: Bezprawne zawieszenie sędziego Juszczyszyna

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zawieszenie w czynnościach służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego za wydanie orzeczenia sądowego naruszyło jego prawa - orzekł w czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. I dodał, że ta izba nie była legalnym i prawidłowo ustanowionym sądem.

06.10.2022

SN: Upadłość SKOK to nie ustanie członkostwa

Prawo cywilne Spółki Finanse

Ogłoszenie upadłości SKOK z likwidacją jej majątku nie jest ustaniem członkostwa w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, w związku z czym syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowej nie jest uprawniony do żądania zwrotu na rzecz upadłego wkładów wniesionych przez tą kasę na obligatoryjny fundusz stabilizacyjny - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.

06.10.2022

SN: Ugoda nie zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności

Prawo cywilne Rynek i konsument

Umowa ugody jako wywierająca skutki prawne tylko między jej stronami, nie powoduje jednak zwolnienia ubezpieczyciela z odpowiedzialności, którą przyjął on na siebie w umowie ubezpieczenia OC względem ubezpieczonego. Ugoda nie zwalnia bowiem sprawcy szkody z odpowiedzialności. Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie wyroku oddalającego skargę kasacyjną zakładu ubezpieczeń.

05.10.2022

SN odpowie, czy rozdzielność majątkowa dotyczy także akcji imiennych spółki

Prawo cywilne Spółki

Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami pozostającymi w ustroju wspólności majątkowej powoduje, że współmałżonka akcjonariusza, który samodzielnie objął lub nabył akcje imienne wchodzące w skład wspólności ustawowej, staje się również współuprawnionym z akcji - odpowiedzi na to pytanie udzieli Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

05.10.2022

NSA: Rabat za udział w konkursie internetowym to nie wzbogacenie podatnika

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Rabaty w formie vouchera, karty podarunkowej czy kodu wymiennego otrzymane za udział w konkursach internetowych, niezależnie od tego, czy wartość jest określona kwotowo czy procentowo, nie stanowią przychodu podatnika biorącego udział w konkursie. Nie można w takiej sytuacji mówić o wzbogaceniu podatnika. Potwierdził to we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

04.10.2022

SO: Sprzedany ciągnik nie miał wady prawnej, zwrot ceny nie należy się

Prawo cywilne

Sprzedaż ciągnika rolniczego przez osobę, która nie była jego właścicielem, nie została właściwie udowodniona. Sąd rejonowy niezasadnie przyjął, że powodom służy roszczenie o zwrot ceny wobec wady prawnej rzeczy. Zaistnienia takiej wady powodowie nie wykazali, a więc nie mogą żądać zwrotu ceny - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi, zmieniając wyrok w całości.

04.10.2022

SO: Puszcza Białowieska jednak uniknie wycinki

Środowisko Administracja publiczna

Pozostanie w mocy postanowienie sądu cywilnego pierwszej instancji o zakazie wycinki Puszczy Białowieskiej, w rejonie nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka, które wywalczyła Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Stało się ono prawomocne i nie podlega zaskarżeniu. Lasy Państwowe przegrały w sądzie, bo Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił ich zażalenie.

03.10.2022

SA: Żulczyk niewinny, mógł krytykować prezydenta

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Pisarz Jakub Żulczyk nie popełnił przestępstwa, nazywając prezydenta Andrzeja Dudę "debilem" - zawyrokował Sąd Apelacyjny w Warszawie. Ogłoszone w piątek 30 września orzeczenie jest prawomocne. To finał sprawy, która ciągnęła się za pisarzem od listopada 2020 roku, kiedy nazwał on w internetowym wpisie prezydenta Andrzeja Dudę "debilem".

01.10.2022

Sąd: ZUS mógł uznać zatrudnienie członka rodziny za pozorne

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Syn ukończył studia prawnicze, więc ojciec utworzył dla niego stanowisko pracy. Nowy pracownik już po miesiącu od zatrudnienia wybrał się na zwolnienie lekarskie, co zwróciło uwagę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że zatrudnienie było pozorne i zmierzało jedynie do uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

01.10.2022

Pochodzenie samolotu i miliona na koncie trzeba udowodnić

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Sprawy z zakresu nieujawnionych źródeł przychodów często trafiają na sądowe wokandy. Jedną z nich rozstrzygał właśnie Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał, że podatniczka nie uprawdopodobniła źródła pochodzenia środków majątkowych. Eksperci zauważają, że odnalezienie nowych dowodów daje podstawę do wznowienia postępowania, pod warunkiem, że podatnik wcześniej z nich nie korzystał.

01.10.2022