Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła uchwałę o zawieszeniu sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czwartek, 8 września, tymczasowo powołany skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchylił uchwałę o zawieszeniu w czynnościach sędziego i umorzył postępowanie. Dlatego, że sprawa się przedawniła, a obwiniony przeszedł w stan spoczynku. Druga sprawa, sędziego Krzysztofa Chmielewskiego, który wyłączył z orzekania koleżankę powołaną z udziałem nowej KRS - spadła z wokandy.

08.09.2022

Korzystne orzeczenie TSUE dla spłacających kredyty frankowe

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ważny wyrok dla frankowiczów. Przesądził bowiem, że sądy wbrew interesowi i woli konsumenta nie mogą w żaden sposób modyfikować treści umowy kredytu, czy to poprzez podział nieuczciwego warunku, czy poprzez uzupełnienie umowy na przykład kursem średnim Narodowego Banku Polskiego.

08.09.2022

SN odmawia rozpoznawania indywidualnych spraw frankowych - pyta o istotny problem prawny

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Coraz częściej Izba Cywilna Sądu Najwyższego odmawia przyjęcia skarg związanych z kredytami denominowanymi w walutach obcych. Przyczyną jest brak istotnego problemu prawnego, którego wyjaśnienie przyczyni się do rozwoju jurysprudencji. Tymczasem - jak uznał Sąd Najwyższy - problemy dotyczące abuzywności postanowień umownych pozostają bez wpływu na rozstrzygnięcie, skoro doszło do naruszenia zasady swobody umów.

08.09.2022

WSA: Nadleśnictwo musi ujawnić, ile sprzedało drewna, tym bardziej że ma obowiązek to ewidencjonować

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Jeżeli podmiot zobowiązany do udzielenia informacji nie wykaże, że jej udzielenie zakłóci jego normalne funkcjonowanie, będzie musiał to zrobić. Zwłaszcza, gdyby wniosek dotyczył kwestii tak podstawowych dla funkcjonowania nadleśnictwa jak sprzedaż pozyskiwanego drewna - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

08.09.2022

SA: Matka jest świadkiem, więc syn nie może korzystać z telefonu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W przypadku przedłużania tymczasowego aresztowania wszystkie sposoby prowadzące do nawiązania przez oskarżonego kontaktu ze światem zewnętrznym stanowią zagrożenie dla prawidłowego prowadzenia postępowania karnego - orzekł sąd i zabronił osadzonemu korzystania z telefonu, aby mógł porozmawiać z matką. Mimo że na etapie postępowania przygotowawczego zakazu nie było.

07.09.2022

WSA: Sama dieta sołtysowi nie wystarczy, uchwała ma zawierać też zasady

Samorząd terytorialny

Uchwała o wysokości diety sołtysa oraz zasady zwrotu kosztów podróży służbowych jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji. Musi być jednak regulacją całościową, określać zasady, na jakich przysługują sołtysom diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej, a nie tylko czynności, za które przysługuje dieta - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

06.09.2022

SN: Towarzyskie i koleżeńskie relacje pozwanego sędziego powodem zmiany sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeśli stroną w konkretnej sprawie jest określony sędzia sądu właściwego miejscowo do rozpoznania sprawy, to sąd nad nim przełożony wyznacza do jej rozpoznania inny sąd równorzędny. Jednak bez znaczenia pozostaje, czy sędzia został już wyznaczony lub wylosowany do jej rozpoznania, w jakim wydziale orzeka, ilu sędziów liczy dany sąd - stwierdziła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

06.09.2022

Strasburg: Skazanie za uprawę konopi indyjskich na potrzeby własne zgodne z Konwencją

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanie karne osoby, która wyhodowała marihuanę na potrzeby własne, aby walczyć z przewlekłym bólem, mieści się w granicach swobody decyzyjnej państwa i nie narusza postanowień Konwencji - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I dodał, że państwom przysługuje szeroki margines uznania w dziedzinie regulacji legalności substancji psychoaktywnych.

05.09.2022

NSA: Niewyjaśnione braki w kopercie nie uzasadniają przywrócenia terminu

Prawnicy Doradca podatkowy

Ewentualne rozbieżności między pismami wyszczególnionymi na zwrotnym potwierdzeniu odbioru i tymi znajdującymi się w dostarczonej przesyłce powinny być w odpowiednio zorganizowanej strukturze spółki dostrzeżone i wyjaśnione. Brak podjęcia jakichkolwiek działań wyjaśniających należy uznać za zaniedbanie dyskwalifikujące twierdzenia spółki o braku zawinienia w uchybieniu terminu procesowemu.

05.09.2022

NSA: Wejście na posesję konieczne, by wyremontować sieć energetyczną

Administracja publiczna Budownictwo

Planowanie prac remontowych linii sieci energetycznej nie musi oznaczać jednoczesnego demontażu całej linii przesyłowej. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok pierwszej instancji i decyzję starosty w sprawie udostępnienia nieruchomości. Uznał, że wejście na posesję było konieczne z powodu remontu istniejącej linii napowietrznej wobec konieczności wymiany przewodów, słupów oraz izolatorów.

03.09.2022

NSA: Adwokat nie jest osobą prywatną, informacje na jego temat są jawne

Prawnicy Doradca podatkowy

Adwokat, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, realizuje funkcje i zadania publiczne. Informacje ogólne, dotyczące wykonywania zawodu przez konkretnego adwokata, odnoszące się do jego wykształcenia, tytułu naukowego, miejsca i formy prowadzonej działalności, ewentualnych postępowań dyscyplinarnych, stanowią informację publiczną i klient ma do nich prawo – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

02.09.2022

Gmina nie finansuje kostki przy kościele lub jego oświetlania

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Gmina nie może partycypować w kosztach związanych z działalnością parafii znajdujących się na jej terenie, np. finansując wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele. Takie wydatki z budżetu gminy na rzecz kościoła nie mają podstaw prawnych - wyjaśniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Takie inwestycje mają być finansowane ze środków własnych kościelnych osób prawnych.

02.09.2022

WSA: Nieudolnego dyrektora szkoły należy odwołać bez zbędnej zwłoki

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Niewłaściwe zarządzanie szkołą, czy wadliwa organizacja jej pracy mogą być przyczyną odwołania dyrektora szkoły bez wypowiedzenia. Organ zarządzający musi jednak ustalić, że okoliczności te zagrażają funkcjonowaniu szkoły, a decyzję o odwołaniu podejmie natychmiast po ujawnieniu nieprawidłowości - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

01.09.2022

Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła pierwszy immunitet

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia sądu rejonowego będzie odpowiadać w sprawie dotyczącej spowodowania wypadku drogowego. To pierwsza decyzja uchylająca immunitet sędziowski, która zapadła w powstałej w lipcu br. Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, która powstała po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i likwidacji Izby Dyscyplinarnej.

31.08.2022

Precedensowy wyrok NSA: Handlarz roszczeniami nie mógł skutecznie nabyć kamienic

Prawo cywilne Finanse samorządów Administracja publiczna

Zapadły przełomowe rozstrzygnięcia w sprawie gruntów warszawskich. W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że osoba, która kupiła roszczenia do nieruchomości dekretowej od jej właściciela lub spadkobierców, nie może być stroną postępowania dekretowego. Tym samym nie mogła skutecznie nabyć nieruchomości lub otrzymać odszkodowania. 

29.08.2022

SN: Skuteczna skarga nadzwyczajna w sprawie lichwiarskiej pożyczki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Wadowicach dotyczącego umowy pożyczki obwarowanej lichwiarskim oprocentowaniem, udzielonej przez osobę prywatną. Koszt pożyczki wynosił w tym przypadku 1 proc. dziennie. Pożyczona kwota to 11 tys. zł, a należności do egzekucji urosły do 708 tys. złotych.

29.08.2022

WSA: Bez zaświadczenia o samodzielności lokalu można przegrać w sądzie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Zaświadczenie o samodzielności lokalu można wydać również na wniosek osoby, która nie ma do niego tytułu prawnego. Wystarczy, że wykaże, iż zaświadczenie ma być dowodem w postępowaniu, w którym spodziewa się uzyskania określonych korzyści - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, uchylając decyzje prezydenta Rzeszowa i samorządowego kolegium odwoławczego.

27.08.2022

Sąd: Instytucja zapłaci za wykorzystanie fotografii poety na plakacie

Prawo cywilne

Instytucja kultury wykorzystała zdjęcie poety, by stworzyć plakat promujący spektakl. Naruszono przy tym prawa autorskie twórcy fotografii. Instytucja broniła się przed roszczeniami artystki wskazując, że wykorzystała zdjęcie w celach dydaktycznych. Nie przekonało to sądu, ponieważ reklamowane wydarzenie było biletowane, a zdjęcie nie zostało wykorzystane w oryginale.

27.08.2022

NSA: Notariusz nie może wystąpić o zaświadczenie podatkowe w imieniu klienta

Prawnicy Domowe finanse Doradca podatkowy

Notariusz może sporządzić akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości tylko po uprzednim przedłożeniu zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podatek od nabycia mieszkania w drodze spadku czy darowizny został zapłacony. Nie ma on jednak prawa do wystąpienia o wydanie tego zaświadczenia we własnym imieniu i na własną rzecz w tej sytuacji. Potwierdził to w czwartek NSA.

26.08.2022

SN: Odrzucenie pozwu z braku właściwej opłaty, opłacenie i zażalenie

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Kolejny sąd ma problem z rozpoznaniem zażalenia strony na odrzucenie nieopłaconego pozwu. Eksperci i sędziowie są zgodni, że ustawodawca w tak wielu miejscach znowelizował przepisy dotyczące zażalenia, że trudno stosować ten środek odwoławczy. Tym razem sąd ma wątpliwości, czy zarządzenie o zwrocie pozwu z powodu braku opłaty mogło być zaskarżone, gdy już opłata ta zostanie uregulowana.

26.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski