SN: Obrońca może cofnąć wniosek o wyłączenie ławnika do czasu rozstrzygnięcia

Prawo karne Prawnicy

Oświadczenia woli uczestników procesu, choćby wniosek o wyłączenie ławnika, mogą być cofnięte do czasu ich załatwienia, o ile ustawa nie wprowadza ograniczenia w tej mierze lub nie występują okoliczności uniemożliwiające odwołanie czynności - orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie o zawieszenie w czynnościach sędziego sądu apelacyjnego.

11.11.2022

SA: Opłacenie składki zdrowotnej po terminie było usprawiedliwione

Ubezpieczenia społeczne

Odwołującej nie można przypisać braku staranności w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacenie składki po terminie było uzasadnione utratą płynności finansowej z uwagi na pandemię i przekonało Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Sąd też wykluczył możliwość, że kobieta poszukiwała ochrony naruszając zasady współżycia społecznego poprzez rażące zawyżenie podstawy wymiaru składek.

10.11.2022

WSA: Pokrycie zobowiązań podwykonawców może być kosztem

CIT Doradca podatkowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł jednoznacznie - zapłata wynagrodzenia podwykonawcy jest działaniem racjonalnym spółki. Umożliwia bowiem w pewnych sytuacjach zabezpieczenie źródła jej przychodu, a w innych – pomniejszenie straty. Takie wydatki mogą być więc kosztem uzyskania przychodu.

09.11.2022

SN: Sędzia także za wykroczenie drogowe odpowiada dyscyplinarnie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów obejmuje także wykroczenia drogowe i przewinienia zawodowe. Ustawa nie ogranicza odpowiedzialności sędziego tylko do uchybienia godności urzędu sędziego. Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wymierzyła więc sędziemu karę upomnienia za przekroczenie dozwolonej prędkości na drodze.

09.11.2022

TSUE: Sąd ma zbadać zasadność uwięzienia cudzoziemca

Prawo karne Administracja publiczna

Sąd krajowy musi z własnej inicjatywy zweryfikować zgodność z prawem środka detencyjnego zastosowanego wobec cudzoziemca, którego pobyt jest nielegalny lub wobec osoby ubiegającej się o azyl - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że zastosowanie lub utrzymanie środka detencyjnego wobec cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, zależy od spełnienia szeregu przesłanek zgodności z prawem. 

08.11.2022

WSA: Posiadanie dwóch lub więcej paszportów nie ma wpływu na procedurę TAX FREE

Domowe finanse VAT

Procedura TAX FREE umożliwia zwrot VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski podróżnym mającym stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej. Stałe miejsce zamieszkania jest weryfikowane na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość, w szczególności na podstawie paszportu. O zasadach korzystania z tej procedury wypowiedział się WSA w Białymstoku.

08.11.2022

SN: Odmowa nakazania powrotu uprowadzonego dziecka do kraju

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Gdy w państwie, do którego dziecko ma wrócić, wydane zostały orzeczenia normujące sytuację małoletniego, przedmiotem oceny sądu rozpoznającego wniosek konwencyjny o nakazanie powrotu dziecka jest wyłącznie zapewnienie ochrony dziecka. Sąd nie bada natomiast słuszności orzeczeń sądów państwa obcego - orzekł SN w jednej ze spraw o wydanie uprowadzonego dziecka.

08.11.2022

NSA nie podjął uchwały, czy spółka jest sukcesorem osoby fizycznej wnoszącej aport

Prawo cywilne VAT Spółki

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów nie podjął uchwały w kwestii, czy spółka komandytowo-akcyjna wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, w tym z tytułu VAT, osoby fizycznej wnoszącej aportem swoją działalność do tej spółki i czy odpowiada za zobowiązania osoby fizycznej powstałe przed wniesieniem tego aportu do spółki. NSA przyjął sprawę do rozpoznania w składzie siedmioosobowym.

07.11.2022

NSA: Rzeczoznawca zawieszony za błędne wyceny, musi się douczyć

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Sam fakt toczącego się postępowania karnego w sprawie o sporządzenie niezgodnego z prawdą operatu przez rzeczoznawcę majątkowego nie stanowi powodu do zawieszenia postępowania administracyjnego. I to w przypadku, gdy organ może wydać decyzję po samodzielnych ustaleniach i ocenach - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że sprawa nie przedawniła się.

07.11.2022

Samsung przegrywa przed NSA w sprawie VAT od promocji cash back

VAT Doradca podatkowy

Brak jest podstaw, aby spółka mogła obniżać podatek należny z tytułu udzielenia rabatów pośrednich przy sprzedaży telefonów, skoro z tytułu ich sprzedaży nie odprowadziła tego podatku. Gdyby płaciła podatek należny w związku z udzielaniem tych rabatów, przysługiwałoby jej prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wobec udzielonych rabatów – uznał w piątek NSA.

04.11.2022

WSA: Dziecko alkoholika nie zawsze musi płacić za jego pobyt w DPS

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Osoba doznająca w dzieciństwie krzywdy od rodzica może żądać, by to gmina płaciła za jego pobyt w DPS-ie. Musi jednak wykazać, że za takim rozwiązaniem przemawiają "uzasadnione okoliczności". Alkoholizm ojca i zaniedbania w wychowaniu i alimentacji do nich należą - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu i uchylił decyzje organów administracji nakazujących córce odpłatność za pobyt ojca.

04.11.2022

SN weryfikuje uchwały Izby Dyscyplinarnej w sprawach sędziów

Prawo karne Prawnicy

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nie zgodziła się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego, który został obwiniony przez prokuratora o włamanie się na konto bankowe swojej zmarłej matki i pobranie świadczenia z ZUS. Izba uznała, że do przestępstwa nie doszło, gdyż sędzia był spadkobiercą upoważnionym do dysponowania tymi pieniędzmi. Inny los spotkał jednak sędziego, który prowadził auto w stanie nietrzeźwości i spowodował kolizję.

04.11.2022

WSA: O naruszeniu danych osobowych należy poinformować bez zbędnej zwłoki

Administracja publiczna RODO

Brak szybkiej reakcji ze strony administratora na naruszenie ochrony danych osobowych doprowadził do tego, że w praktyce pozbawił on podmiot danych nie tylko informacji o naruszeniu, ale również możliwości podjęcia odpowiednich działań, które pozwolą przeciwdziałać negatywnym skutkom naruszenia - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

04.11.2022

NSA oddalił skargę mężczyzn, którzy chcieli zalegalizować swoje małżeństwo

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Konstytucja nie przesądza o niemożliwości prawnego uregulowania związków osób tej samej płci - wynika z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA zaznaczył przy tym jednocześnie, że nie istnieje przepis, który nakazywałby polskiemu ustawodawcy instytucjonalizowanie związków jednopłciowych, a obowiązujące ustawy za małżeństwo uznają związek kobiety i mężczyzny.

03.11.2022

NSA: Transport między polskimi portami podlega zryczałtowanemu CIT

CIT Doradca podatkowy

Zapłata za transport towarów pomiędzy dwoma portami morskimi położonymi na terytorium Polski, który będzie realizowany przez zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej, podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Szwecji, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym CIT. Wyjątek dotyczy tylko ładunków i pasażerów tranzytowych – stwierdził w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny.

03.11.2022

SN: Odszkodowanie tylko, gdy dom zabezpieczono przed hałasem z lotniska

Środowisko Prawo cywilne

Właścicielowi nieruchomości położonej w strefie ograniczonego użytkowania, która powstała w wyniku rozbudowania lotniska, nie przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom zapewnienia w budynku znajdującym się na tej nieruchomości zabezpieczenia akustycznego, jeżeli koszty te nie zostały poniesione - taki jest sens uchwały trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

03.11.2022

NSA: Jeżeli do sprzedaży dochodzi w obiekcie budowlanym, nie trzeba płacić opłaty targowej

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dają jasny przekaz: opłatę targową pobiera się zarówno od osób fizycznych, osób prawnych, jak również jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach, jednakże opłacie targowej nie podlega sprzedaż w budynkach lub w ich częściach. Potwierdza to Naczelny Sąd Administracyjny.

02.11.2022

SN: Wadliwe zniesienie użytkowania, które nasiliło spory

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła prawomocne orzeczenie zawierające nie tylko błędy w nazwiskach i imionach, ale i mylne określenie powierzchni działki, która miała być podzielona. W konsekwencji narasta spór między współuczestnikami. Do tego nie mogą oni uzyskać zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

02.11.2022

WSA: Handel na drodze przy cmentarzu tylko od święta

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Przedsiębiorca chciał handlować kwiatami i zniczami na drodze przy bramie wjazdowej na teren cmentarza. Organy nie zgodziły się jednak na zajęcie pasa drogowego z uwagi na względy bezpieczeństwa. WSA w Krakowie uznał, że udzielenie zezwolenia na cel niezwiązany z ruchem drogowym jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przemawiają za tym szczególnie uzasadnione przypadki.

01.11.2022

WSA: Żądaną informację trzeba odnaleźć, a nie szukać wybiegów prawnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Nawet jeżeli udostępnienie żądanej informacji wymaga selekcji i analizy dokumentów, nie przesądza to, iż staje się przez to informacją przetworzoną. Choćby z tego powodu, że nie jest to informacja nowa. Aby jednak uniknąć zarzutu o arbitralność, organ kwalifikując w ten sposób informację powinien wyczerpująco uzasadnić swoją decyzję.

31.10.2022