Uniewinnienia dziennikarzy - krytyka boli, lecz jest dozwolona

Prawo karne Samorząd terytorialny

Dziennikarz został uniewinniony od zarzutu zniesławienia, bo sąd uznał, że nie naruszył dobrego imienia gminy. W sprawie z oskarżenia sędziów - hejterów sprawa została umorzona. Władza, która jest krytykowana, wytacza najcięższe działa - zawiadamia prokuratora i skarży do sądu karnego. Jednak sądy zawsze badają, czy dziennikarz miał zamiar naruszyć godność lub dobre imię i czy działał dla dobra publicznego.

26.08.2022

Dane osobowe obywateli są wewnętrzną sprawą kościoła

Wymiar sprawiedliwości RODO

Sądy administracyjne oddalają skargi obywateli na decyzje Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który odmawia zajęcia się ich sprawami dotyczącymi przetwarzania danych znajdujących się w księgach kościelnych. Dlatego, że tryb działania w tym zakresie nie musi mieć podstawy wynikającej z prawa powszechnie obowiązującego i może wynikać z prawa wewnętrznego Kościoła. Eksperci twierdzą, że kościelny dekret całkowicie pomija odwołanie się do sądu i narusza Konstytucję.

25.08.2022

SA: Zwolnienie z aresztu za poręczeniem odpowiednim do stanu majątkowego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Poręczenie musi być takiej wysokości, aby możliwość utraty sumy zabezpieczenia lub działań przeciwko gwarantom w przypadku braku stawiennictwa oskarżonego na rozprawie mogła działać w sposób wystarczająco odstraszający, aby rozwiać jakąkolwiek pokusę ucieczki przez oskarżonego. Tak uznał sąd i dlatego zwolnił z trwającego dwa lata aresztu oskarżonego, zasądzając 50 tys. poręczenia.

25.08.2022

WSA: Błędy młodości nie wykluczają kariery w WORD-zie

Prawo karne Administracja publiczna Prawo pracy

Rękojmię należytego wykonywania obowiązków egzaminatora może dawać również osoba, która została w przeszłości skazana za przestępstwo łapownictwa, ale skazanie to uległo zatarciu. Warunkiem jest jednak, by jej aktualna postawa życiowa i kompetencje zawodowe uzasadniały wniosek o wpis na listę egzaminatorów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

25.08.2022

NSA: Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT - nawet gdy nie przedłużył skutecznie terminu zwrotu

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania nie wywołuje skutku prawnego automatycznie, rozpoczyna tylko postępowanie, a organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu, bądź odmowie. Skoro jednak już na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne.

24.08.2022

SA: Zadośćuczynienie za obraźliwy dla ginekologa wpis nie należy się

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO

Wizyta u ginekologa była na tyle nieudana, że pacjentka podzieliła się wrażeniami w internecie. Z tego powodu lekarz wytoczył administratorowi portalu powództwo o ochronę jego dobrego imienia i wizerunku zawodowego. Przegrał, gdyż roszczenie się przedawniło po trzech latach, ale też dlatego, że pozwany nie miał świadomości istnienia na administrowanej stronie opisu wizyty u lekarza.

24.08.2022

NSA: Skarga na bezczynność inspektora nadzoru budowlanego nie była zasadna, bo działał on w pandemii

Administracja publiczna Budownictwo

Po wybuchu pandemii Naczelny Sąd Administracyjny coraz częściej zajmuje się sprawami przewlekłości postępowań. Jedną z nich jest niedotrzymywanie terminów przez nadzór budowlany. NSA uchylił wyrok sądu I instancji i orzekł, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy należy zbadać, że inspektor prowadził postępowanie w okresie ogłoszenia w kraju epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

24.08.2022

Sędzia Laskowski odrzuca wniosek o zbadanie niezawisłości sędziego Rocha

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy odrzucił wniosek obrońcy skazanego o zastosowanie tzw. testu niezawisłości i niezależności sędziego, który przeszedł z Izby Dyscyplinarnej do Izby Karnej. Wniosek ten miał braki, gdyż nie przytacza okoliczności związanych z zachowaniem sędziego po jego powołaniu oraz nie wskazuje, jak w okolicznościach tej sprawy ewentualne naruszenie standardu niezawisłości mogłoby wpływać na jej wynik.

23.08.2022

NSA: Informacja o kosztach przebudowy dworca to sprawa pilna, nie podlega ustawie antycovidowej

Prawo gospodarcze Finanse Transport

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, nie dotyczy terminów z zakresu informacji publicznej, bo należą one do kategorii "spraw pilnych"- orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargę kasacyjną spółki Polskie Koleje Państwowe, która nie chciała podać obywatelowi kosztów przebudowy dworca kolejowego.

23.08.2022

WSA: Monitorowanie służebności gruntowej wymaga spełnienia obowiązku informacyjnego

Prawo gospodarcze RODO

Spółka monitorowała obszar działki stanowiący własność skarżącej, na którym ustanowiono służebność gruntową. Organ uznał, że nie doszło do przetwarzania danych osobowych, ale dopatrzył się naruszenia obowiązku informacyjnego. WSA w Warszawie podkreślił, że właściwa realizacja tego obowiązku otwiera osobie fizycznej drogę do realizacji przysługujących jej praw i pozwala na sprawowanie kontroli nad procesem przetwarzania danych.

22.08.2022

WSA: Bez tajemnicy w sprawie dotacji dla prywatnego przedszkola

Finanse publiczne Zarządzanie oświatą

Przedszkole niepubliczne ma obowiązek podać wysokość dotacji oświatowej. Są to bowiem środki z majątku publicznego, który niezależnie od charakteru podmiotu będącego właścicielem placówki, zostaje w sposób prawny przeznaczony do użytku publicznego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

20.08.2022

SN: Dożywocie to nie darowizna, sąd wyrokiem zaskoczył obywatela

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd okręgowy kwalifikując dożywocie jako darowiznę, nałożył na pozwanego syna i jego żonę zobowiązanie do zapłaty zachowku, którego nie można było obiektywnie przewidzieć. A więc państwo w ten sposób zastawiło pułapkę na obywatela. Zawierając umowę dożywocia pozwani nie musieli i nie mogli się liczyć ze skutkami działania sądu - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

20.08.2022

NSA: Polski Oktober Fest - nieudany, bo wójt zataił dane o golonce i piwie

Samorząd terytorialny Rynek i konsument

Wójt organizujący festyn był zobowiązany do wykonania wydanych w sprawie wyroków sądów, kierując się nie tylko rozstrzygnięciem, ale również wskazaniami zwartymi w uzasadnieniach obu wydanych w sprawie orzeczeń - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Wyjaśnienie, że festyn nie był imprezą masową, nie uzasadniało braku odpowiedzi na pytania mieszkańców o piwo i golonkę.

19.08.2022

SO: Karę wymierzył asesor powołany przez neoKRS, ale wyrok ważny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W pewnych wrażliwych sytuacjach może mieć znaczenie problem bezstronności sądu, zwłaszcza w sprawach o podłożu politycznym, a więc przede wszystkim wiążących się z problematyką respektowania przez państwo swobód i wolności obywatelskich - orzekł sąd drugiej instancji. Jednak sprawa prowadzenia samochodu bez uprawnień do takich nie należała, więc nie badano sprawy mianowania asesora.

18.08.2022

WSA: Zaświadczenie o samodzielności mieszkania może obejmować piwnicę

Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo

Można wydać zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego ze wskazaniem, że przynależy do niego komórka lokatorska. Pomieszczenie przynależne do lokalu wpływa bowiem na powierzchnię całkowitą lokalu, a tym samym na udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

18.08.2022

NSA: Podanie numeru rachunku bankowego z opóźnieniem skutkuje definitywną utratą 1 proc. PIT

PIT Rachunkowość

Argument, że numer rachunku bankowego fundacji był znany organowi podatkowemu, gdyż został wskazany w rejestrze organizacji pożytku publicznego, to za mało. Bez znaczenia jest także fakt, że fundacja z tego rachunku realizowała zobowiązania podatkowe na rzecz urzędu skarbowego. Urząd skarbowy ma prawo odmówić przekazania 1 proc. podatku, jeśli organizacja nie poda w obowiązującym terminie numeru rachunku bankowego.

17.08.2022

SN: Brak sędziów, losowanie i Covid nie usprawiedliwiają przewlekłości

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sprawa ta ilustruje trudną sytuację w sądach. Brak kadr, pandemia Covid-19, skomplikowany system losowania oraz oczekiwanie na termin rozprawy wynoszący ponad dwa lata. Sąd Najwyższy przyznał odszkodowanie skarżącej, uznając, że obciążenie pracą, ilość spraw oraz stan kadry orzeczniczej, mogą co najwyżej prowadzić do stwierdzenia, że przewlekłość postępowania w konkretnej sprawie nie jest wynikiem zaniedbań.

17.08.2022

WSA: Gmina odpowie, czy przekazała dane wyborców Poczcie Polskiej

Administracja publiczna RODO Wybory

Informacja o przekazaniu przez gminę danych osobowych wyborców Poczcie Polskiej SA w związku z zarządzonymi wyborami stanowi informację publiczną. Dlatego gmina na tak postawione pytanie ma odpowiedzieć jednoznacznie - "tak" lub "nie" - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Chodziło o wybory prezydenta RP w 2022 roku.

16.08.2022

SN: Nakaz zapłaty w sprawie frankowej do uchylenia, bo należało zbadać umowę

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Nawet w toku sprawy w postępowaniu nakazowym, sąd bada z urzędu abuzywność postanowień umowy. Zaniechanie w tym zakresie i wydanie nakazu zapłaty bez dokonania tej oceny na gruncie art. 385(1) par. 1 k.c. stanowi rażące naruszenie prawa - orzekł Sąd Najwyższy.

15.08.2022

Pacjent ma co do zasady prawo do intymności, ale są sytuacje wyjątkowe

Pacjent Opieka zdrowotna

Obecność osób trzecich wymaga zgody pacjenta podczas udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to także lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych, którzy w danej chwili nie zajmują się badaniem czy opieką. Ich obecność jest uzasadniona tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zgoda nie jest wymagana natomiast wszędzie tam, gdzie pracują osoby kształcące się w zawodach medycznych.

15.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski