Podatnik musi udowodnić, skąd miał pieniądze - tłumaczenia o śwince-skarbonce nie pomogą

Ordynacja Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

To na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że jego wydatki mają pokrycie w opodatkowanych źródłach przychodu. Tłumaczenia, że przez lata gromadził on oszczędności w gotówce, mimo posiadania rachunków bankowych, to za mało. Fiskus może uznać, że środki te pochodzą ze źródeł nieujawnionych i wymierzyć 75-proc. podatek – wynika z wyroku NSA. Taką tezę potwierdza także Trybunał Konstytucyjny.

07.08.2022

WSA: Fototerapia w solarium w czasie pandemii ukarana sprzecznie z Konstytucją

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Koronawirus

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny, a nie w rozporządzeniu antycovidowym, jakie rząd wydał w marcu 2021 roku. Dlatego kara nałożona na właścicielkę solarium przez inspektora sanitarnego była sprzeczna z Konstytucją, bo naruszała wolność działalności gospodarczej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

06.08.2022

SN rozstrzygnie, czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest stroną przy zawieszonym postępowaniu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Kodeks postępowania cywilnego w ogóle nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego przez powoda lub pozwanego, jako strony w procesie restrukturyzacyjnym dotyczącym firm. Posiadanie statusu strony ma istotne znaczenie przy dokonywaniu przez sąd doręczeń odpisów pism procesowych i orzeczeń. Jednak powstaje pytanie, czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest stroną w tej sytuacji.

05.08.2022

NSA: Obrót kryptowalutami w internecie to usługa pośrednictwa

PIT Doradca podatkowy

Obrót kryptowalutami za pośrednictwem internetu jest klasyfikowany jako pozostałe pośrednictwo pieniężne, co wyłącza te usługi z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie ma znaczenia dla ustalenia charakteru usług fakt, że wynagrodzenie za takie świadczenie nie przybiera formy zapłaty prowizji lub innych opłat.

04.08.2022

Trąbienie to nie wykroczenie, gdy przyłączamy się do pokojowego protestu

Prawo karne Policja

Osoby biorące udział w spontanicznych demonstracjach przeciwko decyzjom władz i wyrażające swoje poglądy, są legitymowane przez policję i spisywane. Stawia się im zarzuty zakłócania porządku publicznego. A nawet kwalifikuje jako wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jednak sądy stoją na stanowisku, że pokojowe protesty i kontrdemonstracje mieszkańców są legalnym udziałem w debacie publicznej.

04.08.2022

NSA odpowie, czy można uchylać decyzję reprywatyzacyjną na podstawie sytuacji sprzed obowiązywania ustawy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Przy rozpatrywaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z lutego 2020 r., wydanego w sprawie skargi na decyzję Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, wyłoniło się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości sądu drugiej instancji.

03.08.2022

TSUE: Małoletni cudzoziemiec bez opieki ma prawo do odwołania się do sądu

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Rozporządzenie Dublin III w związku z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej skutecznie przyznaje prawo do odwołania do sądu małoletniego bez opieki przeciwko postanowieniu o odmowie opieki. Z drugiej strony występujący w takiej sprawie krewny tego małoletniego nie korzysta z takiego prawa - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

02.08.2022

Brak nadzoru i pomocy medycznej, głodzenie, zmuszanie do pracy zwierząt chorych jest karalne

Prawo karne Środowisko

Ostatnie przypadki pogryzienia i zagryzienia ludzi przez psy wskazują na ewidentne zaniedbania opiekuna. Zwierzęta pozostawione bez opieki i nie karmione to często element znęcania się i zadawania cierpienia. Sądy coraz częściej zajmują się takimi przypadkami. Zapadają kary pozbawienia wolności dla opiekunów, choć rzadko, ale też sędziowie zakazują takim osobom posiadania zwierząt.

02.08.2022

Niedbalstwo czy błąd pełnomocnika nie zawsze pokryje ubezpieczenie OC

Prawo cywilne Prawnicy

Jeśli adwokat lub radca prawny podejmuje się prowadzenia spraw o dużej wartości, to powinien ubezpieczyć się na większą sumę niż przewidują to generalne ubezpieczenia OC. Inaczej będzie płacił odszkodowanie z własnej kieszeni - tak wynika z analizy wyroków wydanych w ostatnim czasie przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy. Błąd przy wykonywaniu pomocy prawnej może drogo kosztować.

02.08.2022

Para pochodzi z dwóch państw, a przebywa w trzecim - TSUE określa właściwość sądu rodzinnego

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Prawo unijne

W przypadku sporu o zasady opieki nad dzieckiem rozwodzącej się pary pochodzącej z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, ale przebywającej w państwie trzecim, dla ustalenia sądu właściwego konieczne jest ustalenie miejsca stałego pobytu oraz uwzględnienia, czy miała w nim miejsce integracja tego dziecka w środowisku społecznym i rodzinnym - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości.

01.08.2022

Skarga nadzwyczajna w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego czeka na rozpoznanie

Prawo cywilne Kredyty frankowe

W opinii Rzecznika Finansowego konstrukcja klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego powoduje pobieranie przez bank dodatkowego zysku. Wynika on ze stosowania w ustalaniu podstawy wyliczenia opłaty odpowiednio kursu kupna i kursu sprzedaży waluty - dodatkowo ustalanych jednostronnie przez kredytodawcę - oraz godzi w zasadę równości stron. To szczególnie ważne dla posiadaczy tzw. kredytów frankowych.

01.08.2022

NSA: Jeden wierzyciel nie zwalnia byłego prezesa zarządu z odpowiedzialności za długi spółki

VAT Spółki Prawo gospodarcze

Były prezes zarządu nie chciał ponieść odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki. W tym celu starał się wykazać, że spółka posiadała tylko jednego wierzyciela, więc złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie było uzasadnione. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że przyjęcie takiego poglądu doprowadziłoby do nierównego traktowania członków zarządów w zależności od tego, ilu wierzycieli miały zarządzane przez nich spółki.

01.08.2022

Odstąpienie od umowy ustawowe a umowne - ważne okoliczności

Wymiar sprawiedliwości

Przepisy cywilne przewidują różne sytuacje, w których umowa przestaje obowiązywać. Można od niej odstąpić - to powrót do sytuacji, w której w ogóle nie obowiązywała, czyli nie ma żadnych skutków prawnych. Można też ją rozwiązać - za zgodnym porozumieniem stron lub wypowiedzieć. Samo odstąpienie może być oparte na umowie lub ustawie i zależy od okoliczności.

30.07.2022

Sąd: Zwolnienie lekarskie po miesiącu pracy nie przesądza o pozorności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownica zaczęła korzystać ze świadczeń ubezpieczeniowych już po miesiącu od zatrudnienia. ZUS dopatrzył się w tym pozorności zawartej umowy o pracę. Sąd nie podzielił jednak tego zarzutu. Ustalił bowiem, że pracownica rzeczywiście świadczyła umówioną pracę, a pracodawca wypłacał jej za to należne wynagrodzenie.

30.07.2022

Izba Odpowiedzialności Zawodowej wypowiada się o wyłączeniu sędziego i właściwości sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wydała trzy kolejne orzeczenia w sprawach, które wpłynęły do zniesionej już Izby Dyscyplinarnej. Dotyczą one wniosku o wyłączenie sędziego, a także dwóch wniosków o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego dla obwinionych sędziów - jednego aktywnego zawodowo, drugiego - w stanie spoczynku.

29.07.2022

SN: Wystawienie faktury to nie działalność zarobkowa, nie można żądać zwrotu zasiłku

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Kobieta prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie powinna być ukarana zwrotem pobranych zasiłków chorobowych, gdyż nie była świadoma wprowadzenia w błąd ZUS. Sąd II instancji nie zbadał dokładnie okoliczności, na przykład zatrudnienia dodatkowego pracownika na czas nieobecności oraz zakresu umowy franczyzy, która nakazywała wystawiać faktury osobiście.

28.07.2022

SA: Nie arytmia serca, lecz brak snu był przyczyną wypadku

Prawo cywilne

Brak skazującego wyroku karnego nie uniemożliwia sądowi rozpoznającemu powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie samodzielnego dokonania oceny zdarzenia szkodowego wskazywanego za podstawę roszczeń, w oparciu o materiał dowodowy zebrany w postępowaniu cywilnym - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie. I dodał, że wbrew temu, co orzekł sąd karny, pozwany ponosi winę za wypadek. Odszkodowanie wyceniono na 60 tys. złotych.

28.07.2022

WSA: Tylko rada może wyróżnić zasłużonych dla samorządu

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Prezydent miasta wydał zarządzenie, którym ustanowił okolicznościowe wyróżnienie honorowe za zasługi dla miasta. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że nie ma większej różnicy między tym wyróżnieniem, a tytułem honorowego obywatela gminy. Tym samym kompetencje do wydania w tej sprawie aktu przynależą radzie miasta.

28.07.2022