Pełnomocnik spółki wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego. Wykazując swoje umocowanie do działania, załączył uchwałę nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie powołania nowego prezesa zarządu, odpis pełnomocnictwa oraz kopię wniosku złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego o zmianę danych w zakresie składu osobowego zarządu spółki.

Zobacz procedurę w LEX: Ustanowienie pełnomocnika przez złożenie dokumentu pełnomocnictwa >

 

Braki formalnie nie zostały uzupełnione w terminie

Pełnomocnik został wezwany do złożenia odpisu z KRS. Jednocześnie został poinformowany, że nieusunięcie powyższego braku formalnego w terminie siedmiu dni spowoduje odrzucenie skargi. Kilka dni po upływie tego terminu, pełnomocnik wysłał pismo, w którym wskazał, że z niezależnych od siebie przyczyn, nie jest w stanie wykonać wezwania o uzupełnienie braków formalnych. Wyjaśnił, że postępowanie przed KRS w sprawie zmian w składzie zarządu spółki nadal pozostaje w toku, więc w rejestrze nie ujawniono zmiany na stanowisku prezesa zarządu spółki. Pełnomocnik dołączył też do pisma odpis z KRS.

Czytaj także: SN: Przekształcona spółka wstępuje do procesu bez zgody strony przeciwnej >>>

Trzeba wykazać swoje umocowanie

WSA wskazał, że zgodnie z art. 46 par. 1 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ppsa), jednym z wymogów formalnych skargi jest obowiązek jej podpisania przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Jeśli zaś skarga została wniesiona przez podmiot podlegający rejestracji w KRS, to w celu wykazania reprezentacji skarżącego trzeba przedłożyć dokument, z którego wynika umocowanie do działania w jego imieniu. Takim dokumentem jest odpis z KRS. Sąd podkreślił, że na podstawie art. 37 par. 1 ppsa, pełnomocnik strony jest obowiązany do tego, by przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Czytaj też: Dołączenie pełnomocnictwa w postępowaniu sądowoadministracyjnym - LINIA ORZECZNICZA >>

 

Nowość / Bestseller
Nowość / Bestseller

Andrzej Kidyba

Sprawdź  

Pełnomocnik spóźnił się z odpisem z KRS

Na gruncie niniejszej sprawy, skarga została podpisana przez pełnomocnika, który załączył do niej odpis pełnomocnictwa udzielonego przez nowego prezesa zarządu. Osoba ta nie figurowała w rejestrze w składzie zarządu spółki, ale przedłożono uchwałę nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie powołania nowego prezesa oraz kopię złożonego do KRS wniosku o zmianę danych. Sąd podkreślił, że pełnomocnik nie dostarczył wówczas odpisu z KRS, więc został wezwany do uzupełnienia tego braku. Nie dochował on jednak wyznaczonego terminu. Natomiast złożenie wymaganego dokumentu z kilkudniowym opóźnieniem zostało uznane za spóźnione i bezskuteczne. WSA podkreślił, że przedłożenie odpisu z KRS było konieczne z uwagi na fakt, że wskazuje on sposób reprezentacji spółki i osoby umocowane do działania w jej imieniu. Z kolei dokumenty złożone wraz ze skargą, nie zawierały takich informacji. Mając powyższe na uwadze, WSA odrzucił skargę.  

Postanowienie WSA w Opolu z 26 kwietnia 2023 r., sygn. akt I SA/Op 98/23, nieprawomocne

Czytaj też: Odpis pisma należy podpisać - tak jak oryginał dokumentu >>

Czytaj też: Dopuszczalność wniesienia do sądu administracyjnego pisma procesowego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym - LINIA ORZECZNICZA >>