WSA: Maszt telekomunikacyjny nie może być tymczasowy

Administracja publiczna Budownictwo

O tymczasowym charakterze obiektu nie może rozstrzygać wyłącznie zamiar inwestora. Jest to niewątpliwie warunek konieczny do zastosowania procedury zgłoszeniowej, lecz z pewnością niewystarczający. Dlatego budowa masztu telekomunikacyjnego o wysokości 27 m wymaga pozwolenia na budowę. Tak orzekł WSA w Opolu.

09.08.2019

SN: Nie można przywracać własności lasów kościołowi

Finanse publiczne

Kościołowi nie trzeba zwracać lasów, odebranych mu przez państwo na mocy dekretu po II wojnie światowej. Pierwszeństwo ma zasada zachowania narodowego charakteru strategicznych zasobów kraju, a nie przepisy ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego - taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

08.08.2019

WSA: Miejscowy plan zablokował wydobycie kopaliny

Samorząd terytorialny Budownictwo

Spółka ubiegała się o wydanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla wydobycia kopaliny. Organ jednak odmówił, ponieważ inwestycja ta należała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które były zakazane przez przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Akt ten dopuszczał jedynie poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

08.08.2019

SN: Napiwki to część wynagrodzenia, także w okresie wypowiedzenia

PIT Prawo pracy

Napiwki są źródłem zobowiązań płacowych - orzekł Sąd Najwyższy w sporze krupierki z kasynem gry. - To było świadczenie o charakterze premiowym, rekompensatą za minimalną płacę. A zatem powódka miała do niego pełne prawo także w okresie wypowiedzenia - podkreślił sąd i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

07.08.2019

Sąd analizuje tylko zgłoszone zarzuty

Ordynacja

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Oznacza to, że w swoim rozstrzygnięciu nie może oprzeć się na stwierdzeniu naruszenia przepisu postępowania lub przepisu materialnego prawa podatkowego, którego w skardze nie podniesiono. Potwierdził to NSA. Sprawa trafi do ponownego rozpoznania.

06.08.2019

SN: Radca w imieniu parafii groził postępowaniem karnym w zamian za ugodę

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny nie realizuje własnej wolności osobistej, ale wykonuje czynności zawodowe - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej. I dodał, że nie może zatem szantażować kontrahenta i grozić mu doniesieniem do prokuratora za to, że nie wywiązał się z powierzonych mu prac.

06.08.2019

WSA: Dokumenty z konkursu na dyrektora podmiotu leczniczego są informacją publiczną

Zarządzanie

Organ odmówił udostępnienia dokumentów związanych z konkursem na stanowisko dyrektora publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Jak się okazało błędnie, ponieważ jednostka ta realizuje zadania służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb społeczności, więc informacje związane z naborem na stanowisko jej kierownika są publiczne.

06.08.2019

WSA: Badania psychologiczne zawsze po skazaniu za jazdę „na podwójnym gazie”

Samorząd terytorialny

Po wydaniu przez sąd karny prawomocnego wyroku w sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, sąd zawiadamia starostę o wydanym orzeczeniu. Wówczas organ ma obowiązek skierować kierowcę na badania, aby psycholog ustalił ewentualne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

04.08.2019

WSA: Pominięcie klubu radnych w komisji rewizyjnej nie naruszyło prawa

Samorząd terytorialny

Klub radnych powinien zgłosić nowego kandydata, jeżeli dotychczasowy nie uzyskał wymaganej większości głosów, aby zasiadać w komisji rewizyjnej. W sytuacji, gdy odmawia, uchwała w sprawie składu komisji może zostać podjęta bez uwzględnienia przedstawiciela tego klubu, a rada nie musi się obawiać zarzutu naruszenia prawa – wskazał WSA w Kielcach.

02.08.2019

SN zdecyduje, czy osoba transseksualna może uznać dziecko z in vitro

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy prokurator może udaremnić uznanie ojcostwa przez osobę transseksualną wobec dziecka pochodzącego ze sztucznego zapłodnienia od anonimowego dawcy nasienia. Sąd pierwszej instancji ustalił bezskuteczność uznania ojcostwa, ale odwołał się od tego wyroku transseksualny mężczyzna.

02.08.2019

WSA: Prezes NBP powinien ujawnić umowy zlecenia i o dzieło

Prawo pracy

"Dezintegracja systemu informatycznego" nie może być powodem odmowy udostępnienia umów cywilno-prawnych zawartych przez Narodowy Bank Polski w 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał decyzję prezesa banku za nietrafną i wyeliminował ją z obrotu prawnego.

01.08.2019

WSA: Głos przewodniczącego komisji może być rozstrzygający

Samorząd terytorialny

Jednostka samorządu terytorialnego może uchwalić, że w przypadku równej liczby głosów decydujący będzie głos przewodniczącego komisji. Nie oznacza to, że ma on ich więcej niż pozostali członkowie tego gremium. Rozwiązanie to oznacza jedynie, że głos przewodniczącego będzie rozstrzygający.

01.08.2019

WSA: Wydział lekarski może nie chcieć doktoratu o badaniach medycznych w Auschwitz

Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna

Przyjęcie na studia doktoranckie nie gwarantuje wszczęcia przewodu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. I stwierdził, że sąd nie może polemizować z opiniami recenzentów pracy doktorskiej. - A rada wydziału nie ma obowiązku wyrażać zgody na rozpoczęcie przewodu doktorskiego przez każdą osobę

01.08.2019

Problematyczna kalkulacja zysku w strefach ekonomicznych

CIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie uniknie odpowiedzi na pytanie, czy prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie dwóch zezwoleń, wymaga prowadzenia odrębnych ewidencji rachunkowych. NSA uchylił w całości zaskarżony wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

31.07.2019