Dyrektor przychodni specjalistycznej ogłosił konkurs na stanowisko swojego zastępcy. W celu jego przeprowadzenia powołano dwunastoosobową komisję. Zgłosiło się trzech kandydatów, których oferty zawierały wszystkie wymagane dokumenty. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzono jednak tylko z jednych z nich, ponieważ pozostali na nią nie przybyli. Osoba ta została też wybrana w głosowaniu komisji.

Jeden z nieobecnych kandydatów złożył wniosek o stwierdzenie nieważności konkursu, ponieważ nie został powiadomiony o terminie posiedzenia komisji. Dyrektor jednak odmówił, ponieważ twierdził, że kandydat został powiadomiony ustnie przez pracowników przychodni. Następnie złożył on wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, ale dyrektor nie zmienił swojego stanowiska. Kilka dni później pracownik przychodni złożył pisemne oświadczenie, że podczas składania dokumentów przez kandydata powiadomił go ustnie o terminie posiedzenia komisji. Podkreślił przy tym, że do złożenia oświadczenia nie został zmuszony i nie grożono mu zwolnieniem z pracy. W świetle powyższego, kandydat złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Zobacz procedurę w LEX: Obsada stanowiska zastępcy kierownika SP ZOZ-u >

Kandydat nie został powiadomiony

WSA wskazał, że w aktach postępowania konkursowego nie było dowodów powiadomienia kandydatów o terminie posiedzenia komisji. Świadczyło to o naruszeniu § 8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Przepis ten stanowi, że niepowiadomienie kandydata lub członka komisji konkursowej o terminie posiedzenia komisji skutkuje nieważnością postępowania konkursowego.

Zobacz procedurę w LEX: Obsada stanowiska ordynatora w SP ZOZ-ie >

 


Późniejsze oświadczenie bez znaczenia

Sąd podkreślił, że na wypadek wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego, organ powinien dysponować pisemnym dowodem doręczenia powiadomienia o terminie posiedzenia komisji. Braku tego nie eliminuje późniejsze i złożone na użytek sprawy oświadczenie pracownika. Ponadto kandydat konsekwentnie zwracał uwagę na brak powiadomienia. Kwestia ta miała ważne znaczenie, ponieważ był on osobą szczególnie zainteresowaną udziałem w posiedzeniu w komisji i wynikiem postępowania. WSA uznał więc, że dyrektor przychodni specjalistycznej wykazał się niefrasobliwością oraz niedbałością o zapewnienie pełnej i weryfikowalnej dokumentacji postępowania konkursowego.

Czytaj w LEX: Obsada stanowiska kierownika SP ZOZ-u >

Czytaj także: WSA: Dokumenty z konkursu na dyrektora podmiotu leczniczego są informacją publiczną >>>

Konkurs musi być transparentny

WSA wskazał, że nie bez powodu prawodawca przewidział w ustawie o działalności leczniczej, że wyłonienie kandydatów na stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ma następować poprzez postępowanie konkursowe. Intencją było bowiem zagwarantowanie obsadzenia stanowisk przez osoby dające najlepszą z możliwych rękojmię należytego wykonywania obowiązków. Natomiast przepisy wydanego w tej sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 r. mają na celu zapewnienie przejrzystości procedury konkursowej. Sąd podkreślił, że ze względu na konieczność zapewnienia legalności i transparentności konkursu przepisy regulujące to postępowanie mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że dyrektor przychodni specjalistycznej nie może ich stosować w sposób dowolny, tak jak to miało miejsce w rozpoznawanej sprawie.

Wyrok WSA w Gliwicach z 11 lutego 2020 r., sygn. akt III SA/Gl 1062/19