Wyrok SN dotyczył sprawy o przywrócenie do pracy nadsztygara energomechanicznego ds. elektrycznych w katowickiej kopalni. Pracownik należał do kadry wysokiego szczebla. Dyrekcja kopalni zwolniła go dyscyplinarnie po zbadaniu dokumentacji jego zjazdów pod ziemię i stwierdzeniu fałszerstw. Pracownik przez szereg dni jesienią 2008 r. rejestrował bowiem zjazdy pod ziemię, mimo że nie wykonywał tam wówczas pracy. Systematycznie się też spóźniał.
„Sąd Najwyższy uznał, że pracownik dozoru górniczego powinien ponieść karę za fałszowanie dokumentacji zjazdów pod ziemię. Choć inni pracownicy i jego przełożeni postępowali podobnie nie znaczy to, że jest zwolniony z odpowiedzialności” - powiedziała PAP rzeczniczka WUG Jolanta Talarczyk.
W pierwszej instancji sąd uznał, że była to "prawdziwa, konkretna i dostatecznie uzasadniająca" przyczyna zwolnienia. Stwierdził, że w tym czasie – choć zdarzały się podobne przypadki – praktyka rejestrowania fikcyjnych zjazdów pod ziemię nie była powszechna i pracodawca nie akceptował jej, starając się uszczelnić system. W dziale, w którym pracował zwalniany nadsztygar, podobnie zachowywało się sześć z 20 osób. Zwolniony pracownik fałszował rejestrację najczęściej.
Nadsztygar złożył apelację, a sąd II instancji przywrócił go do pracy. Choć podzielił ustalenia faktyczne sądu I instancji przyjął, że skoro inni pracownicy też fałszowali rejestrację zjazdów, istniało przyzwolenie na tego rodzaju zachowania ze strony pracodawcy. Sąd podkreślił, że podobną praktykę stosował m.in. przełożony nadsztygara, jednak wobec nikogo poza zwolnionym nie wyciągnięto za to sankcji. W związku z tym sąd uznał, że zachowania nadsztygara nie sposób kwalifikować jako ciężkie naruszenie obowiązków i zmienił zaskarżone orzeczenie.
Z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się Sąd Najwyższy, który uwzględnił skargę kasacyjną kopalni i wyrokiem z 26 lipca 2012 r. nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. W uzasadnieniu SN wskazał, że zgodność lub niezgodność z prawem ma charakter zobiektywizowany. Nie można zatem przyjąć, że zachowanie przełożonych pracownika stworzyło pewną normę, która wyłączałaby bezprawność zachowania nadsztygara.
Sąd wskazał, że przełożony nadsztygara był z zasady także pracownikiem, który nie dysponował uprawnieniem do pełnego reprezentowania pracodawcy. Ponieważ przełożeni – szczególnie na niższych czy średnich szczeblach zarządzania - dysponują jedynie wycinkiem uprawnień kierowniczych, nie sposób przyznać im prawa do modyfikowania swoim zachowaniem treści norm wewnętrznych pracodawcy, a tym bardziej powszechnie obowiązujących regulacji.
Sąd Najwyższy podkreślił, że nadsztygar należał do grupy pracowników wysokiego szczebla, trudno więc uznać, że nie potrafił rozpoznać znaczenia swoich negatywnych i niezgodnych z prawem zachowań. Zdaniem sądu podawanie nieprawdziwych danych w dokumentacji kopalnianej jest tak ewidentne, że tego rodzaju zachowania nie da się usprawiedliwiać niewiedzą czy niezrozumieniem. Zachowanie nadsztygara było więc tak ewidentnie wadliwe, że jego winy nie mogą wyłączyć zachowania przełożonych.
SN przywołał też szereg swoich wcześniejszych orzeczeń, w których uznawał, że bezkrytyczne wykonanie przez pracownika bezprawnych poleceń przełożonych może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. Z poglądów tych wyprowadził szerszy wniosek, adekwatny m.in. dla tej sprawy, że zachowania przełożonego nie zwalniają pracownika z odpowiedzialności za własne ewidentnie bezprawne działania.