Ponieważ projekt ustawy "o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego" jest wynikiem wspólnych prac ze związkami i pracodawcami w ich przypadku opinia już w zasadzie została wydana - wypowiedziały się ich statutowe ciała.

Resort czeka teraz na opinie resortów, marszałków województw i wojewodów, Głównego Inspektora Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy. Minister poinformował też Radę Pożytku Publicznego o skierowaniu projektu do konsultacji publicznych. Po konsultacjach projekt ma trafić pod obrady rządu i na szybką ścieżkę legislacyjną w Sejmie - zapowiadał wcześniej minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj: Rada Dialogu Społecznego otrzyma szereg uprawnień

 

Opublikowany na stronach BIP resortu projekt ustawy zakłada m.in., że pracodawcy i związki zawodowe będą mogły inicjować zmiany w prawie, jeśli uzgodnią wspólny projekt ustawy albo założeń do niej oraz innych aktów prawnych. Rząd miałby obowiązek zająć się nimi, a jeśli tego nie zrobi, będzie musiał to uzasadnić.

Strony pracowników i pracodawców będą mogły też przedstawiać wspólne zapytania ministrom i wspólnie wnosić o zmianę lub wydanie ustawy. Zgodnie z projektem zyskają też prawo występować do Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów prawa i występować do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów.

Będą też miały prawo do zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.

Prawo powołania i odwołania członków Rady projekt daje prezydentowi, a wskazania członków rady – związkom, pracodawcom i premierowi. Funkcja przewodniczącego obsadzana ma być naprzemiennie przez związki, pracodawców i rząd. Jego kadencja trwa rok. Członkowie Rady uczestniczą w jej pracach osobiście – zapisano w projekcie.

Uchwały rady maja być przyjmowane za zgodą każdej ze stron – jednomyślnie. Stanowiska stron dialogu mają być przyjmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków reprezentujących daną stronę.

Projekt zakłada, że w województwach mogą powstawać Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego tworzone przez marszałka, na wspólny wniosek organizacji pracodawców i związkowej. Oprócz stron: samorządowej, związkowej i pracodawców w ich pracach mają brać przedstawiciele wojewody, a do udziału w posiedzeniach mogą być zapraszani przedstawiciele powiatów i gmin.

Obecna Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych ma działać do powołania pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego.

Projekt ustawy o RDS po raz pierwszy prezentowano na spotkaniu u prezydenta Bronisława Komorowskiego w październiku 2013 r. Związki zawodowe przygotowały go, gdy 26 czerwca 2013 r. zawiesiły prace w Komisji Trójstronnej, uznając, że dialog w Komisji jest pozorowany, a rząd nie bierze pod uwagę ich postulatów. Potem własny projekt przedstawili pracodawcy, a następnie wspólny zespół wypracował jednolity tekst, przedstawiony przez związki i pracodawców rządowi.

Uzgodniony trójstronnie projekt parafowali szefowie organizacji związkowych i pracodawców oraz minister pracy. Zatwierdziły go władze statutowych organizacji pracujących nad projektem - NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych ze strony związkowej oraz Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club - ze strony pracodawców.

Według oceny skutków regulacji koszt wprowadzenia ustawy w życie w 2015 r. wyniesie 5,3 mln zł, a w kolejnych ok. 7,5 mln. Planowana ustawa miałaby wejść w życie 14 dni od ogłoszenia. Gotowy jest też projekt regulaminu Rady precyzujący zasady jej działania, pracy prezydium, funkcjonowania dziewięciu zespołów problemowych i wynagradzania jej członków oraz informowania o pracach Rady.(PAP)

ago/ mhr/