Program "Zwiedzaj i Pracuj" skierowany jest do osób młodych (w wieku od 18 do 31 lat) i umożliwia wyjazd do Australii na okres nie dłuższy niż rok. Udział w programie umożliwia połączenie wypoczynku z pracą - pozwala na podjęcie pracy zarobkowej, która ma charakter dodatkowy w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu. Udział w programie umożliwia podjęcie zatrudnienia bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę.

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które wydaje zaświadczenia niezbędne do udziału w programie, władze Australii zwiększyły limit wiz dla Polaków w ramach czwartej edycji programu "Zwiedzaj i Pracuj" - do 500, co oznacza 300 dodatkowych miejsc. Tym samym wznowiona zostanie możliwość składania wniosków o zaświadczenia.

O udział w programie mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy za główny cel uznają pobyt wypoczynkowy w Australii. Muszą mieć ukończone 18 lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie mogą mieć ukończonych 31 lat. Nie mogą mieć dzieci na utrzymaniu. Muszą posiadać ważny paszport, bilet powrotny, bilet na dalszą podróż lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet oraz wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w programie w przypadku niepodjęcia pracy w Australii. Pozostałe warunki to spełnienie wymogów zdrowotnych określonych w przepisach Australii, zakup ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego opiekę szpitalną, wyższe wykształcenie lub ukończenie przynajmniej dwa lata studiów licencjackich oraz znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

W programie nie można uczestniczyć więcej niż jeden raz.

Szczegółowe informacje na temat procedury ubiegania się o konieczne do udziału w programie zaświadczenie wydawane przez MRPiPS można znaleźć na stronie: https://www.mpips.gov.pl/praca/program-zwiedzaj-i-pracuj/program-zwiedzaj-i-pracuj-australia/.

Po uzyskaniu zaświadczenia należy wystąpić do Ambasady Australii w Berlinie z wnioskiem o wydanie wizy. Informacje dotyczące procedury aplikacji o wizę, a także dostępnego limitu wiz można znaleźć na stronie: http://germany.embassy.gov.au/beln/work_and_holiday.html, a także na stronie Ambasady Australii w Warszawie: http://australia.pl/wsawpolski/Visas_and_Migration.html (Ambasada Australii w Warszawie nie rozpatruje wniosków wizowych).

MRPiPS zastrzega, że nie pośredniczy w procedurze wizowej, wydaje jedynie zaświadczenie, które jest jednym z kryteriów wyznaczonych przez stronę australijską dla uzyskania wizy w ramach programu.

autor: Agata Szczepańska (PAP)

akw/ son/