Wypadek przy pracy

Ubezpieczenia społeczne HR

Wypadek przy pracy został zdefiniowany jako nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez...

16.12.2009

Ochrona pracy w Konstytucji RP

BHP

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z pźn. zm.) dalej Konstytucja, poprzez zawarte w niej postanowienia jest podstawowym źrdłem prawa pracy. W art....

16.12.2009

Projekt przeniesienia Contact Center w firmie X

HR

Artykuł w formie studium przypadku opisuje doświadczenia firmy X związane z wdrożeniem projektu przeniesienia Contact Center do nowej lokalizacji. W tekście wskazane są: geneza projektu wraz z jego...

09.12.2009

Zwrot nieprawidłowo wydanych środków z ZFŚS

HR

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z pźn. zm.) dalej u.z.f.ś.s., środki ZFŚS przeznaczone...

02.12.2009

Badanie Najlepsi Pracodawcy 2010

HR

Serwis HR zaprasza do udziału w Badaniu Najlepsi Pracodawcy 2010 prowadzonego przez firme doradczą Hewitt Associates

30.11.2009