Prawo.pl
Trzeba zmienić przepisy, by skutecznie zabezpieczyć osoby starsze i z niepełnosprawnością przed powstaniem kolizyjnych uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego oraz umożliwić ulgę w spłacie nienależnego zasiłku pielęgnacyjnego. Osoby ubiegające się o ulgę w spłacie świadczenia nadpłaconego w kolizji z dodatkiem pielęgnacyjnym mogą być bowiem pozbawione prawa do sądu.
Grażyna J. Leśniak
23.06.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
W grudniu 2021 roku 812,9 tys. emerytów pracowało, z czego 527,1 tys. było zatrudnionych na umowę o pracę – wynika z danych ZUS. W ciągu siedmiu lat nastąpił w tym zakresie wzrost o 40 proc., ale mimo to efektywny wiek emerytalny w Polsce nadal spada. Preferencja wprowadzona w Polskim Ładzie niewiele dała, dlatego rząd zobowiązał się w KPO do jego podwyższenia od 1 stycznia 2024 r.
Grażyna J. Leśniak
23.06.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Sezon urlopowy powoli się rozpoczyna, a wraz z nim firmy transportowe czekają kolejne wydatki, których mogą nie być nawet do końca świadomi. Chodzi o wynagrodzenia urlopowe kierowców zawodowych, które wylicza się na podstawie wynagrodzenia z umowy o pracę, najczęściej za okres ostatnich 3 miesięcy.
Grażyna J. Leśniak
22.06.2022
Prawo pracy
Wakacje się zbliżają, a wraz z nimi jak bumerang wraca temat urlopów pracowników sądów. Skarżą się oni, że z powodu zaległości, częściowo popandemicznych, i problemów kadrowych coraz trudniej im wywalczyć wolne w wakacje. Część z nich chciałaby więc powrotu do praktykowania tzw. wakacji sądowych - czyli czasu zmniejszonej obsady i rozpatrywania głównie pilnych spraw.
Patrycja Rojek-Socha
22.06.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Reforma płacy minimalnej w ochronie zdrowia na ostatnią chwilę

Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Związki zawodowe chciałyby w porozumieniach płacowych zawieranych ze szpitalami gwarancji podwyżek, które mają obowiązywać już od 1 lipca. Dyrektorzy placówek są jednak ostrożni. Nie wiadomo wciąż, jaki będzie ostateczny kształt przepisów podnoszących minimalne pensje w ochronie zdrowia. Sygnalizują też problem ze sfinansowaniem oczekiwanego wzrostu uposażeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Katarzyna Nocuń
22.06.2022
Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Pracodawcy w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, albo w obwieszczeniu będą określać m.in. grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości, ale i czas oraz częstotliwość jej przeprowadzania. Zdaniem prawników, propozycja rządu może ułatwić pracodawcom wprowadzenie kontroli nawet wbrew woli związków zawodowych.
Grażyna J. Leśniak
22.06.2022
Prawo pracy BHP
Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022 (KPDZ 2022), przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej. Głównym celem planu jest wzrost zatrudnienia oraz aktywności zawodowej – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Grażyna J. Leśniak
21.06.2022
Prawo pracy
Z procedury przeniesienia mogą skorzystać wyłącznie urzędnicy samorządowi. Pod warunkiem, że nie naruszy to interesu dotychczasowego pracodawcy i jest zgodne z potrzebami nowego urzędu. Przenoszony pracownik może jednak zarobić mniej niż dotychczas.
Marek Sondej
21.06.2022
Samorząd terytorialny Prawo pracy

Rząd zmierza do zerwania powiązań renty socjalnej z wynagrodzeniem za pracę

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Odejście od powiązania renty socjalnej z wynagrodzeniem za pracę oraz zmiana kierunku w dofinansowaniu dla pracodawców do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami to zmiany, których wprowadzenie zapowiedział we wtorek wiceminister Paweł Wdówik. Jak powiedział, obecnie tylko 2 proc. podmiotów korzysta z dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń. System jest nieefektywny i nie zwiększa zatrudnienia. Zmiany są więc konieczne.
Grażyna J. Leśniak
21.06.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. wyniosło 6399,59 zł. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2022 r. wyniosło 6398,94 zł – podał we wtorek GUS. Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że w całym 2022 roku wzrost wynagrodzeń sięgnie 13,2 proc. i będzie zbliżony do inflacji.
Grażyna J. Leśniak
21.06.2022
Prawo pracy Finanse
Obecnie stroną sporu zbiorowego w oświacie jest dyrektor szkoły, przedszkola lub placówki. Sprawia to, że procedury określone w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych są fikcją, bo dyrektor nie ma żadnego wpływu na wynagrodzenia pedagogów. Związki zawodowe chcą to zmienić tak, by możliwe było wchodzenie w spór w tej sprawie z rządem.
Monika Sewastianowicz
21.06.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Tylko 50 proc. pracowników przed 25 rokiem życia czuje się angażowanych przez swojego pracodawcę, mimo że to właśnie Zetki najlepiej poradziły sobie ze zmianami, jakie przyniosła pandemia i praca zdalna – wynika z badań Kincentric Polska. Młodzi przede wszystkim nie czują wpływu na to, co dzieje się w firmie. Od pracodawcy oczekują większego przyzwolenia na eksperymentowanie i uczenie się na błędach oraz swobody w sposobie wykonywania pracy.
Grażyna J. Leśniak
21.06.2022
Rynek Prawo pracy

Pracodawca nie zawsze informuje ZUS o wypadku przy pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. W tym celu powinien złożyć wniosek. Pracodawca jest wówczas zobowiązany do skompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego i przekazania jej do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dorian Lesner
21.06.2022
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Regionalizacja płacy minimalnej i ustalanie jej przez Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, czy może wprowadzenie mechanizmu jej zamrażania – pomysły są różne. Prawnicy są zgodni: czas na weryfikację zasad jej ustalania. Bo automatyczny wzrost płacy minimalnej w czasie wysokiej inflacji oznacza znaczący wzrost kosztów pracy. Fundusz wynagrodzeń prywatnych firm nie jest z gumy.
Grażyna J. Leśniak
21.06.2022
Prawo pracy Finanse
Aby zwolnić wicedyrektora szkoły musi wystąpić zdarzenie nadzwyczajne, destabilizujące funkcjonowanie placówki i wywołujące konieczność natychmiastowego odsunięcia wicedyrektora od kierowania szkołą, ponieważ dalsze sprawowanie przez niego tej funkcji stanowi istotne zagrożenie. Zwolnienie z powodu krytyki jest nie do przyjęcia - potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.06.2022
Kadry w oświacie Prawo pracy
Dostosowanie przyznawanych przez Austrię pracownikom zasiłków rodzinnych i różnych przywilejów podatkowych w zależności od państwa miejsca zamieszkania ich dzieci jest niezgodne z prawem Unii – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. W opinii Trybunału, mechanizm ten stanowi nieuzasadnioną dyskryminację pośrednią opartą na przynależności państwowej pracowników migrujących.
Grażyna J. Leśniak
20.06.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo europejskie
Specjaliści zajmujący się rekrutacją i rozwojem zatrudnionych są dziś pilnie poszukiwani. Z najnowszych danych Pracuj.pl wynika, że miesięczna liczba ofert pracy skierowanych do HR-owców w 2022 roku wzrosła blisko dwukrotnie w porównaniu do roku 2021. W okresie styczeń - maj 2022 poszukiwano ponad 25 tys. pracowników do struktur HR w organizacjach, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku liczba ofert pracy oscylowała w granicach 14 tys.
Grażyna J. Leśniak
20.06.2022
Rynek Prawo pracy HR
Polski rynek startupowy w pierwszym kwartale 2022 r. zdecydowanie przyspieszył i kontynuuje intensywny rozwój. Liczba ofert pracy na stanowiska IT w tym sektorze wzrosła o 58 proc. – wynika z raportu przygotowanego przez fundusz bValue venture capital we współpracy z portalem publikującym oferty pracy dla programistów Just Join IT. Polskie startupy najczęściej szukają programistów średniego szczebla, specjalizujących się w programie JavaScript.
Grażyna J. Leśniak
20.06.2022
Rynek Prawo pracy Nowe technologie
Niemal jeden na czterech pracowników przyznaje, że przełożony kontaktuje się z nim po godzinach pracy w służbowych sprawach. Doświadczają tego głównie osoby młode, zarabiające od 7 do 9 tys. zł, z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, z największych miast. Blisko dziewięciu na dziesięciu ankietowanych odpowiada na taki kontakt od razu – wynika z badania UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl.
Grażyna J. Leśniak
20.06.2022
Prawo pracy

Wynagrodzenia w ZUS - jest sądowy zakaz strajku

Administracja publiczna Prawo pracy
W 2021 r. przeciętne całkowite miesięczne wynagrodzenie w ZUS wynosiło 6412,13 zł i było wyższe o 523,13 zł od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze z angaży na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 4855 zł – twierdzi MRiPS, w związku z planowanym w tej instytucji strajkiem.
Grażyna J. Leśniak
20.06.2022
Administracja publiczna Prawo pracy
W obrocie sportowym, w szczególności w piłce nożnej zawieranych jest szereg umów, w szczególności kontraktów trenerskich, zawodniczych, transferowych czy umów sponsoringowych. Szczególnie interesującą kwestią z zakresu prawa sportowego jest kontrakt trenerski. A szczególnie warunki i zasady jego zawierania i rozwiązywania.
Bartosz Armknecht
20.06.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych ułatwią rozliczenie nienależnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych. Nowe przepisy dotyczące tych zagadnień wejdą w życie 21 listopada 2022 r., bo zmiana ta wymaga odpowiedniego przygotowania po stronie instytucji finansowych oraz Ewidencji PPK.
Anna Maciocha
20.06.2022
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Prawo do prywatności nie zawsze będzie blokować udostępnienia informacji o wynagrodzeniu inspektora ochrony danych. Jeśli osoba zajmująca to stanowisko ma rzeczywisty wpływ na kształtowanie spraw publicznych, należy uznać, że pełni funkcję publiczną. Tym samym informacja o wysokości pensji, poza ewentualnymi składnikami wynikającymi ze statusu rodzinnego lub socjalnego, ma związek z pełnieniem tej funkcji.
Dorian Lesner
20.06.2022
Administracja publiczna Prawo pracy RODO
Świadectwo pracy jest istotnym dokumentem, który podsumowuje wszystkie istotne zdarzenia związane z przebiegiem zatrudnienia pracownika. Jego zgubienie może się wiązać dla pracodawcy z dotkliwymi konsekwencjami. Natomiast pracownik będzie musiał zmierzyć się z problemem związanym z uzyskaniem kopii tego dokumentu. Ale jest to możliwe także gdy podmiot zatrudniający przestał istnieć.
Dorian Lesner
18.06.2022
Prawo pracy HR
Od kilku miesięcy pracodawcy analizują kolejne projekty opisujące pracę zdalną. Wobec wygasającej epidemii i przejściowego charakteru covidowych przepisów o pracy zdalnej, uregulowanie tej materii jest coraz bardziej palące. Niestety rząd co chwila zmienia koncepcje wdrożenia tych przepisów. Im nowszy pomysł rządu, tym … krótszy czas na wprowadzenie tych zmian przez pracodawców - pisze radca prawny Łukasz Kuczkowski.
Łukasz Kuczkowski
17.06.2022
Prawo pracy
Od 1 sierpnia pracodawcy nie będą mogli zatrudniać pracowników wychowujących dzieci do lat 8, bez ich zgody, w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, czy wysyłać w delegacje. Zdaniem prawników, projektowane zmiany w Kodeksie pracy zwiększą grupę pracowników chronionych, a to może rodzić problemy z organizacją pracy. Firmy nie będą miały szansy przygotować się do zmian, bo przepisy mają wejść w życie w środku wakacji.
Grażyna J. Leśniak
17.06.2022
Prawo pracy RODO Prawo europejskie
Pracodawcy, zgodnie z zasadą due dillegence, powinno zależeć na jak najbardziej szczegółowym zbadaniu oraz wyjaśnieniu sprawy. Sygnalista spełniający swój obowiązek występuje w podwójnej roli, może być określony jako trigger, inicjujący proces, ale również jako funkcjonariusz publiczny, któremu należy zaraportować o podjętych działaniach następczych.
Łukasz Lizis
17.06.2022
Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze

NSA: Recenzja wydawnicza monografii bez ubezpieczenia zdrowotnego

Prawo cywilne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Przedmiotem umowy było wykonanie dzieła oznaczonego jako recenzja wydawnicza monografii. Prezes NFZ uznał jednak, że była to umowa o świadczenie usług, więc wydał decyzję, zgodnie z którą autor podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Sądy administracyjne nie podzieliły tej oceny i wyeliminowały sporne rozstrzygnięcie z obrotu prawnego.
Dorian Lesner
17.06.2022
Prawo cywilne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Stali, a do tego odpowiednio przygotowani pracownicy zastąpić mają w dużej mierze tych „dorywczych”, którzy wynajmowani są dziś przez firmy pogrzebowe – takie m.in. zmiany w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach funeralnych przewiduje nowelizacja Prawa Pogrzebowego. Branża funeralna czeka na nowelizację ustawy, która pozwoli jej na lepsze i bardziej profesjonalne działanie.
Andrzej Mazurowski
16.06.2022
Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze

100 milionowe e-zwolnienie wystawione w Warszawie

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Lekarz w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Banacha w Warszawie wystawił stumilionowe elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA) – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To, co jeszcze kilka lat temu było wizją, później projektem, pilotażem dziś jest już codziennością ułatwiającą życie milionom Polaków - pracownikom i pracodawcom.
Grażyna J. Leśniak
15.06.2022
Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna