Prawo.pl

Fałszywe zeznania nie zawsze odbierają podatnikowi prawo do obrony

Prawo karne Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Prawo strony do pomijania niewygodnych faktów w toku przesłuchania podatkowego, dla uniknięcia grożącej jej odpowiedzialności karnej czy karno-skarbowej, jest częścią jej prawa do obrony. Nie powinno być zatem naruszane. Niedawna uchwała Sądu Najwyższego daje nadzieję na respektowanie tej reguły. Szczególnie, że uchwale tej nadano moc zasady prawnej.
Wiesława Moczydłowska
24.11.2021
Prawo karne Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Zabezpieczenie danych wrażliwych obywateli w postaci stosowanego przez operatorów pocztowych odręcznego podpisu biometrycznego może nie być właściwe - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I prosi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zbadanie tej sprawy.
Krzysztof Sobczak
23.11.2021
RODO
Dostosowanie polskich przepisów do zmian zachodzących w międzynarodowych standardach dotyczących zwalczania dopingu w sporcie to cele przyjętego we wtorek przez rząd, przedłożonego przez ministra sportu i turystyki projektu nowelizacji ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.
Krzysztof Sobczak
23.11.2021
Administracja publiczna
Przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Sejm i oczekująca na rozpatrzenie przez Senat nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej narusza standardy dopuszczalnych ograniczeń wolności i praw jednostki w demokratycznym państwie prawnym i nie spełnia podstawowych standardów wynikających z postanowień Konstytucji - twierdzi prof. Sławomir Patyra z UMCS w Lublinie.
Krzysztof Sobczak
23.11.2021
Administracja publiczna
Stwierdzenie przez krajowy sąd najwyższy niezgodności z prawem wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do TSUE, złożonego przez sąd niższej instancji, jest niezgodne z prawem unijnym - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy postępowania karnego na Węgrzech, ale podobny spór ma miejsce także w Polsce.
Krzysztof Sobczak
23.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Polski rząd wycofał z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odwołanie od wyroku w sprawie adwokat Joanny Reczkowicz, w którym Trybunał uznał, że jej zawieszenie w czynnościach na okres trzech lat, w związku z różnymi naruszeniami Kodeksu Etyki Adwokackiej, zostało orzeczone przez wadliwie powołanych sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wyrok jest więc prawomocny.
Krzysztof Sobczak
23.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zanim Trybunał Konstytucyjny przystąpi do rozstrzygania niekonstytucyjności ustawy o dostępie do informacji publicznej należy spytać Naczelny Sąd Administracyjny o dane dotyczące rozbieżności interpretacyjnych - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem dorobek orzeczniczy w tym jest bardzo obszerny z uwagi na dużą liczbę spraw, rozpatrywanych przez sądy administracyjne od 20 lat.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.11.2021
Administracja publiczna
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stoi na stanowisku, że bankom nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia za udostępnienie konsumentowi kapitału w sytuacji uznania przez sąd umowy za nieważną, z uwagi na stosowanie w niej przez bank niedozwolonych postanowień umownych. To reakcja urzędu na korespondencję, którą banki kierują do kredytobiorców.
Agnieszka Matłacz
23.11.2021
Kredyty frankowe
Szerokim echem w ostatnich miesiącach odbiło się wdrożenie przez PKO BP programu ugód z frankowiczami. Ostatnie wydarzenia pokazują jednak, że medialny sukces może nie wystarczyć, a zachowanie banku pozostawia wiele do życzenia. 10 listopada 2021 r. złożyliśmy do Prezesa UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez PKO BP praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - piszą adwokaci Wioletta Miros oraz Bartosz Czupajło.
Bartosz Czupajło Wioletta Miros
23.11.2021
Kredyty frankowe Nieruchomości
Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika nie jest przeszkodą do przysądzenia własności nieruchomości na rzecz nabywcy licytacyjnego, któremu prawomocnie udzielono przybicia przed ogłoszeniem upadłości dłużnika i który wykonał warunki licytacyjne - tak brzmi ważna uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.11.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Organizacje pozarządowe nie zostawiły suchej nitki na pomyśle ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który chce aby ujawniały one imiona i nazwiska darczyńców. Organizacje kościelne wskazują dodatkowo, że propozycja narusza wolność religijną i ewangeliczny nakaz jałmużny. Zastrzeżenia do projektu ma również Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Robert Horbaczewski
23.11.2021
Pomoc społeczna RODO Poprawmy prawo
To co się buduje nie musi być ściśle związane z gruntem. W Nowym Jorku czy Chicago można kupić działkę abstrakcyjną, znajdującą się nad ziemią, tzw. puste powietrze. I nikogo to nie dziwi. Swoje uregulowania dotyczące własności warstwowej mają również m.in. kraje skandynawskie, Francja. Czy tak będzie i w Polsce? Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami w tej sprawie.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.11.2021
Prawo cywilne Polski Ład Nieruchomości
Polska radzi sobie znakomicie w kwestii wzmacniania pozycji konsumentów i umacniania ich praw - ocenił unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders. Wspólnie z Komisją Europejską chcemy zapewnić polskim konsumentom, którzy coraz częściej dokonują transakcji przez internet, równie wysoki poziom ochrony - dodał prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
Krzysztof Sobczak
22.11.2021
Rynek i konsument Prawo unijne
Sąd nie powinien ukarać naganą dziennikarzy za naruszenie zakazu przebywania na obszarze stanu wyjątkowego, ponieważ zakaz ten wprowadzono niezgodnie z Konstytucją - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. W kasacji do Sądu Najwyższego Rzecznik wnosi o uniewinnienie trójki dziennikarzy telewizji ARTE oraz agencji AFP. Wskazuje też na naruszenie prawa prasowego.
Krzysztof Sobczak
22.11.2021
Prawo karne Administracja publiczna

Chcesz zrobić test na Covid-19? Zgłoś się online

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Podczas trzeciej fali pandemii w związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju Ministerstwo Zdrowia uruchomiło nową ścieżkę zgłaszania się na bezpłatne testy na Covid-19, która wciąż działa. Pozwala uzyskać skierowanie bez kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej nie będzie już potrzebny. Osoby, które ukończyły 18 lat i zidentyfikowały u siebie ryzyko zakażenia się mogą przesłać formularz online. Następnie konsultant oddzwoni na podany numer telefonu i wystawi zlecenie na test.
Jolanta Ojczyk
22.11.2021
Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Rozwój sztucznej inteligencji postępuje, a więc ustawodawcy na całym świecie muszą zmierzyć się z wyzwaniem stworzenia ram prawnych, w których nowe technologie mogą skutecznie rozwijać się oraz poprawnie funkcjonować. Unijny prawodawca także podejmuje działania, które mają zapewnić jasność prawa i wzmacniać zaufanie do sztucznej inteligencji w Europie.
Paweł Uściński
22.11.2021
Nowe technologie Prawo unijne
Mimo wyroków sądów, już nie tylko administracyjnych, ale także powszechnych, organy skarbowe cały czas wszczynają postępowania podatkowe w ostatniej chwili. Czynią tak tylko po to, by przerwać bieg terminu przedawnienia. Argumenty są różne, nierzadko niemające jednak żadnego merytorycznego uzasadnienia. Konieczna jest pilna zmiana przepisów, by ukrócić samowolę urzędników.
Krzysztof Koślicki
22.11.2021
Prawo karne Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Poprawmy prawo
Łatwo będzie ustalić, kto jest sygnalistą w firmie. Jeśli ustawa zostanie uchwalona zgodnie z obecnym projektem, nie będzie gwarantować anonimowości. Nie wyłączy bowiem obowiązku informacyjnego, o którym mówi RODO. A to oznacza, że trzeba pilnie projekt poprawić. W przeciwnym razie instytucja sygnalisty będzie czystą fikcją.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.11.2021
RODO Compliance Poprawmy prawo
Lekarze nie mają wątpliwości, że lepiej zapobiegać niż leczyć. W Polsce dostępnych jest całkiem sporo programów profilaktycznych. Problem w tym, że niewielu pacjentów o nich wie, a jeszcze mniej korzysta z nich. Zdaniem ekspertów to zmarnowane pieniądze. By je lepiej zainwestować, przede wszystkim trzeba lepiej organizować programy i skuteczniej o nich informować.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
22.11.2021
Opieka zdrowotna
Dopuszczalna jest apelacja powoda od wyroku w części, w której oddalono jego żądanie główne w sytuacji, w której wyrok ten nie został zaskarżony w części uwzględniającej żądanie ewentualne - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej, mając na uwadze interes prawny powoda w sporze z bankiem o unieważnienie umowy o kredyt frankowy i nieistnienie wierzytelności.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.11.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Osoba pracująca „na etat” i otrzymująca kwotę odpowiadającą świadczeniu pielęgnacyjnemu jest w gorszej sytuacji; rozważać można, czy nie ma miejsca tutaj naruszenie zasady równości. Jeżeli ktoś otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne, to powinno się ono wliczać do dochodu w rozumieniu przepisów o dodatku mieszkaniowym - wskazuje prof. Grzegorz Krawiec.
Grzegorz Krawiec
21.11.2021
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Nieodpłatna służebność mieszkania może być bez podatku

Domowe finanse Finanse Podatek od spadków i darowizn
Jeśli ustanowienie nieodpłatnej służebności mieszkania nastąpi na podstawie umowy zawartej wyłącznie pomiędzy matką a córką, to gdy mąż córki wyrazi zgodę na jej ustanowienie, nabycie to skorzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Jeśli umowa zawarta zostanie w formie aktu notarialnego, matka nie będzie musiała zgłaszać służebności do urzędu skarbowego – potwierdza niedawna interpretacja.
Wiesława Moczydłowska
20.11.2021
Domowe finanse Finanse Podatek od spadków i darowizn
Analiza przepisów nie pozostawia złudzeń. W Polsce prawo do broni do ochrony osobistej to przywilej, którego może dostąpić niewielu i to po spełnieniu wielu warunków. Praktyka wydawania pozwoleń wskazuje na dużą uznaniowość organu decydującego, czyli komendanta wojewódzkiego policji. A planowane zmiany w ustawie o broni spowodują, że Polska nadal pozostanie najbardziej rozbrojonym krajem w Europie.
Marek Sondej
20.11.2021
Prawo karne Administracja publiczna

Frankowicz nie zawsze po unieważnieniu umowy od razu otrzyma zwrot pieniędzy

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Banki w postępowaniach frankowych chętnie składają zarzut zatrzymania, a sądy czasem go uwzględniają. Tymczasem wcale nie jest oczywiste, czy taki zarzut jest dopuszczalny w przypadku kredytów. Prawo zatrzymania może być stosowane jedynie w przypadku umów wzajemnych, a budzi wątpliwości, czy taki charakter ma umowa kredytu.
Regina Skibińska
20.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
W mediach możemy spotkać komunikaty, których schemat można krótko przedstawić tak: przestępca uzyskał duplikat karty SIM i ukradł ofierze środki z konta bankowego. Ale to nie klient został okradziony tylko bank - piszą radca prawny Joanna Karolina Nawrot i Marcin Maruszczak, partner kancelarii YLS. I wskazują na odpowiedzialność banku za weryfikację osoby dokonującej wypłaty.
Joanna Karolina Nawrot Marcin Maruszczak
20.11.2021
Rynek i konsument Finanse RODO
Usunięcie czynnika politycznego przy wyborze sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa, likwidacja Izby Dyscyplinarnej i rozwiązanie problemu nowych sędziów w Sądzie Najwyższym - ale nie w sposób zerojedynkowy tylko w uwzględnieniem praw obywateli, to kroki, które trzeba podjąć by uzdrowić wymiar sprawiedliwości - mówi Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Patrycja Rojek-Socha
20.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Miłość aż po grób - może po zmianach projektowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości nabrać bardzo dosłownego sensu. Przynajmniej, jeżeli chodzi o osoby mające małoletnie dzieci. Resort uznał, że powinny się one dodatkowo zastanowić, więc do pozwu o rozwód będą musiały dołączyć zaświadczenie o odbyciu postępowania informacyjnego lub prawomocne postanowienie o jego umorzeniu.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
20.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów wiąże się z nałożeniem przez organ podwyższonej opłaty, która ma charakter sankcji. Nie można jednak karać za jednorazowe niesegregowanie śmieci. Intencją ustawodawcy było bowiem obciążenie podwyższoną opłatą jedynie tych, którzy notorycznie naruszają obowiązek – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Dorian Lesner
20.11.2021
Samorząd terytorialny Odpady
Komisja Europejska wysłała w piątek listy do Polski i Węgier, co jest nieformalnym pierwszym krokiem w kierunku uruchomienia nowego mechanizmu "pieniądze za praworządność". Do Polski skierowane zostały pytania dotyczące niezależności sądownictwa i poszanowania prawa UE, a do Węgier dotyczące wydatkowania unijnych funduszy, ryzyka konfliktu interesów i korupcji.
Krzysztof Sobczak
19.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości stanowią źródło poważnego zaniepokojenia, ponieważ zwiększyły wpływ władzy wykonawczej i ustawodawczej na sądy, ze szkodą dla niezawisłości sędziów - stwierdził komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders. Tymczasem minister sprawiedliwości próbował go przekonywać, że organy UE nie mają prawa zajmować się organizacją sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
19.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski