Jednorazowe wsparcie uzależnione jest od źródła ciepła i wynosi będzie odpowiednio:

 • 3 tys. zł - głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.
 • 3 tys. zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pelet drzewny albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż);
 • 1 tys. zł  – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;
 • 2 tys. zł  – gdy głównym źródłem ogrzewania kocioł olejowy;
 • 500 zł  – gdy głównym źródłem ogrzewania kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.


Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) i zaznaczenie co jest głównym źródłem ciepła. Przyznanie dodatku na jedno źródło ciepła, wyklucza przyznanie innego.

WZORY DOKUMENTÓW w LEX:

   

  Wniosek składa się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić osobiście w urzędzie gminy, także pocztą, jak i online przez platformę ePUAP czy aplikację mObywatel. W przypadku składania wniosku przez internet konieczne jest złożenie podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Na rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku na węgiel gminy mają 60 dni; w przypadku pozostałych paliw jest to 30 dni.

  O procedurach przyznania dodatków przeczytaj:

   

  Ostatnie godziny na złożenie wniosku przez podmioty wrażliwe

  Dodatek ma pokryć 40 proc. kosztów ogrzewania węglem kamiennym, brykietem, peletem zawierający co najmniej 85 proc. węgla, peletem drzewnym, biomasą, LPG i olejem opałowym w zakresie, w jakim określone podmioty zużywają ciepło na potrzeby udzielania świadczeń, lub podstawowej działalności. Ze wsparcia mogą skorzystać podmioty wymienione wprost w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

  • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • jednostki organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
  • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
  • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
  • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
  • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • ochotnicze straże pożarne;
  • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
  • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy  o pomocy społecznej, albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
  • centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
  • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

   

   

  Od 1 grudnia dodatek do prądu

  Od 1 grudnia gminy rozpoczną przyjmowanie wniosków na dodatek do prądu, czyli gospodarstwom, które ogrzewane są głównie urządzeniami wykorzystującymi energie elektryczną, czyli pompę ciepła, piec akumulacyjny, bojler. To źródło ogrzewania musi być wpisane do CEEB jako główne. I tu uwaga. Datą graniczną wpisu lub zgłoszenia do CEEB jest dzień 11 sierpnia 2022 r. To oznacza, że organy przyjmujące wnioski mają brać pod uwagę źródła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r, albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do ewidencji (dotyczy to źródeł ciepła uruchomionych np. nowo oddanych do użytku domów).

  Dodatek w wysokości:

  • 1000 zł, otrzymają gospodarstwa domowe, które w 2021 roku zużyły prąd na poziomie do 5 MWh,
  • 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh.

  Przeczytaj także: Gospodarstwa z fotowoltaiką nie otrzymają dodatku elektrycznego>>