Z wniosku o wydanie interpretacji wynikało, że wnioskodawca – rolnik indywidualny prowadzący gospodarstwo rolne umową darowizny nabył od siostry działkę o powierzchni 0,1801 ha, która powiększyła prowadzone od 1994 r. gospodarstwo rolne. Przeznaczenie nieruchomości po zmianie właściciela nie uległo zmianie.

Sprawdź w LEX: Zwolnienie od podatku przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - PROCEDURA krok po kroku >>>

Pomimo faktu, że działka, której rolnik stał się właścicielem na podstawie aktu notarialnego, była działką rolną i jako taka również była użytkowana, w ewidencji gruntów została zaklasyfikowana jako tereny leśne, bowiem, jak wskazał wnioskodawca, prawnie nie zostało to uregulowane przez poprzednich właścicieli. Zgodnie ze stanowiskiem wnioskodawcy, grunt zaliczany do gospodarstwa rolnego, nabyty celem jego powiększenia nie utracił charakteru rolnego, nawet kiedy po upływie trzech miesięcy od przysporzenia nieruchomości doszło do dalszej sprzedaży wskazanej nieruchomości. Wnioskodawca miał wątpliwości, czy od sprzedaży działki winien być odprowadzony podatek, czy też istnieje możliwość zwolnienia z opłacenia podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z takimi wątpliwościami zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację. Uważał, że jako prowadzącemu gospodarstwo rolne, sprzedając działkę innemu rolnikowi, zwolnienie z opłacenia podatku dochodowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mu należne. Stanowisko, które przedstawił wnioskodawca, po analizie stanu faktycznego sprawy, dyrektor KIS uznał jednak za nieprawidłowe (interpretacja z 18 października 2022 r., nr 0115-KDIT2.4011.427.2022.3.MD).

Czytaj w LEX: Opodatkowanie zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie - omówienie orzecznictwa >>>

Czytaj w LEX: Zastosowania ulgi meldunkowej przy sprzedaży gruntu - omówienie orzecznictwa >>>

 

Warunki konieczne do zwolnienia z PIT

Organ interpretujący w pierwszej kolejności stwierdził, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu. Jednocześnie wolne od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jednakże zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym odpłatnym zbyciem utraciły charakter rolny.

 

 

Dyrektor KIS podkreślił, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, w sytuacji, kiedy zbywane grunty zostaną sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (m. in. grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, zadrzewione i zakrzewione), będą stanowić gospodarstwo rolne (tj. obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy) lub jego część składową i co najważniejsze – nie utracą rolnego charakteru wskutek ich odpłatnego zbycia.

Organ wskazał, że przychód wnioskodawcy z odpłatnego zbycia działki, na dzień sprzedaży sklasyfikowanej jako lasy, czyli grunty niewchodzące w skład gospodarstwa rolnego, nie zostały objęte zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego.

Zobacz również: Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku >>

Czytaj w LEX: Przychody z rolnictwa a podatek dochodowy od osób fizycznych >>>

Kluczowe znaczenie zamiaru przeznaczenia gruntu

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia przekraczająca 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, bowiem w sytuacji, kiedy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może zostać uznany za gospodarstwo rolne. Jednakże bardziej problematyczną przesłanką jest konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu, ponieważ zagospodarowanie nieruchomości sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, czy też umiejscowionej w planie zagospodarowania przestrzennego jako nieruchomości położonej na terenach upraw rolnych szybko może ulec zmianie. Żeby ocenić ewentualną utratę charakteru rolnego gruntu, która może mieć miejsce bezpośrednio po zbyciu albo w dalszej przyszłości, należy, zdaniem organu, wziąć pod uwagę cel jego nabycia oraz faktyczny zamiar nabywcy związany z planowanym przeznaczeniem nieruchomości. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych związanych z transakcją okoliczności. W momencie sprzedaży obie strony powinny znać cel zakupu i przeznaczenia gruntu.